Budżet na 2020 rok przyjęty

Radni przyjęli Budżet Starogardu Gdańskiego na 2020 rok. Tak jak w ubiegłym roku Miasto wyda najwięcej na rodzinę, pomoc społeczną, edukację,  gospodarkę komunalną i ochronę środowiska. Na inwestycje przeznaczy blisko 33 mln zł.

W 2020 roku Gmina Miejska Starogard Gdański planuje wydać blisko 238 mln zł. Dochody szacuje na poziomie ponad 240 mln zł. W porównaniu z planem na rok ubiegły wydatki zwiększą się o 9,9 proc., a dochody o ok. 11 proc.

Jak poinformowała skarbnik miasta Ewa Kendzierska Błyskal – udział wpływów z podatków PIT w budżecie Starogardu w 2020 roku szacuje się na blisko 43,8 mln zł. Będzie on mniejszy o 1,7 % w stosunku do 2019 z tytułu zwolnienia z podatku dochodowego osób do 26 roku życia. Jednak łączny dochód z podatków wyniesie ponad 102 mln zł, co stanowi ok. 42,5 % wszystkich wpływów do miasta i będzie o 5 mln zł wyższy w porównaniu z rokiem 2019.

Najwięcej na rodzinę, pomoc społeczną i edukację

Na rodzinę, pomoc społeczną i edukację w 2020 roku Miasto wyda

Wydatki bieżące w 2020 r. planowane są na poziomie 205 mln zł. Najwięcej – ponad 75 mln zł Miasto wyda na rodzinę i pomoc społeczną. Ponad 63 mln zł kosztować będzie oświata i wychowanie. Przy subwencji oświatowej wynoszącej 41,6 mln zł będzie to drugi co do wielkości wydatek dla Miasta. Również dużo, bo ponad 35 mln zł pochłonie gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Na transport i łączność w 2020 roku Miasto zaplanowało 13,8 mln zł. W sumie na powyższe cele zadysponowano prawie 87,5 proc. wszystkich wydatków.

Tempo rozwoju będzie zachowane

Na inwestycje Starogard w 2020 roku planuje wydać blisko 33 mln zł, o 6,8 mln zł mniej niż w ubiegłym roku. Mniejszy budżet na inwestycje wynika z faktu zakończenia realizacji projektów finansowanych z funduszy unijnych na lata 2014-2020 oraz skutków tegorocznych decyzji rządowych dotyczących wzrostu płacy minimalnej, zwolnienia z podatku dochodowego osób do 26 roku życia, zmiany ustawy o czystości i porządku w gminach oraz wzrostu kosztów oświaty.

Wśród największych inwestycji planowanych w 2020 w Starogardzie Gdańskim są m.in.
• Rozpoczęcie przebudowy ulic, Sobieskiego i Tczewskiej,
• Przebudowa ul. Krasickiego,
• Budowa ul. Iwaszkiewicza,
• Współfinansowanie przebudowy ul. Lubichowskiej, budowy ciągu pieszo-rowerowego oraz odcinka chodnika przy ul. Skarszewskiej,
• Modernizacja ulic Gimnazjalnej i fragmentu Alei Jana Pawła II od wjazdu na parking SCK do ronda św. Wojciecha,
• Poprawa gospodarki wodno-ściekowej, czyli budowa kanalizacji sanitarnej w obszarze ulic: Niemojewskiego, Rogali i Zamenhofa,
• Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych obszarze ul. Iwaszkiewicza – m.in. budowa zbiornika retencyjnego,
• Kontynuacja zadań przy realizacji projektu „Rewitalizacja Śródmieścia Starogardu Gdańskiego”- m.in. budowa deptaka pomiędzy ulicami Kościuszki i Owidzką oraz remont budynków.

– Na rozbudowę i przebudowę miejskiej sieci dróg w 2020 roku Miasto planuje wydać ok. 7,1 mln zł. – powiedział zastępca prezydenta ds. techniczno-inwestycyjnych Tadeusz Błędzki. – Zabezpieczyliśmy też środki na dodatkowe oświetlenie ulic, likwidację barier architektonicznych oraz remonty szkól i przedszkoli. Planujemy rozpocząć budowę dodatkowych miejsc postojowych przy Szkole Podstawowej nr 8, jak równie dokończyć budowę infrastruktury towarzyszącej w Parku Nowe Oblicze.

W 2020 roku widoczne będą też kolejne planowane działania rewitalizacyjne. Na rewitalizację śródmieścia zabezpieczono w budżecie 5,5 mln zł.

W budżecie zapewniono też środki na poprawę gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Starogard Gdański w kwocie 2,7 mln zł., natomiast na system gospodarowania wodami opadowymi zapewniono 10,7 mln zł. Oba zadania w 2020 roku dofinansuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwotą ponad 8,9 mln zł. Zgodnie z deklaracją prezydenta podobnie jak w 2019 roku, na utwardzenie dróg gruntowych płytami Yomb w 2020 roku Miasto przeznaczy ok. 2 mln zł.

– Budżet Gminy Miejskiej Stargard Gdański na 2020 rok jest optymalny – powiedział prezydent Janusz Stankowiak

– To kolejny rok, kiedy planując budżet, widzimy jak bardzo zmienia się jego struktura, stając się normą. Podobnie jak w 2019 roku budżet na 2020 rok będzie budżetem prospołecznym, nastawionym na wsparcie rodzin – powiedział prezydent Starogardu Janusz Stankowiak. – Skutki zmian w polskim prawie oraz decyzji, jakie podjął w tym roku rząd polski, odczujemy wszyscy, ale najbardziej odczują je lokalne samorządy. Wskutek zwolnienia z podatku dochodowego osób, które nie ukończyły 26 roku życia, z 18 na 17% zmniejszy się stawka w pierwszym progu podatkowym. To oznacza około 4,5 mln zł mniej w budżecie gminy. Wzrost wynagrodzenia minimalnego do kwoty 2600 zł spowoduje wzrost kosztów uzyskania przychodów, co uszczupli budżet o kolejne 2 mln zł. Wzrost wydatków na oświatę np. zwiększenie dodatku za wychowawstwo przyniesie skutek finansowy w wysokości 560 tys. zł. Wzrost wynagrodzenia dla nauczycieli pochłonie z budżetu miasta kolejne dodatkowe 800 tys. zł. Łącznie budżet naszego miasta w 2020 będzie mniejszy o ok. 7,60 mln zł. Dla miasta wielkości Starogardu Gdańskiego jest to olbrzymi wysiłek finansowy. Mimo to rok 2020 będzie kolejnym rokiem, w którym nie zmieniamy stawek z tytułu podatku lokalnego. Nadal obowiązywać będą stawki ustalone w 2016 roku. Przez ostatnie 5 lat obserwujemy zrównoważony rozwój miasta. Nie chcemy schodzić z tej drogi i ograniczać się wyłącznie do administrowania nim. Zależy nam na tym, aby Starogard dalej się zmieniał, a jakość życia w naszym mieście z roku na rok była lepsza.  W przyszłym roku zainwestujemy w dalszy dynamiczny rozwój i poprawę ładu przestrzennego miasta blisko 33 mln zł. Zbieramy też siły, aby w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej móc skorzystać z oferowanych środków.  Realnie patrząc ten budżet jest optymalny, zrównoważony i bezpieczny – zakończył Janusz Stankowiak.

Budżet Miasta na 2020 rok uchwalony

Na sesji w dniu 18 grudnia 2019 roku, po wysłuchaniu opinii klubów radnych, przewodnicząca Rady Miasta poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2020 rok.  Głosowanie odbyło się sprawnie. Za przyjęciem budżetu głosowało 14 radnych ( radni ze Stowarzyszenia „Nasz Starogard ” i Koalicji Obywatelskiej), wstrzymało się od głosu 4  radnych ( Prawo i Sprawiedliwość), 3 radnych było nieobecnych.

Wynik głosowania nad budżetem Gminy Miejskiej na 2020 rok

Po zatwierdzeniu budżetu prezydent podziękował Radzie za podjętą decyzję. Zapewnił, że zrobi wszystko by zrealizować przyszłoroczny budżet  zgodnie z założeniami i liczy na współpracę z Radą Miasta.

Głosowanie nad budżetem Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2020 rok.

 

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl