Inicjatywa lokalna

Krok po kroku, czyli jak działa Inicjatywa Lokalna w Starogardzie Gdańskim w roku 2016.

Definicja
Inicjatywa lokalna rozumiana jest jako forma współpracy jednostek samorządu terytorialnego z ich mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1146 ze zm.)

Kto może złożyć wniosek
Mieszkańcy Starogardu Gdańskiego mogą bezpośrednio, bądź za pośrednictwem organizacji lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, złożyć wniosek o realizację zadania publicznego do Prezydenta Miasta Starogard Gdański.

Jakie zadania można zrealizować w ramach inicjatywy lokalnej?
Zgodnie z art. 19b ustawy, w ramach inicjatywy lokalnej mieszkańcy mogą złożyć wniosek w zakresie:

 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 • działalności charytatywnej,
 • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 • działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 • promocji i organizacji wolontariatu,
 • nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
 • turystyki krajoznawstwa,
 • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, w tym zieleni w miastach i wsiach,
 • porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Jaki może być wkład mieszkańców w realizację inicjatywy?
Wkład mieszkańców (jako wnioskodawców) może polegać na pracy społecznej, na świadczeniach pieniężnych lub rzeczowych.

Jaki może być wkład Gminy w realizację inicjatywy?
Urząd Miasta Starogard Gdański nie przekazuje mieszkańcom dotacji na inicjatywę lokalną, może natomiast wspierać realizację zadania w sposób organizacyjny lub rzeczowy (w tym również poprzez np. zakup usług).

Urząd może przekazać wnioskodawcom na podstawie umowy użyczenia rzeczy konieczne do wykonania inicjatywy lokalnej.

Finansowanie
Maksymalne dofinansowanie ze strony Gminy na jeden projekt wyniesie 3 tys. zł brutto.

Wniosek
Wniosek można składać na formularzu wniosku.

Wniosek o realizację inicjatywy lokalnej powinien zawierać:
1) nazwę i opis inicjatywy;
2) szczegółowy zakres zadania;
3) termin, lokalizację oraz harmonogram realizacji zadania;
4) określenie społecznych korzyści wynikających z inicjatywy lokalnej;
5) informację o wkładzie własnym w kosztach realizacji inicjatywy lokalnej.

Termin składania
Wnioski można składać do 20 dnia każdego miesiąca.

Jakie są kryteria oceny wniosków?
Szczegółowe kryteria oceny wniosków obejmują:

 • celowość przedsięwzięcia z punktu widzenia społeczności lokalnej;
 • innowacyjny i nowatorski charakter zadania;
 • charakterystyka grupy docelowej oraz liczba osób, które skorzystają z efektów realizacji projektu;
 • trwałość efektów realizacji zadania;
 • wkład wycenionej pracy społecznej wnoszonej przy realizacji zadania;
 • wkład własny finansowy mieszkańców w kosztach realizacji zadania objętego wnioskiem;
 • ilość osób zaangażowanych w wykonanie zadania;
 • świadczenia rzeczowe wnoszone przez mieszkańców;
 • racjonalność i realność zaplanowanych zadań, harmonogramu i wydatków;
 • zaawansowanie przygotowań do realizacji inicjatywy lokalnej oraz zdolność do jej przeprowadzenia.

Kiedy wniosek zostanie rozpatrzony?
Odpowiedź na wniosek powinna nastąpić w ciągu miesiąca od złożenia go w Urzędzie Miasta Starogard Gdański.

Kto ocenia wnioski?
Wniosek ocenia Zespół, w skład którego wchodzą: przedstawiciele: Prezydenta Miasta Starogard Gdański (3 osoby) oraz przedstawiciele Organizacji Pozarządowych (3 osoby). Zespół pełni funkcję doradczą i opiniującą.

Na czym polega współpraca w ramach inicjatywy lokalnej?
Jeśli wniosek zostanie przyjęty do realizacji, Prezydent Miasta Starogard Gdański podpisze umowę z mieszkańcami o wykonanie inicjatywy lokalnej. Treść umowy, jak również harmonogram i kosztorys zadania, zostaną uzgodnione wspólnie (wzór umowy).

Co się dzieje po zrealizowaniu inicjatywy?
Po zrealizowaniu inicjatywy strony wspólnie przygotowują sprawozdanie (wzór sprawozdania).