Gmina Miejska Starogard Gdański ma nowy Statut

Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza grupy 200 mieszkańców oraz imienne głosowanie nad uchwałami to najważniejsze zmiany w dotychczas obowiązującym Statucie Gminy Miejskiej Starogard Gdański. Nowy statut radni przyjęli 30 stycznia 2016 roku.

W sobotę 30 stycznia na XXI sesji przy obecności 11 radnych Rada Miasta jednomyślnie uchwaliła nowy Statut Gminy Miejskiej Starogard Gdański. Statut zacznie obowiązywać prawdopodobnie od marca. Uchwała bowiem wejdzie w życie 14 dni po ogłoszeniu jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Zmiany do Statutu podzielono na trzy grupy. Oprócz zmian redakcyjnych oraz tych, wynikających z ustaw, orzeczeń sądowych i rozstrzygnięć nadzorczych, wprowadzono trzy całkiem nowe zapisy.

Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza

Na wniosek Marcina Wicherta – mieszkańca Starogardu Gdańskiego ustanowiono obywatelską inicjatywę uchwałodawczą. To oznacza, że grupa 200 mieszkańców, posiadająca czynne prawo wyborcze, ma prawo przedłożyć Radzie Miasta swój własny projekt uchwały. Zasady przygotowania takiego projektu są identyczne, jak w przypadku innych projektów, które może zgłosić prezydent miasta, Komisja Rady, klub radnych lub co najmniej dwóch radnych. Określa je art. 64 ust. 2 – 7 Statutu Gminy Miejskiej. Jedyną różnicą w przypadku obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej jest obowiązek dołączenia do projektu uchwały listy 200 mieszkańców, którzy popierają ten projekt. Lista musi zawierać czytelne dane: imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL i podpis mieszkańca. Wprowadzona zmiana – zdaniem wnioskodawcy –   ma jednoczyć starogardzian i umożliwić im większe zaangażowanie się w sprawy wspólnoty samorządowej.

Głosowanie imienne

Kolejny nowy zapis w Statucie, który w istotny sposób zmienia dotychczasowe reguły, określające ustrój gminy, zaproponowało na początku kadencji Stowarzyszenie „Nasz Starogard”.  Na jego wniosek wprowadzono podczas obrad sesji głosowanie imienne. Dotychczas radni głosowali jawnie poprzez podniesienie ręki. Głosy „za”, „przeciw” i „wstrzymujące się” były liczone łącznie. Obecnie uchwały Rady za wyjątkiem tych, w których ustawowo wymagany jest tryb głosowania tajnego, podejmowane będą w głosowaniu imiennym. Radni, wywoływani w porządku alfabetycznym z listy obecności na sesji, po kolei oświadczać będą czy są „za”, „przeciw”, czy też „wstrzymują się” od głosu w danej sprawie. Oddane głosy przez poszczególnych radnych, z podaniem imienia i nazwiska odnotowane zostaną w protokole sesji. Zmiana ma zwiększyć transparentność pracy Rady.

Nowa strona internetowa Rady Miasta

W zmienionym Statucie dodano też nowy art. 31 ust. 2, w którym dopuszcza się utworzenie strony internetowej Rady Miasta w celu bieżącego informowania mieszkańców o działaniach Rady. Zmiana została wprowadzona na wniosek radnej Wiolety Strzemkowskiej-Konkolewskiej.

Obecnie Wojewoda Pomorski bada zgodność zapisów uchwały z obowiązującymi przepisami.