Otwarty konkurs ofert w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na rok 2024

Na podstawie Uchwały Nr LXV/736/2023 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie „Programu współpracy Gminy Miejskiej Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024” Prezydent Miasta Starogard Gdański ogłasza otwarty konkurs ofert w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na rok 2024.

Ogłoszenie o konkursie umieszczone jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta, http://www.starogard.pl, http://bip.starogard.pl i http://Witkac.pl. Informacji w sprawie konkursu udziela pracownik urzędu: Agata Skoczek – tel. 58 530 60 93, agata.skoczek@um.starogard.pl

Ofertę należy sporządzić za pośrednictwem serwisu Witkac.pl do dnia 3 kwietnia 2024 roku do godziny 17:00. Potwierdzenie złożenia oferty lub wydrukowaną ofertę zawierającą sumę kontrolną zgodną z sumą wskazaną w serwisie Witkac.pl, w wersji papierowej należy złożyć do dnia 8 kwietnia 2024 r., do godz. 15.00 do siedziby Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6, po uprzednim podpisaniu przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta lub ustanowionego pełnomocnika, zgodnie z zapisami wynikającymi z dokumentu określającego osobowość prawną.

Szczegółowe informacje znajdują się w zarządzeniu o ogłoszeniu konkursu oraz w załączniku do zarządzenia stanowiących załączniki do niniejszego ogłoszenia.

Treść ogłoszenia znajduje się pod linkiem: https://bip.starogard.pl/a,25425,otwarty-konkurs-ofert-w-zakresie-kultury-sztuki-ochrony-dobr-kultury-i-dziedzictwa-narodowego-w-2024.html.