Dla kogo bezpłatna pomoc prawna i gdzie zwrócić się o poradę

Mieszkańcy Starogardu, którzy spełniają warunki określone w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, mogą korzystać z bezpłatnej pomocy prawnej na terenie całego powiatu. W Starogardzie taką pomoc uzyskają w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Kanałowej nr 3.

Bezpłatna pomoc prawna obowiązuje na terenie całej Polski od początku roku 2016. W Starogardzie w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Kanałowej 3 bezpłatnych porad prawnych udziela dwa razy w tygodniu adwokat i trzy razy – radca prawny.  Należy się wcześniej osobiście umówić na rozmowę.

Adwokat przyjmuje w poniedziałek i wtorek w godz. 730 – 1130 oraz środę – piątek w godz. 1130 – 15.30,
Radca prawny przyjmuje  w poniedziałek, wtorek w godz. 11.30 – 15.30 oraz od środy do piątku w godz. 7.30 – 11.30

Kto może skorzystać z darmowej pomocy prawnej?

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:
• młodzież do 26. roku życia,
• osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
• osoby, które ukończyły 65. lat,
• osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
• kombatanci,
• weterani,
• zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną,
• kobiety w ciąży.

Co obejmuje?

Pomoc prawna będzie polegała na:
• poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
• wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
• pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
• sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.
Formy udokumentowania pomocy prawnej:
1. oryginał albo odpis decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenie o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
2. Karta Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r.
o Karcie Dużej Rodziny,
3. zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
4. legitymacja weterana albo legitymacja weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa,
5. dokument potwierdzający tożsamość i nieukończenie 26 lat albo ukończenie 65 lat,
6. pisemne oświadczenie, od osoby której przyznane zostało świadczenie z pomocy społecznej, że nie wydano wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia,
7. pisemne oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (dot. osób zagrożonych lub poszkodowanych katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną),
8. dokument potwierdzający ciążę.

Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie nieodpłatna pomoc prawna?

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:
• prawa pracy,
• przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
• prawa cywilnego,
• spraw karnych,
• spraw administracyjnych,
• ubezpieczenia społecznego,
• spraw rodzinnych,
• prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

 [źródło inf. Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim]

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl