Ruszają Fundusze Unijne dla firm z RPO WP 2014-2020. Ogłoszono pierwsze konkursy.

165 mln złotych to łączna pula środków unijnych przeznaczonych na dotacje w ogłoszonych aktualnie przez Agencję Rozwoju Pomorza (ARP) dwóch konkursach. Zyskają mikro, małe i średnie firmy, które mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów inwestycyjnych w poddziałaniu 2.2.1 „Inwestycje Profilowane  – wsparcie dotacyjne”. Środki przeznaczone na konkurs to prawie 64 mln złotych, a wnioski o dotacje można składać już od 1 lutego 2016. Dotacje na aktywność badawczo-rozwojową będą dostępne w poddziałaniu 1.1.1 „Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne”. Kwota przeznaczona na ten cel to ponad 101 mln złotych, od 4 maja przyjmowane będą wnioski. Warto wiedzieć, że okres programowania 2014-2020 to bez wątpienia ostatnie rozdanie funduszy europejskich z tak dużym budżetem dla Polski.

Co, Ile, dla Kogo
ARP pełni rolę Instytucji Pośredniczącej we wdrażaniu dotacji unijnych Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (RPO WP). Co to oznacza? ARP będzie ogłaszała konkursy,  weryfikowała złożone projekty, a także wypłacała przyznane dotacje w następujących działaniach:   Poddziałanie 1.1.1 ”Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne”, Działanie 1.2 „Transfer wiedzy do gospodarki” oraz Poddziałanie 2.2.1 „Inwestycje Profilowane – wsparcie dotacyjne”.  Pierwsze dwa skierowane są do przedsiębiorstw, które utworzyły partnerstwa oraz jednostek naukowych i szkół wyższych. Trzecie dedykowane jest wyłącznie mikro, małym i średnim firmom.  Łączna pula środków do pozyskania w ramach konkursów ogłaszanych za pośrednictwem ARP w latach 2014-2020 wynosi prawie 150 mln EUR.

„Inwestycje Profilowane – wsparcie dotacyjne” – konkurs jest szansą dla MSP, pozwala zwiększyć zdolność firm do rozwijania produktów i usług  głównie poprzez zastosowanie innowacji. Finansowane będą przedsięwzięcia inwestycyjne, w tym m.in. zmiana procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług, zakup maszyn i sprzętu czy rozbudowa zaplecza – umożliwiające istotne poszerzenie rynków zbytu, palety oferowanych produktów lub usług bądź znaczącą poprawę ich jakości. Wsparcie finansowe  będzie ukierunkowane także na przedsięwzięcia służące poprawie efektywności przedsiębiorstw dzięki wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych. Wspierane będą również inwestycje i rozwiązania organizacyjne (w tym wdrażanie systemów zarządzania środowiskowego) służące redukcji wodo-, surowco-, materiało- transporto- i energochłonności procesów produkcyjnych, m.in. dzięki zastosowaniu ekoinnowacji i wykorzystaniu nowych źródeł energii. Na dotacje dla MSP przeznaczono ponad 40 mln EUR.

W ramach poddziałania  ”Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne” –   duże firmy  w ewentualnych partnerstwach z innymi  firmami, z jednostkami naukowymi, z IOB czy organizacjami pozarządowymi będą mogły otrzymać środki UE na działania związane z budową, przebudową, modernizacją infrastruktury jednostek sfery badawczo-rozwojowej na potrzeby wspólnych projektów wdrożeniowych przez innowacyjne firmy, a także na działania związane z budową czy modernizacją laboratoriów badawczo – rozwojowych z towarzyszącą im infrastrukturą.  Środki przeznaczone na ten cel to ponad 83 mln EUR.

„Transfer wiedzy do gospodarki” jest działaniem kierowanym do jednostek naukowych i szkół wyższych działających w partnerstwie z firmami, które przeznaczą środki UE na projekty prowadzące do zwiększenia urynkowienia działalności badawczo–rozwojowej, a w następstwie na skuteczne prowadzenie procesów komercjalizacji rozwiązań innowacyjnych.  Na ten cel przeznaczono prawie 21 mln EUR.

Gdzie znaleźć informacje
13 stycznia 2016 roku w Olivia Business Centre ARP organizuje konferencję na temat Funduszy Europejskich dla firm oraz nowych projektów Agencji Rozwoju Pomorza. Podczas spotkania omówione zostaną zasady aplikowania w konkursach 2.2.1 „Inwestycje Profilowane  – wsparcie dotacyjne” 1.1.1 „Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne”. Spotkania informacyjne na temat aktualnych konkursów oraz programów będą organizowane regularnie, a informacje zamieszczane na  stronie internetowej www.arp.gda.pl. Tam też  będą dostępne dokumenty konkursowe. Informacje można również uzyskać w Lokalnych Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich. Jeden z nich mieści się w ARP. Listę Punktów Konsultacyjnych można znaleźć na www.pomorskiewunii.pomorskie.eu/punkty-informacyjne.

Doświadczenie
ARP  posiada ponad 20 letnie doświadczenie we współpracy z przedsiębiorcami,  w tym od ponad 14 lat  obsługuje firmy i instytucje w zakresie obsługi środków z Unii Europejskiej. Warto nadmienić, że w latach 2007 – 2014 podpisano ponad 2 tys. umów o dofinansowanie, wypłacano ponad  1 miliard złotych, przeszkolono ponad 5 tys. beneficjentów.

Ogłoszenia o naborach wniosków o dofinansowanie

Kontakt/więcej informacji o konkursach:
Agencja Rozwoju Pomorza,
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich,
tel. (58) 32 33 106,
e-mail: gdansk.pife@pomorskie.eu

WIS

Wydział Informacji Społecznej
tel.: 58 530 6061
wis@um.starogard.pl