I posiedzenie Rady Sportu

Marzena Klein została wybrana Przewodniczącą Rady Sportu na I spotkaniu, które odbyło się w środę, 16 września 2015 roku. Jej zastępcą został Marcin Kaszubowski, a sekretarzem Sławomir Jankowski.


Pierwsze posiedzenie Starogardzkiej Rady Sportu otworzył zastępca prezydenta miasta ds. społecznych Maciej Kalinowski. Choć spotkanie miało charakter głównie organizacyjny, zaowocowało burzliwą dyskusją nad kierunkami pracy Rady. Członkowie zgodnie uznali, że waga i znaczenie spraw, którymi Rada ma się zająć, zmuszają do przyspieszenia tempa prac, dlatego kolejne posiedzenie Rady zostało zaplanowane już na 29 września. Głównym tematem, którym Rada zajmie się na najbliższym posiedzeniu, jest opiniowanie projektu Programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.

Starogardzka Rada Sportu jest organem opiniodawczo – doradczym w sprawach, dotyczących kultury fizycznej i sportu w Starogardzie Gdańskim. Rada została powołana Zarządzeniem Prezydenta Miasta Starogard Gdański Nr 324/09/2015 z dnia 9 września 2015 r.
Określone w Regulaminie zadania Rady, dotyczą w szczególności opiniowania strategicznych dokumentów, programów i projektu budżetu w zakresie kultury fizycznej i sportu, a także współtworzenie kalendarza imprez sportowych i współpraca ze szkołami i instytucjami sportowymi.

Opracowano: Pełnomocnik Prezydenta ds Organizacji Pozarządowych, Dzieci i Młodzieży i Osób Niepełnosprawnych

 

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl