Konsultacje społeczne w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych

Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji.

Zapraszamy mieszkańców do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Miasta w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Starogard Gdański.

Zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji, gmina która zamierza na swoim terenie realizować projekty rewitalizacyjne, musi uprzednio wyznaczyć w drodze uchwały obszary zdegradowane i obszary rewitalizacji:

  • obszar zdegradowany – obszar gminy znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu występowania negatywnych zjawisk społecznych przy jednoczesnym występowaniu co najmniej jednego z negatywnych zjawisk: gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych lub technicznych,
  • obszar rewitalizacji – obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, cechujący się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, na którym z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego gmina zamierza prowadzić rewitalizację,

Podstawą do delimitacji obszarów zdegradowanych jest specjalnie przygotowana diagnoza – opracowanie, które na podstawie szeregu wskaźników o charakterze społecznym, gospodarczym i przestrzennym potwierdza spełnienie przez obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji przesłanek ich wyznaczenia.

Formy konsultacji projektu uchwały:

1. Uwagi, opinie i pomysły dotyczące projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji można przesyłać na adres rewitalizacja@um.starogard.pl. do 4 kwietnia 2016r.

2. Spotkanie otwarte z mieszkańcami – 31 marca 2016r. o godz. 1600 w Ratuszu, ul. Rynek 1.

3. Konsultacja projektu uchwały przez:

  • Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych
  • Starogardzką Radę Rowerową
  • Starogardzką Radę Sportu
  • Radę Seniorów Gminy Miejskiej Starogard Gdański
  • Młodzieżową Radę Miasta
  • Radę Organizacji Pozarządowych Starogard Gdański
  • Radę Społeczną
  • Radę Gospodarczą

Dokumenty:
1. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Starogard Gdański
2. Załącznik nr 1 do projektu uchwały – mapa obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji
3. Załącznik nr 2 do projektu uchwały – opracowanie „Analiza wskaźnikowa obszaru miasta. Delimitacja obszaru zdegradowanego. Wyznaczenie obszaru rewitalizacji”.