Wymiana źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych

W związku z planowanym przystąpieniem przez Gminę Miejską Starogard Gdański do zadania pn. „Wymiana źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych” w 2022 r. Prezydent Miasta Starogard Gdański podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości składania, od 27.05.2022 r., wniosków o przyznanie dotacji na modernizację źródeł energii cieplnej w budynkach wielorodzinnych, zlokalizowanych na terenie Starogardu Gdańskiego.

Dotacja udzielona będzie na modernizację źródeł energii cieplnej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych lub ich częściach, zlokalizowanych na terenie miasta Starogard Gdański:
• należących do osób fizycznych,
• należących do jednostek samorządu terytorialnego,
• w których występują wspólnoty mieszkaniowe.

Wnioski rozpatruje się według kolejności ich wpływu do Urzędu Miasta Starogard Gdański, do wyczerpania kwoty środków finansowych przeznaczonych na cel udzielania przedmiotowej dotacji w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański.
Do dofinansowania mogą zostać zgłoszone zadania dotyczące modernizacji źródeł energii cieplnej, polegające na likwidacji kotłów i pieców opalanych paliwem stałym, tj. węglem, koksem, drewnem i zastąpieniu ich jednym z poniższych źródeł ciepła:
• kotłem gazowym kondensacyjnym;
• podłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci ciepłowniczej;
• elektrycznymi źródłami ciepła na potrzeby ogrzewania budynku;
• pompą ciepła;
• kotłem olejowym;
• kotłem na pellet z automatycznym załadunkiem paliwa, pozbawionym dodatkowego rusztu, który spełnia wymogi certyfikacji Ekoprojekt, pod warunkiem, że dysponent sieci gazowej oraz sieci ciepłowniczej odmówił podłączenia nieruchomości do sieci.

Koszty kwalifikowane zadania stanowią wydatki poniesione na:
• dokumentację i nadzór techniczny niezbędne do realizacji inwestycji;
• demontaż istniejącego źródła ciepła;
• zakup i montaż fabrycznie nowych źródeł ciepła wraz z oprzyrządowaniem;
• wykonanie instalacji wewnętrznej c.o. i c.w.u.;
• wykonanie przyłącza lub węzła cieplnego;

Beneficjenci zakwalifikowani do realizacji zadania obowiązani są do wykonania inwestycji w terminie do 31.10.2022 r. Do kosztów kwalifikowanych zalicza się koszty, które wystąpiły po podpisaniu umowy o dofinansowanie pomiędzy gminą a beneficjentem.
Wysokość dotacji wynosi 25 % udokumentowanych zgodnie z § 4 ust. 4 Uchwały Nr XLV/556/2022 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 30 marca 2022 r. kosztów kwalifikowanych realizacji inwestycji, lecz nie więcej niż:
1) dla kotła gazowego – 4 500 zł w przeliczeniu na jeden lokal mieszkalny, w którym przeprowadzana jest inwestycja;
2) dla podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej – 5 000 zł w przeliczeniu na jeden lokal mieszkalny, w którym przeprowadzana jest inwestycja;
3) dla ogrzewania elektrycznego – 3 000 zł w przeliczeniu na jeden lokal mieszkalny, w którym przeprowadzana jest inwestycja;
4) dla pompy ciepła – 9 000 zł na jeden budynek mieszkalny, w którym przeprowadzana jest inwestycja;
5) dla kotła olejowego – 4 500 zł w przeliczeniu na jeden lokal mieszkalny, w którym przeprowadzana jest inwestycja;
6) dla kotła na pellet – 3 000 zł w przeliczeniu na jeden lokal mieszkalny, w którym przeprowadzana jest inwestycja;
7) dla instalacji c.o. oraz c.w.u. – 4 500 zł w przeliczeniu na jeden lokal mieszkalny, w którym przeprowadzana jest inwestycja.

Właściciele nieruchomości położonych na terenie Starogardu Gdańskiego zainteresowani udziałem w zadaniu pn. „Wymiana źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych” w 2022 r. powinni złożyć kompletny wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Starogard Gdański przy ul. Zblewskiej 18 lub do Urzędu Miasta Starogard Gdański przy ul. Gdańskiej 6 (w Biurze Obsługi Klienta – pok. nr 01).
Formularz wniosku dostępny jest w Wydziale Ochrony Środowiska przy ul. Zblewskiej 18, w Biurze Obsługi Klienta – pok. nr 01 przy ul. Gdańskiej 6 oraz na stronach internetowych www.starogard.pl lub www.czystemiasto.starogard.pl.
Wnioski, które wpłyną po wyczerpaniu środków finansowych zabezpieczonych w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański, przeznaczonych na cel udzielania przedmiotowej dotacji, nie będą rozpatrywane.

Wniosek o rozliczenie dotacji – wymiana źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych 2022
Wniosek o udzielenie dotacji – wymiana źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych 2022