Budżet 2021 przyjęty

Rada Miasta na sesji w dniu 17 grudnia przyjęła budżet Starogardu Gdańskiego na 2021 rok. Najwięcej pieniędzy ponad 148 mln zł Miasto wyda na rodzinę, pomoc społeczną i oświatę. W rozwój miejskiej infrastruktury planuje zainwestować ponad 31 mln zł.

– Przygotowanie tego budżetu nie należało do łatwych – przyznaje prezydent miasta Janusz Stankowiak. – Nie tylko my, wiele miast i gmin w Polsce odczuwa skutki pandemii koronawirusa, która dotknęła praktycznie każdej sfery naszego życia. Musimy też pamiętać, że w 2020 roku kończy się 6-letni okres finansowania projektów z Unii Europejskiej. W przyszłym i prawdopodobnie następnym roku dodatkowe środki unijne nie zasilą miejskiego konta. Będą to lata, które poświęcimy na staranne przygotowanie wniosków o dofinansowanie inwestycji, które znajdą się w nowej strategii rozwoju miasta, w ramach nowego okresu finansowania unijnego na lata 2021-2027. Rok 2021 będzie przede wszystkim rokiem przygotowań pod kolejne projekty unijne i przedsięwzięcia, które jestem przekonany otworzą nowe perspektywy rozwoju dla Starogardu Gdańskiego – dodał prezydent.

Plany finansowe na 2021

Zgodnie z przygotowanym projektem budżetu, dochody Miasta w 2021 roku mają osiągnąć kwotę ponad 238 mln złotych, natomiast wydatki planowane są na ponad 245 mln złotych.

Jak poinformowała skarbnik miasta Ewa Kendzierska-Błyskal – udział wpływów z podatków PIT i CIT w budżecie Starogardu w 2021 roku szacuje się na ponad 49,5 mln zł. Jest on wyższy o 2,4 proc. w stosunku do założeń roku 2020. Łączny dochód z podatków jest również większy o niecały milion złotych od kwoty planowanej w 2020 roku. Wyniesie ponad 103 mln zł, co stanowi ok. 43,5 proc. wszystkich wpływów do miasta.

Najwięcej na rodzinę i pomoc społeczną

Wydatki na oświatę i wychowanie w 2021 roku wzrosną o ponad 10 mln zł i wyniosą ponad 73 mln zł. Subwencja oświatowa pokryje tylko połowę tych kosztów. 

Wydatki bieżące w 2021 r. zaplanowane są na poziomie 214,5 mln zł. Pozycją generującą największe koszty w tym zakresie – podobnie, jak w poprzednich latach – jest rodzina i pomoc społeczna. Miasto wyda na nie ponad 75 mln zł. Ponad 73 mln zł kosztować będzie oświata i wychowanie, o ponad 10 mln zł więcej względem przyjętego budżetu na 2020 roku, przy czym subwencja oświatowa, która w 2021 roku wyniesie ponad 37 mln zł, wzrośnie tylko o niecałe 2 mln zł. To oznacza, że koszty oświaty dla miejskiego budżetu wzrosną aż o 8 mln zł. 

Mniej niż w 2020 roku ale również dużo, bo ok. 23,5 mln zł, pochłonie gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Na transport i łączność w 2021 roku Miasto zaplanowało ponad 15 mln zł, czyli ok. miliona złotych więcej niż w 2020. W sumie na powyższe cele zadysponowano 76,3 proc. wszystkich wydatków.

Utrzymanie tempa rozwoju miasta priorytetem budżetu

Przy wsparciu programów rządowych Starogard na inwestycje w 2021 roku planuje wydać ponad 31 mln zł.

Budowa pełnowymiarowej sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 8 to jedno z priorytetowych zadań inwestycyjnych Miasta na 2021 rok

Wśród największych inwestycji planowanych w 2021 w Starogardzie Gdańskim są m.in.

• Rozpoczęcie przebudowy ulic, obiektów mostowych i parkingów przy ulicy Kanałowej, Sobieskiego, części ul. Powidzkiej, części ul. Tczewskiej oraz ul. Hallera,
• Budowa sali sportowej przy PSP 8,
• Budowa sceny i toalety w Parku Nowe Oblicze wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
• Rozpoczęcie budowy kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego z odkrytymi basenami na terenie Piekiełek,
• Modernizacja Alei Jana Pawła II (etap II),
• Współfinansowanie przebudowy ul. Lubichowskiej, budowy ciągu pieszo-rowerowego oraz odcinka chodnika przy ul. Skarszewskiej,

– Na rozbudowę i przebudowę miejskiej sieci dróg w 2021roku Miasto planuje wydać ok. 7,7 mln zł.informuje zastępca prezydenta ds. techniczno-inwestycyjnych Tadeusz Błędzki. – Zabezpieczyliśmy też środki na dodatkowe oświetlenie ulic, opracowanie projektu zadaszenia targowiska oraz remonty szkól i przedszkoli. Zabezpieczamy środki na wsparcie Zarządu Dróg Wojewódzkich celem rozpoczęcia budowy ronda na skrzyżowaniu ulicy Pelplińskiej i Pomorskiej, jak równie na dokończenie zadań z Budżetu Obywatelskiego.

W 2021 roku widoczne będą też kolejne planowane działania rewitalizacyjne. Na modernizację kamienic i przebudowę ulic w centrum miasta zabezpieczono w budżecie 2,5 mln zł. W ten sposób Miasto zakończy ostatni projekt unijny z puli środków przewidzianych na lata 2014-2020.

W budżecie zapewniono też środki na poprawę gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Starogard Gdański w kwocie 1,5 mln zł., natomiast na system gospodarowania wodami opadowymi zaplanowano 1,3 mln zł. Oba zadania w 2021 roku dofinansuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwotą ponad 1,7 mln zł. Zgodnie z deklaracją prezydenta podobnie jak w 2020 roku, na utwardzenie dróg gruntowych płytami Yomb w 2021 roku Miasto przeznaczy ok. 2 mln zł.

Prezydent miasta Janusz Stankowiak podziękował wszystkim pracownikom , którzy przygotowali projekt budżetu oraz radnym, którzy głosowali za jego przyjęciem

– Mimo wyraźnie opadającej krzywej wpływów spowodowanych skutkami pandemii, zmianami w polskim prawie oraz decyzjami, jakie rząd polski podjął w tym i poprzednim roku, stawki z tytułu podatków pozostaną bez zmian. Nadal obowiązywać będą kwoty ustalone w 2016 i 2017 roku. Nie chcemy też rezygnować z ulg, z których korzystają mieszkańcy, ani podnosić opłat za odbiór śmierci.  Jednocześnie zależy nam na tym, aby Starogard dalej się rozwijał, zmieniał się na lepsze, aby jego mieszkańcom żyło się bardziej komfortowo i bezpiecznie. Mam nadzieję, że wspólnie przebrniemy przez ten trudny rok. Zapewniam wszystkich, że jesteśmy gotowi stawić czoło wszelkim wyzwaniom i podejmować takie działania, aby to wszystko, co się wokół nas dzieje, było jak najmniej uciążliwe – spuentował Janusz Stankowiak.

Budżet Miasta na 2021 rok uchwalony

Na sesji w dniu 17 grudnia 2021 roku, po wysłuchaniu stanowisk klubów radnych, przewodnicząca Rady Miasta poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2021 rok. Głosowało 19 radnych ( 2 radnych było nieobecnych). Za przyjęciem budżetu swój głos oddało 12 radnych,  4 radnych wstrzymał się od głosu, 3 radnych było „przeciw”. 

Wynik głosowania nad budżetem Gminy Miejskiej na 2021 rok

Prezydent miasta podziękował wszystkim pracownikom Urzędu, którzy opracowali projekt budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2021 rok

Głosowanie nad budżetem Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2021 rok.

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl