I Starogardzkie Forum NGO trwa

Debata nad Regulaminem Starogardzkiego Forum Organizacji Pozarządowych oraz Regulaminem Rady Organizacji Pozarządowych wypełniły ponad 4 godzinny panel dyskusyjny I Starogardzkiego Forum Organizacji Samorządowych, które odbyło się 8 września w Ratuszu Miejskim.

W spotkaniu wzięły udział 22 organizacje, działające na rzecz społeczności lokalnej oraz osoby wspierające III sektor. Burzliwa acz konstruktywna dyskusja zakończyła się porozumieniem i akceptacją pierwszych wersji obu Regulaminów, chociaż członkowie Forum dali sobie jeszcze dwa tygodnie na wnoszenie uwag i wniosków do tych dokumentów. Oba Regulaminy zostaną ostatecznie zaakceptowane podczas kolejnego spotkania, które odbędzie się 22 września o godz. 17.30 w Ratuszu.

Za 14 dni powstanie Starogardzka Rada Organizacji Pozarządowych

Celem i ukoronowaniem podjętych działań będzie powołanie Starogardzkiej Rady Organizacji Pozarządowych. Przedstawiciele III sektora mają dwa tygodnie na złożenie deklaracji członkowskich do Forum oraz kart zgłoszeniowych kandydatów do Starogardzkiej Rady Organizacji Pozarządowych. Zgodnie z przyjętymi podczas Forum zasadami Rada ma liczyć siedmiu członków i zostanie wybrana w tajnym głosowaniu przez wszystkich członków Forum. Do członkostwa w Forum uprawnione są wszystkie organizacje pozarządowe, działające na rzecz społeczności lokalnej miasta, które złożą wymagane dokumenty przed rozpoczęciem wspomnianego wcześniej spotkania.
Starogardzka Rada Organizacji Pozarządowych będzie lokalnym głosem działaczy III sektora. Ma wzmocnić dialog obywatelski i przyczynić się do zwielokrotnienia działań na rzecz lokalnej społeczności.

Pierwszy krok ku realizacji marzeń

Sylwia Ossowska – pełnomocnik Prezydenta do spraw Organizacji Pozarządowych, Dzieci i Młodzieży i Osób Niepełnosprawnych – powiedziała:
– cieszy mnie i zaryzykuję stwierdzeniem, że nie tylko mnie, fakt, że organizacje tak licznie, a przede wszystkim aktywnie wzięły udział w Forum. Polemika, dyskusja, głosy sprzeciwu są nieodłączną częścią dialogu, a taką właśnie formę przybrało wczorajsze Forum. Tak naprawdę to mam nadzieję, że ta dyskusja dopiero nabiera tempa, że rozwinie się i przyniesie nam burzę nowych pomysłów, działań i spotkań. Najważniejsze, że ustalone ramy współpracy satysfakcjonują zdecydowaną większość uczestników spotkania.

Prezes Stowarzyszenia „Można Inaczej” Dorota Dorau, która współtworzyła oba, dyskutowane na Forum, dokumenty, dodała:
– spotkanie pokazało jak duży potencjał tkwi w zasobach tychże organizacji. Dobrze, że są takie organizacje, które wyrażają gotowość do współdziałania. Starogardzka Rada Organizacji Pozarządowych może stać się mostem łączącym środowisko lokalne z samorządem. Wszystkie dotychczasowe spotkania organizacji pokazują różnorodny charakter działalności, różne potrzeby, ale również stają się okazją do poznania ewentualnych partnerów do realizacji pomysłów i wspólnego pozyskiwania środków zewnętrznych . Uważam również, że im więcej przedstawicieli organizacji uczestniczy w decydowaniu, tym łatwiejsze jest skuteczne wdrażanie podejmowanych decyzji. Chciałabym, aby wczorajsze spotkanie było takim kolejnym krokiem do przodu w kierunku rozwoju III sektora i wierzę, że jest to możliwe nawet, jeśli jeszcze nie wszyscy są na to gotowi.

– Forum ma być miejscem corocznego spotkania organizacji pozarządowych, okazją do wymiany doświadczeń oraz omówienia aktualnych problemów organizacji działających w Starogardzie Gdańskim. Te spotkania będą ewoluować i z czasem nabiorą właściwego kształtu. Celem jest współpraca i porozumienie. Naszym marzeniem jest stworzenie w Starogardzie Centrum Starogardzkich Organizacji Pozarządowych – miejsca, które byłoby ośrodkiem działań i źródłem lokalnej energii aktywnych organizacji. Celem dla wszystkich, myślę najważniejszym, jest wzmocnienie przy pozyskiwaniu zewnętrznych środków finansowych. Będziemy dążyć do tego – zakończyła Pełnomocnik Prezydenta.

Spotkanie zamykające I Starogardzkie Forum Organizacji Pozarządowych odbędzie się 22 września o godz. 17.30 w Starogardzkim Ratuszu.

IMG_6115IMG_6111IMG_6110

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl