Wyprawka szkolna 2015/2016

 1. Wniosek o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych należy złożyć w szkole, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2015/2016 najpóźniej
  do 11 września 2015 r.

Wnioski można pobierać w sekretariatach szkół, w Urzędzie Miasta – Biuro Obsługi Klienta (pokój 01) lub w Wydziale Spraw Społecznych (pokój 211 – II piętro) oraz na stronie internetowej http://bip.starogard.pl.

 1. Pomoc finansową mogą otrzymać uczniowie:
 1. klas III szkół podstawowych oraz klas IV techników, w których dochód nie przekracza kwoty 574 zł;
 2. z rodzin, w których dochód na osobę przekracza kwotę 574 zł, ale w rodzinie występuje m.in.: ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba (środki limitowane);
 3. bez względu na klasę (z wyjątkiem klas I, II i IV szkoły podstawowej oraz I klasy szkoły gimnazjalnej) uczniowie: słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera), z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
 1. Maksymalna wartość pomocy:

L.p.

Osoby uprawnione

Kwota dofinansowania

1.

Uczniowie klas III szkół podstawowych

225 zł

2.

Uczniowie klas IV technikum

445 zł

3.

Uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący,
z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera), z upośledzeniem umysłowym
w stopniu lekkim, oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy jedną z nich jest wyżej wymieniona), którzy nie korzystają z podręczników do kształcenia specjalnego klas III szkół podstawowych

225 zł

6.

Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy jedną z nich jest wyżej wymieniona), którzy nie korzystają z podręczników do kształcenia specjalnego klas III, V i VI szkół podstawowych, II i III szkół gimnazjalnych oraz szkoły ponadgimnazjalne

225 zł

7.

Uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący,
z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera), z upośledzeniem umysłowym
w stopniu lekkim, oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy jedną z nich jest wyżej wymieniona), którzy nie korzystają z podręczników do kształcenia specjalnego klas V i VI szkół podstawowych

325 zł

8.

Uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący,
z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera), z upośledzeniem umysłowym
w stopniu lekkim, oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy jedną z nich jest wyżej wymieniona), którzy nie korzystają z podręczników do kształcenia specjalnego klas II i III szkół gimnazjalnych

350 zł

9.

Uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący,
z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera), z upośledzeniem umysłowym
w stopniu lekkim, oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy jedną z nich jest wyżej wymieniona), którzy nie korzystają z podręczników do kształcenia specjalnego zasadnicze szkoły zawodowe

390 zł

10.

Uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący,
z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera), z upośledzeniem umysłowym
w stopniu lekkim, oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy jedną z nich jest wyżej wymieniona), którzy nie korzystają z podręczników do kształcenia specjalnego licea ogólnokształcące i technikum

445 zł

11.

Uczniowie niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy jedną z nich jest wyżej wymieniona), którzy korzystają z podręczników do kształcenia specjalnegoklas III szkół podstawowych

770 zł

12.

Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie
z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy jedną z nich jest wyżej wymieniona), którzy korzystają
z podręczników do kształcenia specjalnego
klas III, V i VI szkół podstawowych, II i III szkół gimnazjalnych

770 zł

13.

Uczniowie niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi
(w przypadku gdy jedną z nich jest wyżej wymieniona), którzy korzystają z podręczników do kształcenia specjalnegoklas V i VI szkół podstawowych

770 zł

14.

Uczniowie niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy jedną z nich jest wyżej wymieniona), którzy korzystają z podręczników do kształcenia specjalnegoklas II i III szkół gimnazjalnych

607 zł

15.

Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi – realizujący kształcenie w szkole specjalnej przysposabiającej do pracy

225 zł

16.

Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu
umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie
z niepełnosprawnościami sprzężonymi
(w przypadku gdy jedną z nich jest wyżej wymieniona), który nie korzysta z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodnicze i społecznej – realizujący kształcenie w klasie I i II szkoły podstawowej

175 zł

 1. W przypadku gdy uczniowie wymienieni w pkt od 11 do 14 tabeli, uczą się w szkole specjalnej
  i korzystają z części podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego lub materiałów edukacyjnych oraz podręczników do kształcenia specjalnego, kwota dofinansowania wynosi:
 1. w przypadku uczniów, o których mowa w pkt 11 i 12
 • na podręczniki do kształcenia ogólnego lub materiały edukacyjne – 192,50 zł,
 • na podręczniki do kształcenia specjalnego – 577,50 zł
 1. w przypadku uczniów, o których mowa w pkt 13
 • na podręczniki do kształcenia ogólnego lub materiały edukacyjne – 308,00 zł,
 • na podręczniki do kształcenia specjalnego
  462,00 zł
 1. w przypadku uczniów, o których mowa w pkt 14
 • na podręczniki do kształcenia ogólnego lub materiały edukacyjne – 303,50 zł,

 • na podręczniki do kształcenia specjalnego – 303,50 zł

 1. Zwrot kosztów zakupu podręczników nastąpi po przedłożeniu dowodu zakupu.

W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego), rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników lub materiałów edukacyjnych, w którym będzie informacja, że rozliczenie następuje tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna”.

 1. W ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. „Wyprawka szkolna” (zgodnie z powyższą tabelą) pomocą zostaną objęci uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański.

Na podstawie zebranych danych, szacunkowo w klasach III szkół podstawowych pomoc otrzyma około 138 uczniów, natomiast w klasach IV techników wsparciem zostanie objęte około 33 uczniów.

Z kolei liczba niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją),
z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera), z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego, a także realizujących kształcenie w szkołach przysposabiających
do pracy, którym przysługuje pomoc finansowa w ramach „Wyprawki szkolnej” szacowana jest na około 200 uczniów.

Szacunkowa kwota dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. „Wyprawka szkolna” wyniesie około 100.000,00 zł, na które Gmina otrzyma dotację celową z budżetu państwa.