3 miliony dla organizacji pozarządowych

W 2020 roku organizacje pozarządowe na swoją działalność na rzecz lokalnej społeczności będą miały do wydania blisko 3 mln złotych. To kwota porównywalna do roku ubiegłego.

Na XVI sesji Rady Miasta został uchwalony „Program współpracy Gminy Miejskiej Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”. Dokument ten reguluje współpracę na wielu płaszczyznach. Przede wszystkim daje samorządowi możliwość ogłaszania konkursów na zadania zlecone do realizacji przez stowarzyszenia i fundacje.
Zadania, które Miasto zamierza przekazać do realizacji nie różnią się znacząco od projektów z lat ubiegłych. Dostrzegając znaczącą specjalizację organizacji pozarządowych, kierunki działań nie ulegają większym zmianom.
Projekty realizowane w mieście z ogromnym powodzeniem od wielu lat to:
1. Punkt Interwenci Kryzysowej
2. Starogardzkie Centrum Wolontariatu
3. Centrum Organizacji Pozarządowych
4. Schronisko dla bezdomnych zwierząt

Oprócz działań wieloletnich, organizacje mogą wnioskować także o działania jednoroczne, które pomogą organizacjom zaktywizować mieszkańców Starogardu.
Służyć temu mają liczne akcje, wydarzenia oraz imprezy zaplanowane przez organizacje pozarządowe zarówno na najbliższy rok jak i te kontynuowane z lat poprzednich.

Po raz pierwszy w programie współpracy znalazły się projekty, które mieszkańcy zgłosili do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020.
-Cykl konferencji „Zdrowszy Starogardzianin” (w ramach ochrony i promocji zdrowia)
-Zdrowy, radosny, sprawny maluszek (edukacja, oświata i wychowanie)
-RAZEM wolni i silni (działalność na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym).

Ich realizacją zajmą się wyłonione w ramach konkursu organizacje pozarządowe.

Władzom miasta bardzo zależy na budowaniu pozytywnych relacji z organizacjami pozarządowymi, ponieważ ich przedstawiciele reprezentują poszczególne grupy społeczne starogardzian. Współpraca oparta na otwartej i bezpośredniej komunikacji jest niezbędna do umacniania lokalnych działań oraz stworzenia odpowiednich warunków do powstawania wszelkiego rodzaju inicjatyw społecznych, które integrują mieszkańców.

Magdalena Nowak

Wydział Informacji Społecznej
tel.: 58 530 6061
magdalena.nowak@um.starogard.pl