Dofinansowanie dla „Starego Lasu”

24 lipca 2018 r. podpisana została umowa o dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa i doposażenie RIPOK „Stary Las”.

Wszystko to w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11 Środowisko, Działania 11.2 Gospodarka odpadami współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

CEL PROJEKTU
Celem ogólnym Projektu jest ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko wytwarzanych odpadów poprzez zwiększenie efektywności systemu zagospodarowania odpadów trafiających do ZUOK dzięki doposażeniu sortowni Zakładu, a także stworzeniu warunków do tymczasowego zbierania i magazynowania odpadów surowcowych, a także ich recykling i odzysk w celu osiągnięcia wymaganych poziomów recyklingu i odzysku odpadów komunalnych narzuconych prawem krajowym i unijnym.

PLANOWANE EFEKTY
zwiększenie efektywności systemu zagospodarowania odpadów w Regionie Południowym, poprzez zwiększenie ilości odzyskiwanych odpadów surowcowych,
ograniczenie strumienia odpadów kierowanych na składowisko,
zwiększenie strumienia odpadów odzyskanych do recyklingu,
rozpowszechnienie wśród mieszkańców idei selektywnej zbiórki odpadów u źródła,
oszczędność zasobów naturalnych poprzez wprowadzanie recyklingu surowców.

WARTOŚĆ PROJEKTU
1. Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 3 643 386,70 PLN (słownie: trzy miliony sześćset czterdzieści trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt sześć i 70/100 PLN).
2. Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą 3 000 371,30 PLN (słownie: trzy miliony trzysta siedemdziesiąt jeden i 30/100 PLN), w tym
1) dofinansowanie z budżetu środków europejskich w kwocie nieprzekraczającej
2 550 315,60 PLN (słownie: dwa miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy trzysta piętnaście
i 60/100 PLN), i stanowiącej nie więcej niż 85,00 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu;
2) wkład własny w wysokości 450 055,70 PLN (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy pięćdziesiąt pięć i 70/100 PLN);
3) wydatki kwalifikowalne objęte zasadami pomocy publicznej w kwocie
2 880 371,30 PLN (słownie: dwa miliony osiemset osiemdziesiąt tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden i 30/100 PLN);
4) wydatki kwalifikowalne objęte zasadami pomocy de minimis w kwocie
120 000,00 PLN (słownie: sto dwadzieścia tysięcy 00/100 PLN).