Azbest

Azbest

Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032 utrzymuje cele i aktualizuje zadania „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”.

Gminny program utylizacji azbestu:

Konkurs – Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Starogard Gdański w 2020 roku

Gmina Miejska Starogard Gdański informuje, iż zrealizowane zostało zadanie w ramach konkursu pn. „ Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Starogard Gdański w 2020 roku .” Zadanie to jest zgodne z zatwierdzonym w 2009 r. „Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Starogard gdański w latach 2009-2032”.

Po pozytywnej akceptacji naszego wniosku, w dniu 29 września 2020 r. podpisano umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na dofinansowanie w/w zadania w kwocie 24 694,00 zł. Wykonawcą prac polegających na demontażu, zabezpieczeniu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański była firma P.H.U US-KOM Robert Kołodziejski, ul Żabia 5, 09-500 Gostynin. Powyższe prace zostały wykonane terminowo i zgodnie z zawartą umową. Całkowity koszt zadania wyniósł 48 832,33 zł brutto.

W ramach konkursu zakwalifikowano do realizacji 19 wniosków złożonych przez właścicieli nieruchomości z terenu miasta Starogard Gdański. W wyniku zrealizowania zadania osiągnięto planowany efekt ekologiczny i zlikwidowano azbest w łącznej ilości 102,98 Mg, z tego:

 • demontaż, zabezpieczenie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, 31,660 Mg,

 • zabezpieczenie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest 71,320 Mg.

Informacja o zadaniach z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest zrealizowanych przez Gminę Miejską Starogard Gdański realizowanych w poszczególnych latach:

Rok

Koszt zadania

[zł]

Dofinansowanie

WFOŚiGW

[zł]

Dofinansowanie budżet miasta

[zł]

Ilość odpadów usuniętych

[Mg]

2020

48 832,33

24 694,00

24 138,33

102,98

2019

14 594,18

11 139,00

3 455,18

34,877

2018

49 994,66

49 994,66

112,78

2017

21 472,20

16 100,00

5 372,00

54,36

2016

41 132,00

31 530,00

5 565,00

66,05

2015

29 351,00

21 820,00

7 531,00

50,5

2014

30 222,40

26 350,00

3 872,40

54,87

2013

21 190,00

21 190,00

0

39,87

2012

40 708,99

28 496,29

8 141,80

24,54

2011

72 387,50

33 804,00

24,46

2010

2009

43 112,38

16 361,74

20 452,18

15,35

Urząd Miasta Starogard Gdański informuje, że w Wydziale Ochrony Środowiska na ul. Zblewskiej 18 znajduje się punkt informacyjny dotyczący usuwania odpadów niebezpiecznych – azbestu w następującym zakresie:

 • informowania mieszkańców o szkodliwości azbestu,

 • informowania o zasadach bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest,

 • możliwości i zasad uzyskania dofinansowania na działania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.

W ramach prowadzonego punktu informacyjnego przyjmowane są zgłoszenia od mieszkańców zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania na zadania związane z usuwaniem azbestu w następujących zakresie i terminach:

 • przyjmowanie nowych wniosków w I kwartale danego roku,

 • zasady przyjmowania wniosków będą corocznie podawane do publicznej wiadomości w I kwartale z uwzględnieniem np. regulaminu dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku,

 • potrzebne dokumenty dostępne będą do pobrania ze strony internetowej,

Dane kontaktowe do osoby udzielającej informacji:

Paweł Świeczkowski

pawel.swieczkowski@um.starogard.pl

tel. 58 561 37 78

Spotkania edukacyjne i materiały informacyjne:

 • spotkania edukacyjne planuje się w szkołach z okazji obchodów np. Dnia Ziemi,
 • materiały, ulotki i plakaty – będą dostępne do pobrania ze strony internetowej lub ewentualnie zakupione wg aktualnych potrzeb,
 • inne działania edukacyjno – informacyjne – bieżące aktualizowanie strony internetowej.

Azbest jest substancją o szkodliwym działaniu dla organizmu człowieka. Pierwsze podejrzenia o szkodliwości azbestu dla zdrowia pochodzą z lat 1900 – 1906. Współcześnie wiadomo, że azbest jest bardzo groźnym czynnikiem chorobotwórczym, przy czym niebezpieczeństwo pojawia się wskutek rozpylenia w powietrzu włókien azbestowych, uwalnianych w trakcie wydobycia azbestu oraz w procesie produkcji, obróbki i eksploatacji wyrobów zawierających azbest, a także podczas ich uszkodzenia lub wskutek ich korozji.
Ze względu na szkodliwość wyrobów azbestowych dla zdrowia ich produkcja zakazana została w Polsce ustawą z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, zgodnie z którą do 28 września 1998 r. zakończono produkcję płyt azbestowo-cementowych, zaś od 28 marca 1999 r. obowiązuje zakaz obrotu azbestem i wyrobami go zawierającymi. W krajach Unii Europejskiej zakaz wydobycia azbestu oraz produkcji i przetwarzania wyrobów zawierających azbest wprowadziła Dyrektywa 2003/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 marca 2003 r., zaś całkowity zakaz stosowania azbestu wprowadzony został 1 stycznia 2005 r. (Dyrektywa 1999/77/WE). W dniu 14 lipca 2009 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn. „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”. Główne cele Programu to:

 1. usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest;

 2. minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na terytorium kraju;

 3. likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.

Cele Programu będą realizowane sukcesywnie aż do roku 2032, w którym zakładane jest oczyszczenie kraju z azbestu.

Więcej informacji dotyczących usuwania azbestu można znaleźć na stronie:

www.bazaazbestowa.gov.pl

Baza Azbestowa to narzędzie do gromadzenia i przetwarzania informacji, które pochodzą od właścicieli i użytkowników nieruchomości, na których wykorzystywane są wyroby zawierające azbest. Wójt, burmistrz i prezydent miasta ma obowiązek aktualizowania danych w Bazie Azbestowej na podstawie składanych informacji, które muszą być złożone do 31 stycznia każdego roku przez właścicieli i użytkowników ww. nieruchomości.

Więcej informacji na temat szkodliwości azbestu można znaleźć w poniższym artykule:

Dlaczego eternit (azbest) jest szkodliwy?

 

Więcej aktualności dot. usuwania azbestu znajduje się pod linkiem: usuwanie azbestu

Program Czyste Miasto Starogard Gdański, aktualności pod linkiem: czyste miasto