Jak uzyskać pomoc materialną dla uczniów w roku szkolnym 2017/2018?

Do 15 września mieszkańcy Starogardu mogą składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2017/2018. Otrzymana pomoc materialna ma zmniejszyć różnice w dostępie do edukacji, wynikające z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierać edukację uczniów zdolnych.

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej można pobierać w:

  • sekretariatach szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
  • Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej,
  • Urzędzie Miasta – w Biurze Obsługi Klienta (pok. 01 – parter),
  • w Wydziale Spraw Społecznych (pok. 211 – II piętro)
  • na stronie internetowej http://bip.starogard.pl/ (w zakładce: Ogłoszenia i Konkursy)
  • w załączniku: wniosek_stypendia_2017_2018

Wypełniony wniosek o stypendium wraz z wymaganymi załącznikami, wymienionymi we wniosku, należy złożyć w Urzędzie Miasta w Biurze Obsługi Klienta ( pokój 01) w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2017 roku.

Uwaga! Pomoc materialną dla uczniów z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański mogą otrzymać wyłącznie uczniowie, którzy mieszkają na terenie miasta Starogard Gdański.

PRAWO DO STYPENDIUM SZKOLNEGO PRZYSŁUGUJE:
1) Uczniom publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – do ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do 24 roku życia;
2) Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom niepełnosprawnym realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia obowiązku nauki.

STYPENDIUM SZKOLNE mogą otrzymać uczniowie, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, czyli takiej gdzie miesięczny dochód na jedną osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 514 zł netto. Dotyczy to szczególnie rodzin, w których występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm, narkomania lub gdy rodzina jest niepełna.

ZASIŁEK SZKOLNY może być przyznany uczniom, którzy znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia, uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów przyznawane jest zgodnie z:
1. ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)
2. uchwałą Nr XLIV/413/2013 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 25 września 2013 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2013 r. poz. 3564).

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI UDZIELA
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH
(pok. 211 – II piętro), tel. 58 530 6078

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl