Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie miasta

UWAGA! W dniach 11-30 września odbędzie się na terenie miasta inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest.

Inwentaryzacja zostanie przeprowadzona przez pracowników firmy GrinIS, z którą Gmina podpisała umowę na wykonanie zadania. Pracownicy firmy będą posiadać imienne identyfikatory z numerem dowodu osobistego. Spis odbędzie się bezpośrednio na terenie posesji oraz przy pomocy drona w celu wykonania pomiarów pokryć dachowych, na których znajdują się wyroby azbestowe.

W związku z powyższym prosimy mieszkańców o przygotowanie informacji o posiadanych wyrobach zawierających azbest, których nie widać np. schowanych we wiatach, garażach i innych zadaszonych pomieszczeniach.
Informację o posiadanym azbeście w dniach przeprowadzenia inwentaryzacji można przekazać poprzez e-mail: azbest@grinis.pl lub telefonicznie bezpośrednio do wykonawcy pod numer telefonu 794 776 822 lub do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Starogard Gdański pod numerem telefonu 533 522 831.

Inwentaryzacja pozwoli ocenić rzeczywisty stan likwidacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański oraz pomoże w przyszłości w uzyskaniu przez gminę środków zewnętrznych na likwidację wyrobów zawierających azbest. Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 obliguje właścicieli i zarządców do usunięcia wyrobów zawierających azbest do 2032 r. Gmina Miejska Starogard Gdański uzyskała dofinansowanie na wykonania tego zadania z środków Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Przypominamy również o obowiązku właścicieli i zarządców obiektów, urządzeń instalacji i innych miejsc zawierających azbest o dokonywaniu corocznej inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest poprzez sporządzenie spisu z natury, o którym mowa w §10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest.

Wykorzystujący wyroby azbestowe sporządza informację o wyrobach zawierających azbest w dwóch egzemplarzach:
• osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami przedkładają informację odpowiednio wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta;
• pozostałe podmioty (np. przedsiębiorcy) przedkładają informację w formie pisemnej marszałkowi województwa.
Drugi egzemplarz należy przechowywać przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji. Uaktualnioną informację należy składać corocznie do 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy, aż do zaprzestania użytkowania wyrobu i jego usunięcia.

Inwentaryzacja jest realizowana zgodnie z zadaniem pn. „Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Starogard Gdański”.