Centrum Usług Wspólnych – nowe możliwości

Od 1 lipca 2016 rok obowiązki pracowników księgowości w szkołach ma przejąć Centrum Usług Wspólnych. Reorganizacja ma spowodować oszczędności w oświacie oraz poprawić obsługę i organizację pracy księgowych. Na najbliższej sesji prezydent Janusz Stankowiak przedłoży Radzie Miasta projekty uchwał w tej sprawie.

Centrum Usług Wspólnych w Starogardzie ma być samodzielną jednostką, która systemowo obsłuży księgowość miejskich szkół i przedszkoli. Chodzi o ujednolicenie systemu sprawozdań, obsługi finansowej, płacowej oraz informatycznej placówek oświatowych. CUW umożliwi też pracę w większym zespole, która pozwoli na swobodną wymianę doświadczeń oraz zapewni elastyczną obsadę stanowisk.

Lepsza jakość usług

– Zaproponowane rozwiązanie poprawi efektywność wydatkowania pieniędzy publicznych i organizację pracy w zespole, jak również usprawni wdrażanie wszelkiego rodzaju zmian systemowych i proceduralnych – mówi Beata Ociesa pełnomocnik prezydenta miasta ds. utworzenia centrum usług wspólnych. – Poza tym główny księgowy ulokowany na zewnątrz ma znacznie większą niezależność i jest postrzegany przez dyrektora jako ogniwo kontroli planowania i realizacji planu finansowego szkoły – dodaje pełnomocnik.

Nowe Centrum Usług Wspólnych będzie wymagało reorganizacji zatrudnienia – dodaje wiceprezydent Maciej Kalinowski. Jest ona nieunikniona, ale wszyscy pracownicy będą mieli zapewnioną pracę w jednostkach organizacyjnych gminy. – Musieliśmy podjąć takie działania – wyjaśnia dalej wiceprezydent – gdyż wydatki na realizację zdań oświatowych z roku na rok wzrastają. W 2015 roku było to już blisko 60 mln. złotych, z czego subwencja oświatowa wyniosła zaledwie 31 mln. złotych. Miasto musi dopłacać do utrzymania szkół z własnych środków, co odbywa się kosztem innych zadań. Potrzeb w mieście jest bardzo dużo i władze muszą planować oszczędności w budżecie.

Prawne wymogi

Tak naprawdę Centrum Usług Wspólnych w Starogardzie działa już od 1 stycznia 2000 roku pod nazwą Miejski Zespół Obsługi Przedszkoli i Placówek Oświatowych (MZOPiPO ). Służy wyłącznie do kompleksowej obsługi finansowo – księgowej miejskich przedszkoli publicznych. W związku ze zmianą ustawy o samorządzie gminnym, wiele samorządów terytorialnych przygotowuje się obecnie do wprowadzenia nowych przepisów w tym zakresie. Obecna jednostka może funkcjonować na dotychczasowych zasadach nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej. Dlatego prezydent postanowił o rozszerzeniu zakresu Zespołu obsługującego jednostki przedszkolne o szkoły podstawowe, gimnazja oraz zespół szkół publicznych.

Pozytywne zmiany

– Zmiany często budzą niepewność, ale one wcale nie muszą być złe – mówi pełnomocnik ds. utworzenia CUW. – Obsługa szkół przez centra funkcjonuje już w wielu gminach i miastach, i to z powodzeniem. W wielu placówkach objętych wspólną obsługą finansowo-księgową, początkowo zmiany budziły szereg obaw. Jednak w miarę upływu czasu, wypracowano taką wewnętrzną organizację pracy, która w znaczący sposób ułatwiła obsługę księgowości. Co więcej przyniosła pozytywny odbiór zmian wśród samych księgowych. Wcześniej pracownicy pełnili obowiązki na jednoosobowych stanowiskach pracy i skorzystanie z urlopu w okresie np. sprawozdawczości czy planowania, było praktycznie niemożliwe. Przy wprowadzeniu wspólnej obsługi i pracy zespołowej istnieje możliwość zastępowania nieobecnych pracowników, przesuwania ich na stanowiska, wymagające wsparcia itp. Z informacji uzyskanej z jednej z gmin wynika, iż pracownicy Centrum nie chcieliby już powrotu do poprzedniej struktury organizacyjnej – informuje Beata Ociesa. Zakładamy, że Centrum Usług Wspólnych w Starogardzie będzie źródłem pozytywnych zmian i sprawi, że podejmowane tam działania będą tańsze, efektywniejsze i szybsze.