I Starogardzkie Forum Organizacji Pozarządowych

8 września 2015 odbędzie się I Starogardzkie Forum Organizacji Pozarządowych. Spotkanie przedstawicieli trzeciego sektora będzie miało miejsce w Ratuszu Miejskim, ul. Rynek 1 i rozpocznie się o godzinie 17.30

Forum ma się stać miejscem corocznego spotkania organizacji pozarządowych, okazją do wymiany doświadczeń oraz omówienia aktualnych problemów organizacji działających w Starogardzie Gdańskim. Podczas spotkania odbędą się także, zaplanowane wcześniej przez organizacje pozarządowe, wybory do Starogardzkiej Rady Organizacji Pozarządowych. Spośród wszystkich obecnych na spotkaniu organizacji wyłoniona zostanie Starogardzka Rada Organizacji Pozarządowych, do której zadań należeć będzie w szczególności:
1. Współpraca z administracją publiczną oraz innymi partnerami życia społecznego,
2. Opiniowanie projektów uchwał i decyzji administracyjnych dotyczących sektora pozarządowego,
3. Wypracowanie stanowisk odnośnie zagadnień sektora pozarządowego w mieście,
4. Podejmowanie publicznej dyskusji nad zagadnieniami społeczeństwa obywatelskiego,
5. Wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Gminie Starogard Gdański,
6. Krzewienie idei obywatelskiej samoorganizacji, samopomocy i pomocy wzajemnej oraz podejmowanie w tej mierze praktycznej działalności w imię dobra wspólnego i społecznej solidarności,
7. Wspieranie konkretnych działań organizacji pozarządowych oraz grup organizacji,
8. Udzielanie rekomendacji organizacjom pozarządowym,
9. Integracja sektora pozarządowego w Gminie Starogard Gdański.
W programie I Starogardzkiego Forum Organizacji Pozarządowych zaplanowano także konsultacje projektu Programu Współpracy Gminy Miejskiej Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.

DialogObywatelskiForum-plakatA4