2 miliony na utwardzenie dróg gruntowych i uaktualniona lista rankingowa

Prezydent zatwierdził ranking utwardzania dróg gruntowych płytami YOMB na rok 2021. Mieszkańcy ulic: Rolnej, Żabiej, Legionów, Malinowej i Boh. Getta mogą być pewni, że droga, przy której mieszkają, zostanie w tym roku utwardzona płytami betonowymi YOMB. Chyba, że któryś z mieszkańców zgłosi do listy uwagi. Jest na to czas do 14 lutego.

Od 2016 roku, co roku prezydent miasta ogłasza na miejskiej stronie internetowej uaktualnioną listę ulic w Starogardzie Gdańskim przeznaczonych do tymczasowego utwardzenia płytami YOMB. Do 2023 roku Miasto planuje utwardzić aż 28 ulic spośród 53 wpisanych na listę.  Od 2019 roku Miasto przeznacza na to zadanie ok. 2 mln zł rocznie.

Na rok 2021 zaplanowane są następujące ulice:
1. Rolna dł. ok. 1150 m. – kontynuacja z roku 2020 – koszt ponad 600 tys. zł
2. Żabia dł. ok. 250 m. – koszt. ok. 100 tys. zł
3. Legionów dł. ok. 760 m. – koszt ponad 300 tys. zł
4. Malinowa dł. ok. 1600 m. – koszt. ok. 800 tys. zł
5. Boh. Getta dł. ok. 950 m. – koszt ok. 380 tys.zł

Pełna lista rankingowa – Ranking YOMB 2021 ver zatwierdzona przez Prezydenta

Do 14 lutego br. mieszkańcy mogą wnosić zastrzeżenia i uwagi, dotyczące przyznanej ich ulicom punktacji oraz miejsca na liście rankingowej. Dotyczy to również tych mieszkańców, którzy w ogóle nie akceptują rozwiązania polegającego na tymczasowym utwardzeniu nawierzchni ulic płytami YOMB. W takich przypadkach do 13 marca mieszkańcy powinni wnieść pisemny protest w tej sprawie, podpisany przez minimum 50% mieszkańców danej ulicy lub ich przedstawicieli prawnych.

Prezydent rozpatrzy wniesione zastrzeżenia, uwagi i protesty. W przypadku ich uwzględnienia dokona korekty listy ulic przewidzianych do utwardzenia. Przy czym ulice, w stosunku do których wniesiono skuteczny protest przeciwko ich tymczasowemu utwardzeniu, nie będą uwzględniane na listach przez kolejne 3 lata.

Ulice, które zostaną utwardzone płytami YOMB, przez okres 6 lat nie będą uwzględniane w planach inwestycyjnych, dotyczących zmiany nawierzchni.

Na podstawie uchwały Rady Miasta z dnia 27 lutego 2019 roku prezydent ma prawo podjąć decyzję o wzmocnieniu płytami YOMB dogi publicznej lub drogi wewnętrznej z pominięciem wskazań rankingu.

Zdarzyć się tak może w sytuacjach:
– gdy na danej drodze przewiduje się budowę infrastruktury podziemnej co skutkować będzie trudnościami w jej bieżącym utrzymaniu i uciążliwościami dla mieszkańców po zrealizowaniu infrastruktury,
– konieczności powiązania komunikacyjnego z projektem realizowanym przy wsparciu funduszy zewnętrznych,
– partycypacji w kosztach wzmocnienia płytami YOMB lokalnej społeczności, etc..
Łączne nakłady na realizację wzmocnień dróg z pominięciem rankingu nie powinny przekraczać 25% wartości corocznej minimalnej kwoty przeznaczonej na wzmocnienie dróg gruntowych.