Dodatek węglowy – wnioski można składać do 30 listopada

Przypominamy, że do 30 listopada 2022 r. do Urzędu Miasta Starogard Gdański można składać wnioski o dodatek węglowy. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatek węglowy dla gospodarstwa domowego wynosi 3 000 zł.

Przyznanie dodatku węglowego nie jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego.

Komu przysługuje dodatek węglowy?

Zgodnie z uchwalonymi zmianami do ustawy o dodatku węglowym dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:
– osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe),
– osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Ponadto należy podkreślić, że nowelizacja ustawy o dodatku węglowym stanowi, iż:
– w przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem;
– w przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz.U. z 2022 poz. 1477 z późn. zm.).

Przyznanie dodatku węglowego nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Przyznanie następuje w drodze informacji przesyłanej na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej. W przypadku, gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku węglowego, organ przyjmujący wniosek informuje go o możliwości osobistego odebrania informacji o przyznaniu dodatku węglowego. Decyzja wydawana jest tylko w przypadku odmowy przyznania dodatku węglowego, uchylenia oraz rozstrzygnięcia w sprawie nienależnie pobranego dodatku węglowego.

Jak złożyć wniosek o wypłatę dodatku węglowego?
Wniosek o wypłatę dodatku węglowego można złożyć:
– w formie papierowej w siedzibie Urzędzie Miasta Starogard Gdański przy ul. Gdańskiej 6 w Starogardzie Gdańskim lub w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Starogard Gdański przy ul. Zblewskiej 18 w Starogardzie Gdańskim,
– w formie papierowej za pośrednictwem operatora pocztowego,
– w formie elektronicznej za pomocą platformy ePUAP, opatrując go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniając z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Instrukcja postępowania w przypadku składania wniosku przez ePUAP:
1. wydrukować wniosek, dokładnie wypełnić i podpisać,
2. wniosek zeskanować,
3. zalogować się na platformie ePUAP i z katalogu spraw wybrać zakładkę Pismo ogólne do podmiotu publicznego – Przycisk Załatw sprawę,
4. w formularzu wpisać informację dla urzędu (imię i nazwisko, rodzaj wniosku) oraz dołączyć zeskanowany wniosek w formie załączników,
5. podpisać wniosek profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym.

Dodatek węglowy wypłaca się w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę. Na sesji Rady Miasta w dniu 28 września podjęto uchwałę wprowadzającą do budżetu gminy środki na wypłatę dodatku, przekazane przez wojewodę, więc wypłaty dodatku węglowego w Starogardzie Gdańskim już ruszyły i realizowane są według daty wpływu wniosków do Urzędu. Osoby, które na wniosku nie podały numeru konta informowane będą o terminie i miejscu wypłaty.

UWAGA!
Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku węglowego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Wnioskodawcom, którzy składają wnioski, przedstawiając w nich nieprawdziwe informacje, grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

Informacje dodatkowe:

Dodatek węglowy przysługuje:
• osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
• cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
1. na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d lub w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2021 r. poz. 2354, z późn. zm.), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,
2. w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany;
• osobom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2021 r. poz. 1697), posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.