Co uchwaliła dziś Rada Miasta Starogard Gdański?

Rada Miasta Starogard Gdański zebrała się specjalnie na krótkiej sesji w dniu 29 stycznia. Radni zajęli się trzema ważnymi dla miasta tematami. Przede wszystkim – ze względu na upływający dzisiaj termin składania wniosków o dofinansowanie ze środków unijnych – jednomyślnie wyrazili zgodę na realizację projektu partnerskiego pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z modernizacją i usprawnieniem źródeł ciepła i energii”.

Porozumienie partnerskie – na którego zawarcie Rada wyraziła zgodę, podejmując stosowną uchwałę – jest niezbędnym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie zadania ze środków Unii Europejskiej. Jej podjęcie było o tyle ważne, że dzisiaj (29 stycznia) mija termin składania wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Liderem całego projektu jest Powiat Starogardzki, a jego partnerami są: są: Gmina Miejska Starogard Gdański, Gmina Starogard Gdański i Gmina Bobowo. Dzięki tej inwestycji na terenie czterech samorządów ok. 30 budynków użyteczności publicznej zostanie docieplona. W Starogardzie będzie to dotyczyć szkół: PSP Nr 1, PSP Nr 4, Zespołu Szkół Publicznych oraz PG Nr 1. W szkołach wymieniony zostanie też system ogrzewania. Zadanie ma być realizowane w latach 2016 – 2020. Jego koszt to ponad 20 mln. zł. Inwestycje w Starogardzie będą kosztowały łącznie około 7,6 mln zł. Dużą część tych wydatków (do 85 %) pokryje Unia Europejska.

Drugą ważną uchwałą, którą Rada Miasta podjęła dzisiaj jest przyjęcie „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 2015-2020”. Zgodnie z obowiązującym w Unii Europejskiej dokumentem Strategia Europa 2020 oraz przyjętym w roku 2007 Pakietem Klimatyczno-Energetycznym, Polska ma obowiązek podejmować działania, które zmierzają do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do powietrza, efektywnie wykorzystują naturalne źródła energii oraz promują zrównoważony transport. Powszechnie nazywane jest to pakietem 3×20, gdyż dotyczy zmniejszenia o 20 % emisji gazów cieplarnianych w stosunku do roku 1990 oraz zwiększenia o 20 % udziału energii ze źródeł odnawialnych i zwiększenia o 20% ich efektywnego wykorzystania. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest niewątpliwie strategicznym dokumentem, otwierającym Gminie drzwi do źródeł finansowania wielu inwestycji w okresie najbliższych 5 lat. Dzięki ich realizacji mieszkańcy będą oddychać czystszym powietrzem i w przyszłości mniej zapłacą za energię.

Ostatnim tematem, który pojawił się na XIX sesji Rady Miasta, była sprawa zatwierdzenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Starogardzie Gdańskim. Ze względu na to, że 31 stycznia mija termin składania przez gminę rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania powyższych prac, uchwała nie mogła dłużej czekać.
Promowanie zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia oraz aktywizowanie zawodowo bezrobotnych jest ustawowym zadaniem gmin. Wykonywanie prac społecznie użytecznych odbywa się na podstawie porozumienia zawartego między starostą a gminą. Prace będą wykonywane na rzecz miasta. Wszystko odbywa się w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy. Osobie, wykonującej prace społecznie użyteczne, przysługuje świadczenie w wysokości nie niższej niż 8,10 zł (na dzień 01.12.2015 r.) za każdą godzinę wykonywania tych prac. Miasto określiło swoje zapotrzebowanie na 2016 rok na kwotę ponad 293 tys. zł. Z tego ponad 117 tys. zł zapłaci miasto, a 60% tej kwoty zrefunduje Powiatowy Urząd Pracy. Prace społecznie użyteczne organizowane są w Mieście od 2006 roku.

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl