Jesteś użytkownikiem wieczystym gruntów na terenie Starogardu Gdańskiego? Pamiętaj o opłacie rocznej

Obowiązek wnoszenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu powstaje z chwilą nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej na własności Gminy Miejskiej Starogard Gdański. Opłatę za 2018 r. należy wpłacić w terminie do 31 marca 2018 r.

Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami (art. 71 ust. 4, Dz. U. 2016 poz. 2147 z późn. zm.) każdy użytkownik wieczysty zobowiązany jest do wniesienia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu do 31 marca każdego roku na konto Urzędu Miasta Starogard Gdański – BANK SPÓŁDZIELCZY w Starogardzie Gdańskim

nr 94 8340 0001 0001 1400 2000 0001

Nabyłeś nieruchomość gruntową z prawem użytkowania wieczystego gruntu w Starogardzie – zgłoś się do Urzędu Miasta w celu uzyskania informacji o wysokości opłaty rocznej z tego tytułu.

Panorama Starogardu Gdańskiego. Z użytkowania wieczystego nieruchomości korzystają osoby fizyczne i przedsiębiorcy. / fot. Łukasz Kowalski – Filmowy Dom Produkcyjny/

Każdy użytkownik wieczysty może wystąpić do Wydziału Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa o udzielenie informacji dot. obowiązującej wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, również wówczas gdy nabył grunt w udziale (np. w przypadku kupna lokalu w budynku wielorodzinnym) i nie otrzymał wcześniej od zbywcy informacji, dotyczącej wysokości opłaty związanej z nabytym prawem.

Ze względu na opóźnienia dot. wpisów nowych właścicieli w księgach wieczystych każdy zainteresowany może uzyskać niezbędne informacje w ww. Wydziale lub w Wydziale Podatków i Ewidencji Dochodów.

Użytkownikom wieczystym posiadającym udziały w nieruchomości wspólnej w budynkach wielorodzinnych przypominamy, że opłaty roczne wnoszą zgodnie z wypowiedzeniem wysokości dotychczasowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu i ofertą nowej opłaty – dostarczonymi w 2016 r.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału GGGiR:
1. Elżbieta Furgalska (naliczenia opłat osobom prawnym, osobom fizycznym, którzy wnoszą opłaty roczne w stawce powyżej 1%, np. garaże), pokój nr 204, II piętro, tel. 58 530-6115,
2. Elwira Narloch (naliczenia opłat dot. budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych), pokój nr 204, II piętro, tel. 58 530-6076

Informacji na temat płatności z ww. tytułu udziela pracownik Wydziału PiED Paulina Sadowska (księgowość), pokój nr 08, parter, tel. 58 530-6100.

Informacji na temat zaległości powstałych w związku z nieterminowym wnoszeniem opłat można uzyskać w Referacie Windykacji, tel. 58 530-6015, 58 530-6032 lub 58 530-6129.

Nie uiszczenie ww. opłat w ustawowym terminie spowoduje naliczenie odsetek za zwłokę.

Jednocześnie informuje się, że Gmina Miejska Starogard Gdański nie jest zobowiązana corocznie dostarczać informacji o wysokości opłaty rocznej w sytuacji, kiedy nie ulegnie ona zmianie, co nie zwalnia z dokonania zapłaty w terminie, czyli do dnia 31 marca każdego roku.

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl