Inwestycje 2020 roku – podsumowanie

W 2020 roku Miasto zainwestowało głównie w infrastrukturę drogową oraz gospodarkę wodno-ściekową. Wyremontowało i utwardziło ok. 7 km dróg i wybudowało 5 km sieci kanalizacyjnej. Tegoroczny plan został zrealizowany w ok. 81%. Zamknie się w kwocie prawie 25 mln zł.

Mimo, że skutki pandemii koronawirusa, zmusiły władze miasta do weryfikacji planów i zamierzeń na 2020 rok, Miasto nie zwiesiło realizacji kluczowych inwestycji. Przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności kontynuowało prace budowlane na kilkunastu  ważnych budowach. W sumie w 2020 roku w rozwój miejskiej infrastruktury zainwestowało ok. 25 mln zł. Realizację zadań umożliwiły dodatkowe środki, pozyskane przez Miasto z zewnątrz –  blisko 1,8 mln zł z Funduszu Dróg Samorządowych i niecałe 3 mln zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz ok. 10 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach funduszy unijnych.

– Obecna sytuacja związana z pandemią wymusiła na nas inne podejście do budżetu, zmianę procedur, wprowadzenie jeszcze większych środków ostrożności, ale z pewnością nie wstrzymała planowanych inwestycji – powiedział prezydent Janusz Stankowiak. – Rozwój miasta jest naszym priorytetem. Miasto musi się rozwijać, nadążać za wymogami współczesności, odpowiadać na potrzeby mieszkańców i przedsiębiorców. To właśnie nowe przedsięwzięcia są najczęściej impulsem dla inwestorów z sektora prywatnego i zachęcają ich do lokowania kapitału w mieście i realizowania ciekawych projektów. Tak naprawdę to właśnie te wyczekiwane i sprawnie realizowane przedsięwzięcia napędzają wszystkie dziedziny naszego życia – dodał.

Z okazji końca 2020 roku przygotowaliśmy podsumowanie najważniejszych inwestycji zakończonych w mijającym roku:

1. Rozbudowa ulicy Iwaszkiewicza

Rozbudowana ulica Iwaszkiewicza

Dobrze uzbrojone tereny inwestycyjne z drogą dojazdową to poważny atut, gdy myśli się o intensywnym rozwoju miasta w perspektywie najbliższych lat. Nowe zakłady pracy, bądź rozbudowa istniejących w nowym miejscu, to gwarancja zatrudnienia i stabilizacji dla mieszkańców. Inwestor musi mieć jednak warunki i czuć wsparcie ze strony samorządu, by się zadomowić. Dlatego władze miasta uczyniły tę ważną inwestycję priorytetową. Prace objęły budowę nowej drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych wraz z pełną infrastrukturą i placem do zawracania o wymiarach 25×25 m. Po jednej stronie 800 metrowego odcinka jezdni wybudowano chodnik o szerokości 1,5- 2 m., po drugiej ścieżkę pieszo-rowerową o łącznej szerokości 3,5 m. Ulica została oświetlona w nowoczesnej technologii LED.

W obszarze nowo rozbudowanej drogi wybudowano również sieć kanalizacji deszczowej wraz z pierwszym na terenie Miasta zbiornikiem retencyjnym.

Pierwszy w Starogardzie zbiornik retencyjny

Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A. Budowa ulicy kosztowała 3 218 612,45 zł. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane z udziałem środków z Funduszu Dróg Samorządowych oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Miasto otrzymało od Wojewody dofinansowanie w kwocie 1 519 878,00 zł zgodnie z umową FDS. Łączny koszt całej inwestycji to ok. 11 mln zł. Budowa kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem retencyjnym została dofinansowana z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na poziomie 85% wydatków kwalifikowanych.

2. Rewitalizacja Śródmieścia – przebudowa ulicy Paderewskiego, Kellera i placu 16 Dywizji

Zmodernizowana ulica Paderewskiego w ramach projektu Rewitalizacja Śródmieścia w Starogardzie Gdańskim

Serce to organ, który napędza życie. Podobnie jest z centrum miasta, które często do serca jest przyrównywane. Jest katalizatorem życia społecznego. Nic więc dziwnego, że kolejną priorytetową inwestycją w mieście jest Rewitalizacja Śródmieścia w Starogardzie Gdańskim. Projekt wart ponad 13 mln zł jest realizowany od 2018 roku. W jego zakres wchodzi kilka zadań. Jednym z nich jest modernizacja ok. kilometra dróg w południowej części Starego Miasta. W tym roku w ramach tej inwestycji przebudowano ulicę Paderewskiego. W trakcie przebudowy są ulice Kellera i plac 16 Dywizji. Prace obejmują przebudowę infrastruktury podziemnej w tym budowę nowego wodociągu oraz rozdzielenie kanalizacji ogólnospławnej na sanitarną i deszczową, a także wyłożenie nawierzchni kostką brukową. Na placu 16 Dywizji zainstalowano również 5 podziemnych pojemników na odpady z podziałem na tworzywa sztuczne, zmieszane, papier, bio i szkło.

Koszt przebudowy wynosi ok. 3,4 mln zł. Inwestycja jest współfinansowana ze środków unijnych w ramach Poddziałania 8.1.2. Kompleksowe przedsięwzięcie rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitalnym Trójmiasta RPO WP 2014-2020.

3. Rewitalizacja Śródmieścia – budowa deptaka rekreacyjno-wypoczynkowego

Nowy deptak rekreacyjny łączący ulicę Kościuszki z Owidzką

Jeśli mowa o rewitalizacji śródmieścia, niezwykle istotnym wśród priorytetów inwestycyjnych miasta w 2020 rok był projekt budowy nowego deptaka rekreacyjno-wypoczynkowego, który połączył ulice Kościuszki z Owidzką. Ponad 200 metrowy trakt spacerowy ze ścieżką rowerową powstał w miejscu wydeptanej ścieżki. Wybudowała go Firma Handlowa Adam Kowalczyk z Wdy w trybie zaprojektuj i wybuduj. Obok alejki spacerowej wykonawca wybudował plac zabaw dla dzieci, siłownię pod chmurką i linarium. Pojawiły się tam również proste urządzenia do street workoutu, czyli treningu ulicznego m.in. drążki, drabinki, poręcze i ławka, które umożliwiają wykonywanie ćwiczeń fizycznych na świeżym powietrzu z wykorzystaniem ciężaru własnego ciała. Deptak został oświetlony, jest monitorowany i wyposażony w elementy małej architektury. Przy przejściu stanęły charakterystyczne dla miejskiego design lampy, ławeczki oraz kosze na śmieci.

Budowa deptaka kosztowała 1.093.00,00 zł. 85% tej kwoty pokryła Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Pomorskiego.

4. Rewitalizacja Śródmieścia – remont kamienic w centrum miasta

Kamienica przy ul. Chojnickiej z odnowioną elewacją

Ostatnim ważnym elementem rewitalizacji śródmieścia są remonty kamienic. W sumie do końca 2021 roku w 30 budynkach odnowiona zostanie elewacja frontowa, dach i klatka schodowa. W tym roku na remont załapały się cztery z nich: przy ul. Chojnickiej, Piłsudskiego i na Rynku.

Prace kosztowały 602 074,50 zł. Dofinansowanie z Unii Europejskiej wyniosło prawie 400 tys. zł.

5. Modernizacja ul. Gimnazjalnej

Ulica Gimnazjalna po remoncie

Komfort poruszania się po mieście ma dla mieszkańców ogromne znaczenie, podobnie jak bezpieczeństwo kierowców i pieszych. Starogard co roku podejmuje się kilku modernizacji ulic w celu poprawy przejezdności przez miasto i jego wizerunku. Jednym z zaplanowanych i zrealizowanych zadań w tym zakresie była przebudowa ul. Gimnazjalnej. Prace remontowe objęły nawierzchnię ulicy oraz chodniki. Nawierzchnia została sfrezowania, a na jej miejscu pojawił się nowy dywanik bitumiczny. Stare chodniki zostały rozebrane i od nowa ułożone z kostki betonowej. Wykonawca zainstalował również nowe krawężniki i obrzeża trawnikowe.

Remont ulicy wykonało Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A. Starogard Gdański. Koszt inwestycji to 382 847,36 zł.

6. Modernizacja nawierzchni Alei Jana Pawła II na odcinku od ronda św. Wojciecha do skrzyżowania z ulicą Pomorską

Aleja Jana Pawła II z nowa nawierzchnią

Drugą ulicą, która doczekała się remontu, była Aleja Jana Pawła II na odcinku od ronda św. Wojciecha do skrzyżowania z ul. Pomorską. Najważniejszym aspektem tej modernizacji była poprawa stanu technicznego nawierzchni i wydłużenie trwałości tego odcinka drogi, którego zużycie wyraźnie dawało się kierowcom we znaki. Stara nawierzchnia ulicy została sfrezowana, a na jej miejscu pojawił się nowy dywanik bitumiczny.
Roboty wykonało Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A. Za nową nawierzchnię ulicy Miasto zapłaciło 98 600 zł.

7. Oświetlenie przejść dla pieszych

Doświetlone przejście dla pieszych na ulicy Hallera

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, w celu zwiększenia ich widoczności, Miasto sukcesywnie doświetla kolejne przejścia dla pieszych. W tym roku trzy kolejne miejsca w Starogardzie Gdańskim doczekały się dodatkowego profesjonalnego oświetlenia. Po dwa pomalowane w żółto-czarne pasy słupy z kompletnymi oprawami i źródłem światła typu LED ustawiono przy przejściach na ul. Hallera na wysokości rzeki Wierzyca, na ulicy Niepodległości na wysokości Targowiska Miejskiego oraz na ulicy Norwida w pobliżu Lidla.  W przypadku tego ostatniego prace objęły również  obniżenie krawężnika z przebudową częścią chodnika oraz dodaniem płytek integracyjnych. Dzięki instalacjom osoby przechodzące przez ulice w tych miejscach są bardziej widoczne i dużo bezpieczniejsze. Za doświetlenie przejść dla pieszych Miasto zapłaciło łącznie 70  090,59zł. 

8. Utwardzenie dróg płytami YOMB

Ulica Majowa utwardzona płytami Yomb

Pozostając w temacie dróg i ich przejezdności, kolejnym priorytetowym zadaniem dla poprawy miejskiej infrastruktury jest wieloletni program utwardzania dróg gruntowych płytami Yomb. W tym roku utwardzonych zostało 14 dróg gruntowych w Starogardzie Gdańskim o łącznej długości ponad 5 km. Prace były prowadzone na: ulicy Topolowej, Grzybka, Leśnej, Obrońców Poczty Gdańskiej, Sucharskiego, Kalinowskiego, Majowej, Gertrudy Babilińskiej, Wyszyńskiego, Mickiewicza, Rolnej, Bukowej, Niemojewskiego oraz. Kolejowej. Poprawa ich przejezdności kosztowała ok. 2 000 000 zł. Ułożenie betonowych płyt na drodze to rozwiązanie tymczasowe, ale z pewnością poprawia komfort życia mieszkańcom, którzy dzięki takiemu rozwiązaniu nie brną w błocie i mogą swobodnie dojechać do swoich posesji. Jak podkreśla wiceprezydent Tadeusz Błędzki – w Starogardzie jest jeszcze ponad 35 km nieutwardzonych dróg. Zakładając, że rocznie Miasto utwardzi ok. 5 km dróg, problem dróg gruntowych powinien zostać rozwiązany do 2028 roku.

9. Budowa windy w Środowiskowym Domu Pomocy Społecznej przy ul. Pelplińskiej

Nowa winda i klatka schodowa w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy

Likwidacja barier architektonicznych i dostosowywanie obiektów użyteczności publicznej do potrzeb osób z niepełnosprawnością to ważne elementy miejskiej polityki społecznej i strategii rozwoju miasta. Każde udogodnienie dla osób niepełnosprawnych zwiększa ich możliwości do korzystania w pełni ze swoich praw, a także uczestnictwa w życiu społecznym, Nic więc dziwnego, że zadania mające na celu dostosowanie obiektów użyteczności publicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych, uczyniono priorytetowymi.

Windę i nową klatkę schodową w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Pelplińskiej wybudowała firma Stella Sp. z o.o. ze Starogardu Gdańskiego. Miasto wydało na to zadanie prawie 700 000,00 zł. Winda zapewniła mieszkańcom swobodne poruszanie się pomiędzy kondygnacjami budynku, zwłaszcza że wśród podopiecznych Domu są osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich. Prace objęły także przebudowę instalacji elektrycznej i wodociągowej, a przebudowane pomieszczenia i sprzęty dostosowane zostały do aktualnych wymagań p.poż. Pojawiły się tam nowe hydranty i oświetlenie awaryjne.

10. Budowa windy w budynku użyteczności publicznej przy ul. Hallera 19a

Nowa winda w budynku użyteczności publicznej przy ul. Hallera 19 a

Kolejna winda wraz z platformą przyschodową pojawiła się w budynku użyteczności publicznej przy ul. Hallera 19a. Wybudowała ją firma MAT BUD Usługi Ogólnobudowlane Patryk Łabuński z Bobowa. Prace objęły budowę wewnętrznego szybu windowego wraz z zakupem i montażem windy osobowej o udźwigu 800 kg, dla 10 osób oraz platformy przyschodowej dla osób niepełnosprawnych. Winda zamontowana jest w budynku administracyjno – socjalnym, natomiast platforma przy schodach zewnętrznych prowadzących do głównego wejścia.

Platforma przyschodowa w budynku użyteczności publicznej przy ul. Hallera 19 a

Konstrukcja ułatwia podopiecznym Dziennego Domu Senior + oraz Centrum Wsparcia Rodziny, które mieszą się w tymże budynku, przemieszczanie się pomiędzy piętrami. Otwiera też „furtkę” dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz matkom z małymi dziećmi w wózkach, które do tej pory miały ograniczony dostęp do oferowanych tam zajęć, rehabilitacji i wydarzeń sportowych.
Inwestycja kosztowała 654 973,95 zł. Budowa windy była możliwa dzięki dofinansowaniu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 194 tys. zł.

11. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Niemojewskiego

Kanalizacja sanitarna w obrębie ulicy Niemojewskiego w trakcie budowy

Chociaż rezultaty tej budowy nie są widoczne gołym okiem, ta inwestycja jest również niezwykle istotna dla rozwoju miasta i poprawy komfortu życia mieszkańców. Prawie 5 km kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Niemojewskiego, Zamenhofa, Pola i Rogali wybudowała firma ARS z Pszczółek za kwotę 2 970 000,00 zł. Do nowo wybudowanej sieci przyłączonych zostało ok. 50 nieruchomości. Nowa kanalizacja pozwoliła ograniczyć niekontrolowane zrzuty ścieków, dzięki czemu zdecydowanie poprawiła się jakość wód powierzchniowych i podziemnych w mieście.

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś. Piorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Dofinasowanie wynosi 85% kosztów kwalifikowanych.

12. Dotacje na remont ulicy Lubichowskiej i rozbudowę ul. Skarszewskiej

Ścieszka pieszo-rowerowa wzdłuż ulicy Skarszewskiej

Podsumowując działania inwestycyjne nie wolno zapomnieć o tych, w których Gmina partycypowała jedynie finansowo, gdyż inwestorem był kto inny. Zaletą dobrze prosperującego miasta jest bowiem dobra współpraca pomiędzy samorządami.

W mijającym roku Miasto wsparło dwie inwestycje prowadzone przez Powiat Starogardzki: przebudowę fragmentu ulicy Lubichowskiej w granicach administracyjnych Starogardu Gdańskiego oraz budowę ścieżki rowerowej i chodnika tzw. ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy Skarszewskiej również w granicach administracyjnych Miasta. Na pierwsze zadanie przekazało 1,3 mln zł po 650 tys. w tym i przyszłym roku. Przebudowa obejmuje odcinek od ronda Majora Łupaszki do skrzyżowania Starogard-Koteże-Sumin, a jej koszt to ok. 8 mln zł. Na drugie zadanie przekazało ok. 270 tys. zł. Cały projekt obejmował budowę ok. 1,2 km ścieżki od skrzyżowania z ul. Niemojewskiego w stronę Linowca. W przyszłym roku Powiat ma zamiar wykonać 3 dodatkowe przejścia dla pieszych wraz z ich doświetleniem. Szacowany koszt całej inwestycji to ok. 1,2 mln zł.

13. Zadania z perspektywą realizacji w przyszłym roku

Myślenie długofalowe to ważny element każdego procesu, którego celem jest trwały rozwój miasta. W podsumowaniu nie może więc zabraknąć informacji o przygotowaniach poczynionych pod kolejne zadania, których realizacja odbędzie się w następnych latach. W tym roku Miasto ogłosiło trzy ważne przetargi na wyłonienie wykonawcy dla:

Przebudowa ulic, obiektów mostowych, parkingów przy ul. Kanałowej, ul. Sobieskiego, części ul. Owidzkiej, części ul. Tczewskiej oraz ul. Hallera w Starogardzie Gdańskim to jedno z priorytetowych zadań na kolejny rok

– rozbudowy Publicznej Szkoły Podstawowej nr 8 o łącznik wraz z budową sali gimnastycznej w Starogardzie Gdańskim przy Al. Jana Pawła II 10. Wartość zadania to ponad 10 mln zł. Miasto otrzymało na to zadanie dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych  – 5 mln zł. 

– przebudowy ulic, obiektów mostowych, parkingów przy ul. Kanałowej, ul. Sobieskiego, części ul. Owidzkiej, części ul. Tczewskiej oraz ul. Hallera w Starogardzie Gdańskim. Wartość zadania to ponad 15 mln zł. W grudniu ogłoszony został przetarg na wyłonienie wykonawcy zadania. Miasto otrzymało na jego realizację dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 

– budowy sceny i toalety w Parku Nowe Oblicze w Starogardzie Gdańskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą.  Wykonawcą tej inwestycji będzie MSP „SMOK” Keister, Ksepka Spółka Jawna ze Starogardu Gdańskiego. Kwota tej inwestycji to ponad milion złotych.

Przykład jednej z niecek basenowych, które mają powstać na Piekiełkach w Starogardzie Gdańskim do końca czerwca 2021 r.

Miasto ma również w planach rozpoczęcie budowy kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego z odkrytymi basenami na terenie Piekiełek. Wartość tego zadania to ponad 8,5 mln zł. Miasto otrzymało na to zadanie dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych  – 2 mln zł.