Ogłoszenie konsultacji

Ogłoszenie

o przeprowadzaniu konsultacji
projektu Uchwały Rady Miasta Starogard Gdański
w sprawie przyjęcia Programu współpracy
Gminy Miejskiej Starogard Gdański
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019.

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) Prezydent Miasta Starogard Gdański zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do konsultacji projektu rocznego „Programu współpracy Gminy Miejskiej Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w ustawie
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019”.

W ramach konsultacji zapraszamy do zapoznania się z projektem programu (umieszczonym
w załączniku do pobrania), zgłaszania ewentualnych uwag i sugestii w odniesieniu do zapisów tego dokumentu na załączonym formularzu umieszczonym w załączniku do pobrania. Projekt programu dostępny jest również na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Starogard Gdański.

Projekt programu współpracy przedkładany jest do konsultacji, w celu zebrania uwag i opinii organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających lub mających siedzibę na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański.

Projekt programu jest wersją roboczą, w toku konsultacji będzie on ulegał zmianom.

Uwagi i opinie można zgłaszać w terminie: od 17 października do 12 listopada 2018 r. na formularzu znajdującym się w plikach do pobrania w formie:

  • listownej na adres: Urząd Miasta, ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański, z dopiskiem „Program współpracy z NGO 2019”,

  • osobiście, dostarczając wypełniony formularz do Urzędu Miasta, ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański, z dopiskiem „Program współpracy z NGO 2019”

O terminie decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Starogard Gdański. Opinie i uwagi organizacji złożone po terminie zakończenia konsultacji nie będą brane pod uwagę.

Prezydent Miasta Starogard Gdański

Janusz Stankowiak

Pliki do pobrania:

Wydział Informacji Społecznej

Wydział Informacji Społecznej
tel.: 58 530 6061
wis@um.starogard.pl