Budżet na 2023 rok przyjęty. Wyniesie ponad 250 mln zł

Rada Miasta na sesji w dniu 21 grudnia przyjęła budżet Starogardu Gdańskiego na 2023 rok. Najwięcej pieniędzy – ponad 131 mln zł w przyszłym roku pochłoną wydatki na oświatę, rodzinę i pomoc społeczną. W rozwój miejskiej infrastruktury Miasto planuje zainwestować ponad 40 mln zł.

– Budżet Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2023 rok to jeden z najtrudniejszych w historii miasta – mówi Prezydent Starogardu Gdańskiego Janusz Stankowiak.  – Zaplanowane w nim wydatki de facto pozwalają jedynie na zapłatę tego, co wynika z umów, co jest konieczne do prawidłowego funkcjonowania miasta. Prace nad jego przygotowaniem przebiegały podobnie jak w ubiegłym roku.  Odbyły się w atmosferze wielu znaków zapytania – braku możliwości precyzyjnego określenia skutków dwucyfrowej inflacji, zwiększenia kosztów cen za energię czy skutków decyzji, podejmowanych centralnie od 2019 roku. Krzywa dochodów coraz bardziej rozjeżdża się z krzywą rosnących kosztów, a to oznacza jedno – musieliśmy te koszty przyciąć, głównie na inwestycjach – dodaje prezydent.

Miasto stawia na stabilny rozwój

W 2023 roku władze Starogardu Gdańskiego zaplanowały tylko te inwestycje, które otrzymały dofinasowanie ze środków zewnętrznych.  – Postawiliśmy na ciągłość realizacji zadań, które mają gwarantowane finasowanie i pozwolą utrzymać proces inwestycyjny zapoczątkowany w 2017 roku – przekonuje dalej Janusz Stankowiak.

Przy wsparciu programów rządowych Starogard na inwestycje w 2023 roku planuje wydać ponad 40 mln zł. Ponad 23 mln zł pochodzić będzie z Programu Polski Ład, Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego oraz środków unijnych, a 17 mln to środki własne Gminy.

Przebudowa ulicy Kanałowej od ul. Podrórnej do ul. Hallera – III etap największej drogowej inwestycji w Starogardzie Gdańskim

Wśród największych inwestycji planowanych w 2023 w Starogardzie Gdańskim są m.in.

• Kontynuacja zadania – Przebudowa ulic, obiektów mostowych, parkingów przy ulicy Kanałowej, Sobieskiego, części ul. Owidzkiej, części ul. Tczewskiej oraz ul. Hallera,
• Poprawa dostępności komunikacyjnej na terenie Starogardu Gdańskiego – przebudowa ulic Chojnickiej, 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskiech oraz Chopina
• Przebudowa ul. Zachodniej, Dolnej i Kopicza
• Rozbudowa kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego z odkrytymi basenami na terenie Piekiełek – budowa placu zabaw i labiryntu – etap II,
• Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Piłsudskiego i na os. Piastów,
• Budowa kanalizacji sanitarnej – ul. Mickiewicza,
• Zadaszenie targowiska.

– W 2023 roku stawiamy przede wszystkim na inwestycje drogowe i mieszkaniowe – informuje zastępca prezydenta ds. techniczno-inwestycyjnych Tadeusz Błędzki.  – Na rozbudowę i przebudowę miejskiej sieci dróg w 2023 roku planujemy wydać ok. 18,7 mln zł.  Dodatkowo zabezpieczyliśmy środki na oświetlenie ulic, dokumentację techniczną modernizacji ul. Prusa, Osiedlowej, Derdowskiego i budowę ul. Danusi. Równie ważnymi inwestycjami będą dokończenie budowy kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego na terenie Piekiełek, budowa miasteczka ruchu drogowego z wyznaczeniem nowych przejść dla pieszych oraz projekt w ramach Budżetu Obywatelskiego – budowa toru rolkowo-wrotkowo na Przylesiu – dodaje wiceprezydent.

 Miasto w 2023 roku planuje zadaszyć miejskie targowisko

W 2023 roku Miasto chce przystąpić do budowy zadaszenia na targowisku miejskim oraz ruszyć z renowacją murów przy kościele św. Mateusza. Zabezpieczyło na ten cel w budżecie ok. 1,7 mln zł. Zgodnie z deklaracją prezydenta w budżecie zapewniono też środki na utwardzenie dróg gruntowych płytami Yomb.  – Niestety ze względu na ograniczenia finansowe zmniejszyliśmy tegoroczną pulę pieniędzy na to zadanie do 1 mln zł. – poinformował wiceprezydent Tadeusz Błędzki.

Plany finansowe na 2023

Zgodnie z uchwalonym budżetem, dochody Miasta w 2023 roku mają osiągnąć kwotę ponad 240 mln złotych. Wydatki planowane są na poziomie 254 mln złotych.

Jak poinformowała skarbnik miasta Ewa Kendzierska-Błyskal – wpływy z udziałów podatków PIT i CIT w budżecie Starogardu w 2023 roku szacuje się na prawie 48 mln zł. O ile ta kwota jest niemal identyczna w porównaniu do założeń roku 2022, o tyle łączny planowany dochód z podatków i opłat jest wyższy o ok. 5 milionów złotych od kwoty uchwalonej w 2022 roku. Wyniesie ponad 111,6 mln zł, co stanowi ok. 46,4 proc. wszystkich wpływów do miasta.

Najwięcej na oświatę

Wydatki bieżące w 2023 r. zaplanowane są na poziomie 213 mln zł. Pozycją generującą największe koszty w tym zakresie jest oświata i wychowanie (34,3%). Miasto wyda na nią ponad 87 mln zł. Ta kwota może jeszcze ulec zmianie, bo w planie na 2023 roku nie ujęto środków od Wojewody Pomorskiego na przedszkola i zakup podręczników, które w 2022 roku stanowiły kwotę ponad 2,3 mln zł.

W 2023 roku na oświatę i wychowanie Miasto wyda ponad 87 mln zł az 34,4% zaplanowanych wydatków

Tuż za oświatą stoi rodzina i pomoc społeczna (17,3%). Wydatki na nie pochłoną ok. 44 mln zł i będą mniejsze o ok. 11 mln zł od kwoty uchwalonej na rok 2022. Różnica wynika m.in. z przekazania w całości do ZUS-u zadania Programu Rodzina 500+. Porównując dalej założenia roku 2022 i 2023, w roku 2023 więcej o ok. 2,5 mln zł, czyli ok. 27 mln zł kosztować będzie gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Podobnie wzrosną wydatki na transport i łączność. W 2023 roku Miasto planuje wydać na nie o ponad 4 mln zł więcej niż 2022 roku – ponad 27,8 mln zł. W sumie na wydatki bieżące zadysponowano 84 proc. wszystkich wydatków. Tylko 16 % stanowią wydatki majątkowe.

Prezydent Miasta Starogard Gdański Janusz Stankowiak

–Spięcie tego budżetu nie było łatwe. Oczywiście posiłkowanie się kredytem to ostateczne rozwiązanie, ale w tej sytuacji jedyne, jeśli chcemy, by Starogard dalej się rozwijał.  Z jednej strony nie chcieliśmy zatrzymywać procesu inwestycjnego, dzięki któremu poprawie ulega jakość życia mieszkańców, z drugiej strony – trudno zrezygnować z czegoś, na co otrzymało się dofinasowanie. Mam nadzieję, że wspólnie przebrniemy przez kolejny trudny rok.  Wierzę, że będzie wolny od tego, co odbiera nam w tej chwili poczucie bezpieczeństwa. Dziękuję całej Radzie, Wszystkim radnym za to, że  pomagacie nam w podejmowaniu trudnych decyzji, że razem walczymy o dobro Starogardu Gdańskiego. Jestem optymistą. Zapewniam, że jesteśmy gotowi stawić czoło kolejnym wyzwaniom. A w konsekwencji  podejmować takie działania, aby mieszkańcom mimo wszystko, żyło się lepiej– spuentował prezydent Janusz Stankowiak.

Budżet Miasta na 2023 rok uchwalony

Na sesji w dniu 21 grudnia 2022 roku, po wysłuchaniu stanowisk klubów radnych i dyskusji, przewodnicząca Rady Miasta poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2023 rok. Głosowało 20 radnych ( jeden radny był nieobecny). Za przyjęciem budżetu swój głos oddało szesnastu radnych, czterech radnych wstrzymało się od głosu, nikt nie był „przeciw”.

Prezydent miasta podziękował radnym Rady Miasta za współpracę i podjęcie uchwały budżetowej oraz wszystkim pracownikom Urzędu, którzy opracowali budżet Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2023 rok.