2 miliony na utwardzenie dróg gruntowych i nowa lista rankingowa

Mieszkańcy ulicy Dąbka i Grzybka mogą być pewni, że droga gruntowa, przy której mieszkają, zostanie w tym roku utwardzona płytami betonowymi YOMB. To samo dotyczy mieszkańców ulic: Świętojańskiej, Kalinowskiego Sucharskiego, Jagodowej, Szpitalnej, Hermanowskiej i Kryzana. Rada Miasta zatwierdziła projekt zwiększenia budżetu na ten cel do 2 mln zł rocznie.

Od trzech lat, co roku prezydent miasta Janusz Stankowiak ogłasza na miejskiej stronie internetowej uaktualnioną listę ulic w Starogardzie Gdańskim przeznaczonych do tymczasowego utwardzenia płytami YOMB. Do 2021 roku miasto planuje utwardzić aż 23 ulice spośród 70 wpisanych na listę. Jest to możliwe, gdyż – jak zapowiedział prezydent – miasto zwiększyło pulę pieniędzy na to zdanie z 0,5 mln zł do 2 mln zł rocznie. W środę, 27 lutego Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia nowego programu tymczasowego utwardzania płytami YOMB dróg gruntowych na terenie Starogardu Gdańskiego.

W pierwszej kolejności Miasto dokończy utwardzenie ulicy Grzybka oraz sięgaczy ulicy Dąbka, które rozpoczęło w 2018 roku. Również w tym roku utwardzone zostaną ulice: Świętojańska, Kalinowskiego, Sucharskiego, Jagodowa, Szpitalna, Hermanowska i Kryzana. Łącznie ponad 4,2 km dróg gruntowych. W przyszłym roku zaplanowane do utwardzenia są ulice: Mickiewicza, Obrońców Poczty Gdańskiej, Skarżyńskiego, Majowa, Przy Młynie, Leśna, Rolna, Żabia, Wyszyńskiego i Darowana – blisko 6 km. W 2021 roku w planach są ulice: Korytybska, Orlińskiego, Żurawia, Skosna , Boh. Getta, i Legionów – łączne 5,6 km.

Pełna lista rankingowa – Ranking dla programu YOMB wer 1 2019

O miejscu ulicy na liście decydowała suma punktów uzyskanych na podstawie sześciu kryteriów oceny:
• znaczenia ulicy w układzie komunikacyjnym miasta,
• gęstości zaludnienia ulicy według ewidencji ludności,
• stanu uzbrojenia podziemnego,
• czasu oczekiwania na utwardzenie
• liczby obiektów/miejsc użyteczności publicznej zlokalizowanych wzdłuż ulicy,
• liczby podmiotów prowadzących działalność gospodarczą zlokalizowanych wzdłuż ulicy.

Do 13 marca br. mieszkańcy mogą wnosić zastrzeżenia i uwagi, dotyczące przyznanej ich ulicom punktacji oraz miejsca na liście rankingowej. Dotyczy to również tych mieszkańców, którzy w ogóle nie akceptują rozwiązania polegającego na tymczasowym utwardzeniu nawierzchni ulic płytami YOMB. W takich przypadkach do 13 marca  mieszkańcy powinni wnieść pisemny protest w tej sprawie, podpisany przez minimum 50% mieszkańców danej ulicy lub ich przedstawicieli prawnych.

Prezydent rozpatrzy wniesione zastrzeżenia, uwagi i protesty. W przypadku ich uwzględnienia dokona korekty listy ulic przewidzianych do utwardzenia. Przy czym ulice, w stosunku do których wniesiono skuteczny protest przeciwko ich tymczasowemu utwardzeniu, nie będą uwzględniane na listach przez kolejne 3 lata.

Ulice, które zostaną utwardzone płytami YOMB, przez okres 6 lat nie będą uwzględniane w planach inwestycyjnych, dotyczących zmiany nawierzchni.

Na podstawie uchwały Rady Miasta z dnia 27 lutego 2019 roku prezydent  ma prawo podjąć decyzję o wzmocnieniu płytami YOMB dogi publicznej lub drogi wewnętrznej z pominięciem wskazań rankingu.

Zdarzyć się tak może w sytuacjach:
– gdy na danej drodze przewiduje się budowę infrastruktury podziemnej co skutkować będzie trudnościami w jej bieżącym utrzymaniu i uciążliwościami dla mieszkańców po       zrealizowaniu infrastruktury,
– konieczności powiązania komunikacyjnego z projektem realizowanym przy wsparciu funduszy zewnętrznych,
– partycypacji w kosztach wzmocnienia płytami YOMB lokalnej społeczności, etc..

Łączne nakłady na realizację wzmocnień dróg z pominięciem rankingu nie powinny przekraczać 25% wartości corocznej minimalnej kwoty przeznaczonej na wzmocnienie dróg gruntowych.