Kapitał Ludzki

kapital-ludzki
Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) służy przyspieszeniu rozwoju społeczno-gospodarczego Polski, wzrostowi zatrudnienia oraz zwiększeniu spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej z krajami Unii Europejskiej PO KL wpisuje się w jeden z głównych celów Narodowej Strategii Spójności 2007-2013, tj. wzrost zatrudnienia poprzez rozwój kapitału ludzkiego i społecznego.
Głównym celem Programu jest wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej. Ten główny cel będzie realizowany poprzez następujące cele strategiczne:
–  podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo,
–  zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego,
–  poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce,
– upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy,
– zwiększenie potencjału administracji publicznej w zakresie opracowywania polityk i świadczenia usług wysokiej jakości oraz wzmocnienie mechanizmów partnerstwa,
– wzrost spójności terytorialnej.

Obecnie Wydział Rozwoju pozyskał ponad 2 mln złotych na dwa duże projekty edukacyjne z Europejskiego Funduszu Społecznego.