Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Starogard Gdański „2”

Trwają prace nad planem miejscowym Starogard Gdański „2”. Od 20 kwietnia można zapoznać się z ustaleniami projektu planu miejscowego w ramach wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu.

Prace nad projektem planu zapoczątkowane zostały uchwałą Nr VI/47/2019 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starogard Gdański „2”.

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko podlega wyłożeniu do wglądu publicznego w dniach: od 20.04.2022 r. do 20.05.2022 r. Z dokumentacją można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6, w godzinach pracy urzędu, w Wydziale Planowania i Urbanistyki – pokój nr 206 oraz w formie elektronicznej na stronie bip w zakładce ogłoszenia (https://bip.starogard.pl/a,23954,obwieszczenie-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrz.html).

Na 11 maja 2022 roku zaplanowana została dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami. Zainteresowanych zapraszamy na godz. 12.00 do sali 102 Urzędu Miasta Starogard Gdański.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi, wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, należy kierować do Prezydenta Miasta Starogard Gdański, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3.06.2022 r. Wnoszący uwagi podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby oraz oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Obowiązek informacyjny dotyczący osób fizycznych składających uwagi do sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego realizowany jest za pośrednictwem strony:
https://bip.starogard.pl/a,23870,obowiazek-informacyjny-dot-przetwarzania-danych-z-zakresuplanowania-i-zagospodarowania-przestrzenne.html.

Magdalena Nowak

Wydział Informacji Społecznej
tel.: 58 530 6061
magdalena.nowak@um.starogard.pl