Konsultacje społeczne

Ogłoszenie o przeprowadzaniu konsultacji projektu Uchwały Rady Miasta Starogard Gdański w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Działając na podstawie Uchwały Nr LXII/539/2010 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 29 września 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów aktów normatywnych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Prezydent Miasta Starogard Gdański poddaje konsultacjom społecznym projekt uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Projekt uchwały przedkładany jest do konsultacji, aby zebrać uwagi i opinie organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających lub mających siedzibę na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański.
Projekt uchwały jest wersją roboczą, w toku konsultacji będzie on ulegał zmianom.

Informacji w sprawie projektu uchwały udziela Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych, Dzieci i Młodzieży, ul. Gdańska 6, pok. nr 113, tel. 58 530 61 34, e-mail sylwia.ossowska@um.starogard.pl

Uwagi i opinie można zgłaszać w terminie: od 04 do 18 maja 2016 r. na formularzu znajdującym się w plikach do pobrania w formie:
elektronicznej na adres: sylwia.ossowska@um.starogard.pl,
listownej na adres: Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych, Dzieci i Młodzieży – Urząd Miasta Starogard Gd., 83-200     Starogard Gdański, ul. Gdańska 6,
osobiście, dostarczając wypełniony formularz Pełnomocnikowi Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych, Dzieci i Młodzieży, pokój 113 w Urzędzie Miasta lub składając w Biurze Obsługi Klienta (parter, pok. nr 01)

O terminie decyduje data wpływu opinii do Urzędu Miasta Starogard Gd. Opinie i uwagi złożone po terminie zakończenia konsultacji nie będą brane pod uwagę.

Prezydent Miasta Starogard Gdański
Janusz Stankowiak

Załączniki: