„Czyste Powietrze” w prostszej odsłonie

Od 15 maja obowiązują uproszczone procedury uzyskiwania dotacji na wymianę przestarzałych kotłów oraz ocieplenie domów w ramach programu „Czyste Powietrze”. Teraz wypełnienie formularzu wniosku o dofinansowanie zajmie znacznie mniej czasu i będzie wymagało złożenia jedynie niezbędnych załączników.

Program „Czyste Powietrze” służy likwidacji niskiej emisji i poprawie jakości powietrza w polskich miastach i mniejszych miejscowościach. Na wymianę źródeł ciepła oraz na przeprowadzenie termomodernizacji budynków rząd przeznaczył ponad 100 mld zł. Program funkcjonuje od 2018 roku. Może z niego skorzystać każdy mieszkaniec, który jest właścicielem budynku jednorodzinnego na terenie miasta lub gminy.

Od 15 maja 2020 roku Program będzie obowiązywał w nowej odsłonie. Resort dopasował go do potrzeb beneficjentów, aby zintensyfikować działania na rzecz walki ze smogiem.

– Dotacje przeznaczone są dla trzech grup beneficjentów – do 20 tys. zł w podstawowej wersji i aż do 32 tys. zł dla mniej zamożnych. Dodatkowo uzyskać można 5 tys. zł na fotowoltaikę, ograniczono biurokrację przez uproszczenie wniosku o dotację i przejście na oświadczenia, skrócono terminy na przyznanie dotacji z 90 do 30 dni, włączono do programu gminy i sektor bankowy oraz umożliwiono rozpoczęcie inwestycji na 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie – to w skrócie mówiąc – najważniejsze udogodnienia w ramach pakietu korzyści w nowej odsłonie programu – poinformował Piotr Woźny, pełnomocnik premiera ds. programu „Czyste Powietrze” i prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Szef NFOŚiGW dodał też, że trwają prace nad kolejnymi rozwiązaniami – w ciągu kilku tygodni wprowadzone zostaną (wzorem „Mojego Prądu”) e-wnioski na gov.pl, dzięki czemu bez wychodzenia z domu będzie można starać się o dotacje z „Czystego Powietrza”.

Dopóki jednak nie zostaną opracowane zmiany legislacyjne, będzie można skorzystać tylko z podstawowej wersji programu.  Zakłada ona dofinansowanie do 20 tys. zł, chyba że inwestycja obejmie efektywne źródło ciepła (pompę ciepła) wówczas dofinansowanie wyniesie do 25 tys. zł. Dodatkowe 5 tys. zł można uzyskać na montaż instalacji fotowoltaicznej.

W przypadku ubiegania się o dofinansowanie do wniosku będzie trzeba dołączyć:

  1. Dokument poświadczający prawo własności np. akt notarialny.
  2. Zgodę współmałżonka (jeśli dotyczy)
  3. Zgodę współwłaścicieli.
  4. zaświadczenie z gminy o osiąganych dochodach ( w przypadku podwyższonego dofinansowania).

Szczegóły najważniejszych zmian w programie „Czyste Powietrze”

1. Uproszczenie zasad przyznawania dotacji

Uproszczenie zasad przyznawania dotacji w programie „Czyste Powietrze” będzie polegać na odejściu od weryfikacji wysokości dochodu przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska. Za wydawanie zaświadczeń potwierdzających prawo do zwiększonego dofinansowania w programie oraz udzielania pożyczek będą odpowiadać gminy ( po wprowadzeniu zmian legislacyjnych).

Beneficjenci zostali podzieleni na dwie grupy uprawnione do dofinansowań o różnej wysokości.

1) Podstawowe dofinansowanie otrzymają osoby mające roczny dochód nieprzekraczający 100 000 zł.
2) Podwyższony poziom dofinansowania dotyczy osób, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:
• 1400 zł netto w gospodarstwie wieloosobowym,
• 1960 zł netto w gospodarstwie jednoosobowym.

Jest trzecia opcja, czyli jeszcze bardziej intensywna forma wsparcia – dotacja z programu „STOP SMOG”, która wynosić może między 90% a 100% wartości realizowanej inwestycji. Będzie ona przysługiwać tym potrzebującym intensywnego wsparcia osobom, które znajdą się w programie dzięki aktywności gmin zainteresowanych udziałem w programie „STOP SMOG”. Takie gminy mogą uzyskać rządową dotację na ten cel ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów, finansującą 70% kosztów przedsięwzięć w zakresie wymiany przestarzałych kotłów oraz ocieplenia domów najmniej zamożnym i najbardziej potrzebującym wsparcia mieszkańcom tych gmin.

2. Włączenie w program Jednostek Samorządu Terytorialnego

Luka w sieci dystrybucji programu „Czyste Powietrze” została uzupełniona przez włączenie w jego realizację jednostek samorządu terytorialnego – aktualnie podpisano 658 porozumień z gminami. To one znają potrzeby na swoim obszarze i wiedzą, jakie problemy mają ich mieszkańcy. To gmina posiada też wiedzę, kto może skorzystać i z jakiej formy pomocy.

W ramach nowej odsłony programu „Czyste Powietrze” wprowadzono nowe zadania dla gmin:

– wydawanie zaświadczeń potwierdzających prawo do zwiększonego dofinansowania,
– pomoc wnioskodawcom w złożeniu wniosku,
– możliwość udzielania pożyczek osobom uprawnionym do zwiększonego dofinansowania (ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW dla wojewódzkich funduszy z przeznaczeniem na pożyczki dla beneficjentów),
– możliwość łączenia dotacji z programów gminnych z dotacją w programie „Czyste Powietrze”.

3. Skrócenie czasu rozpatrywania wniosków

Dzięki uproszczeniu wniosku i zmniejszeniu liczby dokumentów do oceny termin rozpatrywania wniosku o dofinansowanie został skrócony z 90 do 30 dni.

4. Uproszczenie wniosku o dotację

Nowa wersja wniosku przygotowana została w oparciu o zastrzeżenia zgłaszane do jego poprzedniej wersji. Uproszczony został wniosek aplikującego o środki finansowe, przez co potencjalny beneficjent poświęci mniej czasu na jego wypełnienie. Zrezygnowano z konieczności podawania we wniosku informacji technicznych, których uzupełnianie sprawiało wnioskodawcom problemy na etapie jego wypełniania. Zrezygnowano także z konieczności zbierania dokumentów dot. wysokości dochodów, a zamiast dołączania dokumentów wystarczy złożenie oświadczeń.

5. Możliwość składania wniosków online w serwisie gov.pl

Na rządowym portalu gov.pl przygotowano podstronę dedykowaną programowi. W pierwszej fazie wnioskodawcy znajdą tam linki do generatorów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska, a następnie – na przełomie maja i czerwca– planuje się ogólnopolską odsłonę e-wniosków na gov.pl.

6. Włączenie w program sektora bankowego, który jest źródłem finansowania uzupełniającego i pomostowego (pożyczki/kredyty)

Dla przyspieszenia realizacji programu oraz efektywnego wykorzystania kredytu bankowego z dotacją przez właścicieli domów jednorodzinnych Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz ze Związkiem Banków Polskich, podjął prace nad przygotowaniem warunków do oferowania przez banki produktów umożliwiających finansowanie kosztów kwalifikowanych przedsięwzięć związanych z wymianą przestarzałych pieców oraz ociepleniem domów. We wrześniu br. planowane jest uruchomienie pierwszych kredytów na cele antysmogowe. Celem tych prac jest przygotowanie procedur obsługi przez banki wniosku beneficjenta o dotację przeznaczonego na częściową spłatę kapitału kredytu. Wniosku, który został dostosowany do specyfiki obrotu bankowego i który będzie składany za pośrednictwem banku wraz z wnioskiem o kredyt umożliwiając dofinansowanie w celu realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

7. Integracja z programem „Mój Prąd”

Ważną zmianą w programie „Czyste Powietrze” jest także integracja z programem „Mój Prąd” przez możliwość uzyskania dotacji do 5 tys. zł na montaż instalacji fotowoltaicznej, bez konieczności składania dwóch osobnych wniosków.

8. Powiązanie poziomu dotacji z efektem ekologicznym – bonus za niskoemisyjność i odnawialność

Premiowane będą te inwestycje, które są rozwiązaniami bezemisyjnymi (pod względem niskiej emisji) i umożliwiają redukcję emisji CO2. Najwyższe dofinansowanie będzie przyznawane dla inwestycji optymalnych z punktu widzenia celów powietrzno-klimatycznych, tj. instalacja łącznie pompy ciepła oraz instalacji fotowoltaicznej.

9. Dotacje dla tych, którzy wymienili już źródło ciepła

W nowej wersji programu istnieje możliwość otrzymania dofinansowania na termomodernizację w przypadku osób, które mają już wymienione źródło ciepła na nisko/zeroemisyjne (do 10 tys. zł, a w przypadku osób uprawnionych do zwiększonego poziomu dofinansowania – do 15 tys. zł na realizację zadań związanych z ociepleniem
budynku oraz wymianą stolarki okiennej i drzwiowej).

10. Możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych i zakończonych

Będzie można finansować przedsięwzięcia rozpoczęte do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, przy czym data ich rozpoczęcia nie może być wcześniejsza niż 15 maja br. Zmieniona wersja programu umożliwia także wsparcie inwestycji już zakończonych.

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl