ARP ogłasza konkurs dla działania 1.4

Agencja Rozwoju Pomorza S.A. pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej II stopnia do wdrażania Osi Priorytetowej 1 „Rozwój i innowacje w MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 z wyłączeniem Działania 1.3 „Pozadotacyjne instrumenty finansowe dla MŚP ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 dla Działania: 1.4 Systemowe wspieranie przedsiębiorczości Konkurs nr 1.4_3

I. Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu
Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia wskazane w typach projektów 4) i 9) dla Działania 1.4 w punkcie 14 „Typy projektów” Uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (z dnia 23 kwietnia 2015 r.), wyłącznie w zakresie wsparcia instrumentów pożyczkowych.

Dodatkowo projekty nie mogą być objęte zasadami pomocy publicznej, realizowane z udziałem partnerów oraz z zastosowaniem instrumentu elastyczności.

II. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie
Uprawnionymi do składania wniosków są wyłącznie instytucje otoczenia biznesu, które pełniły lub pełnią role pośredników finansowych w zakresie realizacji projektów objętych wsparciem w ramach Działania 1.3 lub 1.4 RPO WP.

III. Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów
Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr 1.4_3 wynosi 18 057 500 PLN (alokację przeliczono zgodnie z kursem EBC, przyjętym w Kontrakcie Wojewódzkim dla Województwa Pomorskiego z dnia 06.02.2008 r. – 1 EUR = 3,6115 PLN). *

IV. Poziom dofinansowania projektu
Maksymalny poziom dofinansowania projektów ze środków EFRR wynosi do 100% wydatków kwalifikowalnych.

V. Minimalna/maksymalna wartość projektu oraz minimalna/maksymalna kwota dofinansowania projektu
Minimalna wartość projektu wynosi 5 000 000 PLN, w tym minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych również wynosi 5 000 000 PLN.
Brak ograniczeń co do maksymalnej wartości projektu oraz minimalnej i maksymalnej kwoty dofinansowania.

VI. Minimalny wkład własny beneficjenta
W ramach konkursu wkład własny na poziomie beneficjenta nie jest obligatoryjny.

VII. Kryteria wyboru projektów
Kryteria wyboru projektów określone są w Załączniku 5.5. Kryteria wyboru projektów do Uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (z dnia 23 kwietnia 2015 r.).

VIII. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu
Przewiduje się, że rozstrzygniecie konkursu nastąpi nie później niż w grudniu 2015 r.

IX. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu
Wzór wniosku o dofinansowanie projektu stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia. Formularz wniosku o dofinansowanie projektu musi być sporządzony w edytorze wniosków,
w oparciu o aplikację Generator Wniosków MSP (wersja v 2.37 lub późniejsza).

X. Środki odwoławcze
Od wyniku oceny wniosku o dofinansowanie projektu przysługują środki odwoławcze w trybie opisanym w Załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

XI. Termin, miejsce i sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w terminie
od 09.10.2015 r. do 09.11.2015 r.
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00.

Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 09.11.2015 r. o godz. 15.00.
Wnioski, które wpłyną po wskazanym terminie, nie będą rozpatrywane.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy dostarczyć pod następujący adres:

Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
ul. Arkońska 6 (Budynek A3)
80-387 Gdańsk
parter, pokój nr 009

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy złożyć w dwóch egzemplarzach (oryginał i kopia lub dwa oryginały), w segregatorze i zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą beneficjenta oraz dopiskiem „Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Osi Priorytetowej 1 RPO WP 2007-2013/Działanie nr 1.4/Konkurs nr 1.4_3”. Do dokumentu należy dołączyć wersję elektroniczną wniosku na płycie CD/DVD. Papierową i elektroniczną wersję wniosku o dofinansowanie projektu i Biznes Planu wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami należy złożyć osobiście, wysłać listem poleconym lub przesyłką kurierską. Szczegółowe informacje na temat składania wniosków znajdują się w Załącznikach do niniejszego ogłoszenia.

XII. Wzór umowy o dofinansowanie projektu
Wzór umowy o dofinansowanie projektu stanowi Załącznik nr 7 do niniejszego ogłoszenia.

XII. Osoby udzielające potencjalnym wnioskodawcom informacji o naborze wniosków
Sekcja Kontraktowania RPO WP, e-mail: dorota.mrotek@arp.gda.pl, tel. 58 32 33 227
Sekcja Kontraktowania RPO WP, e-mail: zuzanna.witek@arp.gda.pl, tel. 58 32 33 158

* Kwota alokacji jest szacunkowa i może ulec zmianie ze względu na wahania kursu euro

Pełna treść ogłoszenia z załącznikami znajduje się na stronie www.arp.gda.pl

WIS

Wydział Informacji Społecznej
tel.: 58 530 6061
wis@um.starogard.pl