Budżet Miasta na 2019 rok przyjęty

Radni przyjęli Budżet Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2019 rok. Miasto najwięcej pieniędzy wyda na edukację, sprawy społeczne, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska. W przyszłym roku nie zabraknie też dużych inwestycji. 

W 2019 roku miasto Starogard Gdański planuje wydać blisko 217 mln zł. Dochody szacuje na poziomie ponad 217 mln zł. W porównaniu z rokiem ubiegłym wydatki zmaleją o 21,5 proc., a dochody o ok. 16 proc. Mniejszy budżet wynika z zakończenia największych i najważniejszych inwestycji realizowanych w 2018 roku przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej.  

Jak poinformowała skarbnik miasta Ewa Kendzierska-Błyskal – udział wpływów z podatków PIT i CIT w budżecie Starogardu w 2019 roku szacuje się na blisko 48 mln zł. Cały dochód łączny z podatków wyniesie 97,3 mln zł, co stanowi ok. 44,8 % wszystkich wpływów do miasta i jest o 4 mln zł wyższy w porównaniu z rokiem 2018.

Najwięcej na oświatę i sprawy społeczne

W przyszłym roku najwięcej, bo ponad 55 proc. wszystkich wydatków pochłoną: oświata i wychowanie, edukacja, opieka wychowawcza oraz rodzina i opieka społeczna.

Wydatki bieżące w 2018 r. planowane są na poziomie 176,8 mln zł. Najwięcej – ponad 61 mln zł Miasto wyda na rodzinę i pomoc społeczną. Ponad 59 mln zł kosztować będzie oświata i wychowanie. Przy subwencji oświatowej, wynoszącej 35,4 mln zł, będzie to drugi co do wielkości wydatek dla Miasta. Również dużo, bo 32 mln zł pochłonie gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Na transport i łączność w 2019 roku Miasto zaplanowało ok. 14 mln zł. W sumie na powyższe cele zadysponowano prawie 77 proc. wszystkich wydatków.

Tempo rozwoju będzie zachowane

Na inwestycje Starogard w 2019 roku planuje wydać ponad 40 mln zł, z tego z własnych środków pokryje ponad 27 mln zł.

Wśród największych inwestycji planowanych w 2019 r. w Starogardzie Gdańskim są m.in.
• Przebudowa ul. Kopernika etap II
• Zakończenie budowy budynku komunalnego przy ul.Kopernika
•Zakończenie modernizacji Parku Miejskiego z projektu „Zachowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych korytarza ekologicznego doliny Wierzycy przez zachowanie bioróżnorodności”.

W budżecie zabezpieczono też środki na szereg mniejszych inwestycji.

– Na rozbudowę miejskiej sieci dróg w 2019 roku Miasto planuje wydać ok. 8 mln zł. – powiedział zastępca prezydenta ds. techniczno-inwestycyjnych Tadeusz Błędzki. – Zabezpieczyliśmy też środki na dokończenie studium budowy obwodnicy Starogardu Gdańskiego (dotyczy dokumentacji geologicznej). Rozpoczniemy budowę sali sportowej przy SP nr 8, a także dokończymy budowę infrastruktury towarzyszącej w Parku Nowe Oblicze.

W 2019 roku widoczne będą też kolejne planowane działania rewitalizacyjne. Na rewitalizację śródmieścia zabezpieczono w budżecie 5,7 mln złotych.

W budżecie zapewniono też środki na poprawę gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Starogard Gdański 4,2 mln złotych, natomiast na system gospodarowania wodami opadowymi zapewniono 3 mln złotych. Ok. 2 mln zł. przeznaczone jest  na kontynuację i rozwój programu utwardzania dróg gruntowych płytami Yomb.

– Budżet Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2019 rok jest realny i głęboko przemyślany – powiedział prezydent miasta Janusz Stankowiak.

– Budżet na 2019 rok jest prospołeczny, nastawiony na wsparcie rodzin, ale też podnoszenie jakości życia wszystkich starogardzian – powiedział prezydent Starogardu Janusz Stankowiak. – Istotne jest to, że rok 2019 będzie kolejnym rokiem, w którym nie zmieniamy stawek z tytułu podatku lokalnego. Nadal obowiązywać będą stawki ustalone w 2016 roku. Zgodnie z moim wyborczym programem na przyszłe 5 lat, w roku 2019 zamierzamy kontynuować działania, których celem jest zmiana wyglądu i funkcjonalności miasta – dodał prezydent. – Wiem, że mieszkańcy dalej na to liczą. Nasze miasto ma ciągle wiele potrzeb. Zaspokojenie ich wszystkich od razu jest niemożliwe, dlatego w pierwszej kolejności dokończymy rozpoczęte w 2018 roku inwestycje. Pierwszy rok nowej kadencji wykorzystamy też na przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych na kolejne lata. Skupimy się głownie na opracowaniu niezbędnych dokumentacji, uzyskaniu pozwoleń na budowę i potrzebnych uzgodnień. Pozwoli nam to utrzymać tempo rozwoju i modernizacji miasta na dotychczasowym poziomie – zakończył Janusz Stankowiak.

Budżet Miasta na 2019 rok uchwalony

16 radnych głosowało za przyjęciem budżetu na 2019 roku, 4 radnych było przeciw, 1 radny był nieobecny. 

Na sesji w dniu 19 grudnia 2018 roku, po wysłuchaniu opinii klubów radnych, przewodnicząca Rady Miasta poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2019 rok. Za przyjęciem budżetu głosowało 16 radnych, 4 radnych było przeciw.

Prezydent podziękował wszystkim radnym, którzy głosowali za przyjęciem budżetu.  Zapewnił, że będzie realizował go zgodnie z założeniami i liczy na współpracę z Radą Miasta.