Budowa Zakładu Utylizacji Odpadów „Stary Las” zakończona

20 listopada w siedzibie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” spotkali się przedstawiciele władz samorządowych oraz wykonawcy projektu: „Racjonalizacja gospodarki odpadami poprzez budowę Zakładu Utylizacji Odpadów”. Spotkanie odbyło się z okazji zakończenia budowy ZUOK „Stary Las”.

Wideo online

Budowa trwała 6 lat – od 3 listopada 2009 r. do 31 października 2015 r. Całkowita wartość projektu wyniosła ponad 141 mln zł, z czego 85% kosztów kwalifikowanych, czyli niecałe 88 mln zł sfinansowała Unia Europejska ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.

Uporządkowana gospodarka odpadami i ochrona środowiska

Zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego zostało ono podzielona na 7 regionów. 20 gmin z powiatów starogardzkiego, kościerskiego i gdańskiego tworzy „Region Południowy”, z którego odpady trafiają do zakładu w Starym Lesie. Celem jego budowy było uporządkowanie gospodarki odpadami komunalnymi we wszystkich gminach, które są obecnie udziałowcami Zakładu. Jednocześnie zakład miał zapewnić prawidłową ochronę środowiska poprzez osiągnięcie konkretnych efektów ekologicznych, m.in. przetwarzanie 45 tys. ton odpadów rocznie, odzyskując 50% masy surowca trafiającego do Zakładu.
Dodatkowo realizacja przedsięwzięcia umożliwiła zamknięcie i rekultywację funkcjonujących dotąd małych składowisk gminnych na terenie objętym realizacją projektu. Zredukowano też zanieczyszczenie gleby i wód gruntowych, poprzez likwidację składowisk nielegalnych i nie spełniających obowiązujących norm ochrony środowiska.

Dwa etapy budowy zakładu

Budowa zakładu podzielona została na dwa etapy. Pierwszy o wartości ponad 106 mln zł, trwał od 3 listopada 2009 r. do końca czerwca 2012 r. W tym czasie wykupiono potrzebne do budowy grunty, wybudowano Zakład oraz zakupiono niezbędny do przetwarzania odpadów sprzęt. Powstała też droga dojazdowa do Zakładu. Towarzyszyło tym zadaniom wiele działań promocyjnych i informacyjnych. Druga cześć projektu kosztowała łącznie 35,3 mnl zł i trwała do 31 października br. Zakład został doposażony w nową instalację biostabilizacji oraz zakładową oczyszczalnię ścieków. Rozbudowano też budynek socjalny. Dokupiono ładowarki, wózki widłowe, przerzucarkę, kruszarkę, kopaktor oraz nowe separatory na sortownię. Te ostatnie wspomagają proces odzysku i segregacji odpadów. Zakład może dodatkowo wyodrębnić z odpadów frakcję energetyczną oraz dokonywać pozytywnej i negatywnej segregacji. Przy okazji przeprowadzono działania edukacyjno-ekologiczne na terenie całego Regiony Południowego.

Nowoczesność i kompleksowość

Dzisiaj Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Stary Las jest nowoczesnym i kompleksowym obiektem, który gromadzi i unieszkodliwia odpady bio, zmieszane, surowce, odpady niebezpieczne, budowlane i wielkogabarytowe, a także odpady zielone, organiczne i osady ściekowe. W ZUOK działa szereg wzajemnie powiązanych linii sortowniczych, demontażowych i kompostujących, a także suszarnia i oczyszczalnia ścieków. Ich zadaniem jest zminimalizowanie objętości odpadów kierowanych na kwaterę składowania oraz odzyskanie maksymalnej ilości surowców wtórnych. Zakład jest zlokalizowany w pobliżu wsi Stary Las, na terenie Gminy Wiejskiej Starogard Gdański. Wybudowano go na działce o powierzchni 25,19 ha, w odległości około 3,5 km na północ od drogi krajowej nr 22 Starogard Gdański – Chojnice. Ponadto Gmina Miejska Starogard Gdański wykupiła sąsiadujące działki o powierzchni 48,81 ha, z przeznaczeniem ich na dalszą rozbudowę ZUOK, co pozwoli Spółce na składowanie odpadów i bieżącą działalność przez okres ponad 70 lat.

Oficjalne zakończenie

W spotkaniu 20 listopada uczestniczyli wicemarszałek Krzysztof Trawicki, prezydent miasta Janusz Stankowiak, zastępcy prezydenta – Przemysław Biesek – Talewski i Maciej Kalinowski, przewodniczący Rady Miasta Jarosław Czyżewski, wójt gminy Starogard Gdański – Stanisław Połom, przedstawiciele Rady Nadzorczej z przewodniczącym Dariuszem Denisem, wicestarosta Kazimierz Chyła, Patryk Michalak – prezes firmy wykonawczej „Ekolobud”, Jan Chaładaj – .prezes firmy Europejski Holding Energetyczny oraz wielu przedstawicieli lokalnych firm i instytucji. Gości przywitał Janusz Urban – prezes ZUOK „Stary Las”, który przypomniał historię powstawania zakładu. Prezydent miasta pogratulował prezesowi oraz całej załodze i podziękował im za ten wielki sukces, którego Starogard jest częścią. Podkreślił strategiczne znaczenie Spółki dla miasta i całego regionu oraz olbrzymią odpowiedzialność, która spoczywa na pracownikach Zakładu za utrzymanie, powstałego w wyniku realizacji projektu, majątku. Uczestnicy spotkania zwiedzili zakład, sortownię i oczyszczalnię ścieków. W drugiej części spotkania obejrzeli prezentację o działaniu oczyszczalni i rozbudowie Zakładu oraz film zrealizowany przez firmę Ekolobud. 

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl