Protokół nr 2/2016

Protokół nr 2/2016
z posiedzenia Rady Gospodarczej
przy Prezydencie Miasta Starogard Gdański

odbytego w siedzibie Zakładów Farmaceutycznych POLPHARMA S.A. przy ul. Pelplińskiej 9, dnia 12 kwietnia 2016 r.
Stan składu Rady Gospodarczej – 9
Obecni członkowie Rady Gospodarczej:

 1. Borzeszkowski Grzegorz
 2. Kinder Henryk
 3. Łepek Jacek Piotr
 4. Lubawski Stefan
 5. Nowak Danuta
 6. Podsiadło Barbara
 7. Popławski Mariusz
 8. Szwarc Mariusz
 9. Świadek Zbigniew

Pozostałe osoby uczestniczące w posiedzeniu oraz przedstawiciele Urzędu Miasta:

 1. Przemysław Biesek-Talewski – Zastępca Prezydenta Miasta
 2. Tadeusz Błędzki – Naczelnik Wydziału Inicjatyw Gospodarczych
 3. Agnieszka Gwizdała – Podinspektor Wydziału Inicjatyw Gospodarczych

Do protokołu załączono podpisane listy obecności.
Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przywitanie zaproszonych gości.
 2. Informacja na temat inwestycji miejskich – Zastępca Prezydenta Przemysław Biesek-Talewski.
 3. Tematyka zebrana z poprzednich posiedzeń:
  a) miejskie tereny inwestycyjne – prace przygotowawcze nad włączeniem terenów miejskich do Pomorskiej Specjalnej Strefy Inwestycyjnej (Podstrefa Starogard Gdański),
  b) działania na rzecz likwidacji terenów szpecących miasto oraz ich zagospodarowanie:
 • obiekty po młynach,
 • Pałac Wicherta,
 • obiekty przy ul. Sikorskiego (obok UG),
 • tereny przy ul. Pomorskiej naprzeciw obiektów Polpharmy
  c) rozwój sportu młodzieżowego we wszystkich dziedzinach oraz przejrzystość finansowania (analiza możliwości zorganizowania pod patronatem Prezydenta Miasta okrągłego stołu nt. sportu z udziałem władz miasta, powiatu, działaczy sportowych oraz przedsiębiorców),
  d) polityka podatkowa od nieruchomości i środków transportowych,

e) propozycje działań przyczyniających się do rozwoju przedsiębiorczości w regionie.

 1. Wolne wnioski.
 2. Podsumowanie i zakończenie posiedzenia.

Ad.1
Przewodniczący Stefan Lubawski – po przywitaniu zgromadzonych gości oraz przedstawieniu harmonogramu spotkania oddał głos Zastępcy Prezydenta.
Ad.2
Zastępca Prezydenta Przemysław Biesek-Talewski – przedstawił informację na temat inwestycji miejskich zaplanowych do realizacji, tj:

 1. Przebudowa ulicy Kościuszki etap I
 2. Zachowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych korytarza ekologicznego doliny Wierzycy przez ochronę bioróżnorodności oraz ukierunkowanie wykorzystania tego obszaru.
 3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z modernizacją
  i usprawnieniem źródeł ciepła i energii.
 4. Starogardzki Rynek od nowa – ochrona dziedzictwa kulturowego i podniesienie jakości historycznej przestrzeni publicznej w Starogardzie Gdańskim.
 5. Gminny Program rewitalizacji dla Starogardu Gdańskiego.
 6. Tworzenie nowych miejsc edukacji przedszkolnej na terenie MOF Starogard Gdański.
 7. Budowa i skomunikowanie węzła integracyjnego w Starogardzie Gdańskim.
 8. Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych wraz z retencjonowaniem wody na terenie MOF Starogard Gdański.
 9. Zmiana sposobów użytkowania wraz z przebudową części budynków położonych
  w Starogardzie Gdańskim.
 10. Koncepcja zagospodarowania terenu położonego w rejonie Al. Jana Pawła II sąsiadującym
  z obiektem Starogardzkiego Centrum Kultury dla przedsięwzięcia „Park nowe oblicze”.
 11. Wykonanie kanalizacji na ul. Poziomkowej i ul. Malinowej w Starogardzie Gdańskim.
 12. Budowa obwodnicy Starogardu Gdańskiego.

(prezentacja w załączeniu)
Henryk Kinder – zapytał o tereny przyległe do hali AGRO KOCIEWIE i sposób ich zagospodarowania w projekcie dotyczącym zachowania wartości przyrodniczych i krajobrazowych oraz szanse na powstanie miejsc parkingowych na tym obszarze. Zadał także pytanie o realność realizacji zadań, o których mówił Zastępca Prezydenta.
Zastępca Prezydenta Przemysław Biesek-Talewski – poinformował, że we wspomnianym projekcie przewidziano 150 miejsc parkingowych na terenie przyległym do parku miejskiego przy ul. Hallera.
Grzegorz Borzeszkowski – wyraził swe uznanie co do ogromu przedstawionych zadań.
Przewodniczący Stefan Lubawski – stwierdził, że realizacja zadań będzie przebiegać pomyślnie, o ile wpływy z podatków będą wystarczające. W jego opinii kwota wpływów wzrosłaby znacząco, gdyby podatki były pobierane w miejscu zatrudnienia danej osoby.
Zadał pytanie o Dolinę Wierzycy i obszar jaki ma być objęty w projekcie (czy będzie to teren od mostu w parku, aż do góry, czy wcześniej od Starego Lasu). Pytał, także o aktualność idei sprzedaży kina „Sokół” i budowy nowej sali widowiskowej.
Zastępca Prezydenta Przemysław Biesek-Talewski – odpowiadając poinformował, że projekt skupia się na południowej stronie Starogardu od torów kolejowych. Jedynie planowana ścieżka rowerowa będzie prowadzić na nasypie dawnej linii kolejowej w kierunku Skarszew. Odnośnie kina Sokół Rada Miasta nie przystała na przedstawioną im propozycję sprzedaży kina, gdyż w ich opinii budynek jest cenny i wart nakładów. W związku z tym tematu sprzedaży kina nie ma, natomiast jest przygotowywana dokumentacja na adaptację tego budynku pod potrzeby centrum z wielofunkcyjną salą o płaskiej podłodze oraz zapleczem na potrzeby wystawowe. Z kolei teren przyległy do SCK jest w dalszym ciągu zarezerwowany pod budowę sali widowiskowej.
Przewodniczący Stefan Lubawski – uważa adaptację obecnego kina „Sokół” za inwestycje nieekonomiczną biorąc pod uwagę brak możliwości dojazdu i parkowania oraz koszt porównywalny do budowy nowego obiektu,
Mariusz Szwarc – zaproponował, aby jeszcze raz przedstawić radnym propozycję sprzedaży kina „Sokół”, tym razem w formie zestawienia kosztów przewidzianych na adaptację budynku
z kosztami budowy nowego obiekty przy uwzględnieniu korzyści finansowych wynikających ze sprzedaży. Zapytał w jakiej formie taka propozycja była przedstawiona radnym.
Grzegorz Borzeszkowski – zapytał o liczbę radnych, którzy są przeciwni budowie nowego obiektu.
Zastępca Prezydenta Przemysław Biesek-Talewski – nie ma informacji co to rozkładu głosów radnych. Domyśla się, że propozycja sprzedaży budynku była przedstawiona w formie prostego zapytania: czy sprzedać, czy budować nowy. Dodał, że kino „Sokół” mieści się w obszarze objętym programem rewitalizacji stąd istnieje możliwość, żę z tych środków można by pokryć część kosztów remontu.
Mariusz Popławski – wspomniał o dokumentacji stworzonej kilka lat wcześniej na dobudowę sali widowiskowej przy budynku SCK. Jego zdaniem część mieszkańców może nie mieć wiedzy o tym, że taka sala mogłaby powstać w innej lokalizacji, a sprzedaż kina odbierają w kontekście utraty miejsca na organizację istotnych dla miasta wydarzeń.
Przewodniczący Stefan Lubawski – popiera ideę wystąpienia do Rady Miasta z wnioskiem
o ponowne rozpatrzenie możliwości sprzedaży budynku kina „Sokół”.
Zastępca Prezydenta Przemysław Biesek-Talewski – poinformował, że koszt zaplanowanej na ten rok, dokumentacji na adaptację budynku wynosi 80 tys. PLN.
Henryk Kinder – uważa remont kina za bezzasadny.
Ad.3a
Przewodniczący Stefan Lubawski – w temacie rozszerzenia Podstrefy Starogard Gdański, stwierdził, że dopóki Pani Teresa Kamińska była prezesem PSSE, to kontakt był bardzo bliski. Obecna pani prezes otrzymała zaproszenie celem omówienia ważnych dla miasta kwestii. Uważa, że jeśli będziemy mieli dobre argumenty, to ostatecznie zapadnie decyzja o włączeniu terenów miejskich do strefy ekonomicznej.
Tadeusz Błędzki – przedstawił prezentację terenów miejskich przewidzianych do włączenia do strefy tj. teren przy ul. Iwaszkiewicza.
Dodatkowo zostały zaprezentowane inne tereny miejskie o charakterze zarówno usługowym jak
i mieszkaniowym:

 • przy ul. Derdowskiego
 • przy ul. Bohaterów Getta
 • przy ul. Skarszewskiej
 • przy ul. Powstańców Warszawskich

(prezentacja w załączeniu)
Zastępca Prezydenta Przemysław Biesek-Talewski – dodał, że w przyszłym roku oferta zostanie rozszerzona o nową lokalizację. Jest to teren przeciwległy do obecnie oferowanych działek przy ulicy Skarszewskiej i w rejonie ul. Grzybka. Do tej pory był to teren zarezerwowany pod mieszkaniówkę i usługi, natomiast podejmie się próby dopuszczenia działalności produkcyjnej.
Ad. 3b
Przewodniczący Stefan Lubawski – przygotował opracowanie stanowiące zbiór fotografii obiektów szpecących w Starogardzie Gdańskim, które przekazał na ręce zebranych gości w celu zainicjowania dyskusji i znalezienia odpowiedzi na pytanie: co dalej? W opinii Przewodniczącego w pierwszej kolejności należałoby ustalić tytuły własności w odniesieniu do obiektów państwowych. Poinformował, że jest po rozmowach z prawnikami oraz była panią prezes adwokatów europejskich, którzy wyrazili chęć pomocy w podejściu do tematu od strony prawnej.
Zastępca Prezydenta Przemysław Biesek-Talewski – przekazał informację jaką udało mu się zdobyć w odniesieniu do budynku zlokalizowanego na rogu ulicy Traugutta i Mickiewicza. Miasto przymierzając się do zakupu tego budynku celem zaadaptowania go na mieszkania socjalne dowiedziało się, że na obiekcie ciąży hipoteka w wys. ok 3 mln PLN. Dodał, że pewną część problemu stanowią reklamy, które szpecą budynki, a przy okazji miasto. Rozwiązaniem mogłoby być wprowadzenie uchwały krajobrazowej, która uregulowałaby zasady wieszania reklam lub zastosowanie opłat za ich wieszanie, karnych opłat za wieszanie bez zgody. Jest to jednak temat bardzo trudny. Tu skierował pytanie do wszystkich członków jako przedsiębiorców: czy rzeczywiście ewentualne opłaty za wieszanie reklam to potężna bariera, która ograniczyłaby działalność gospodarczą?
Mariusz Popławski – uważa, że wprowadzenie takiego rozwiązania, jedynie pozwoli miastu na ściągnięcie pewnych opłat natomiast nie przestanie szpecić budynku.
Zastępca Prezydenta Przemysław Biesek-Talewski – wytłumaczył, że taka uchwała regulowałaby tez kwestie, gdzie można takie reklamy umieszczać np. na Rynku do poziomu parteru i nie wyżej. Stąd z jednej strony wprowadza się ograniczenia gdzie można wieszać i w jaki sposób, z drugiej strony uchwała określa jakie opłaty będą naliczane.
Grzegorz Borzeszkowski – uważa, że mogłoby to podmieść bunt ze strony osób, które obecnie żyją z pobierania opłat za umieszczanie reklam na ich budynkach. Jednakże warto zacząć o tym rozmawiać i to zmienić wzorując się na zachodzie, gdzie takich reklam już nie ma. W jego opinii wprowadzenie opłat czy ograniczeń nie powinno mięć znaczącego wpływu na prowadzoną działalność gospodarczą osób, którzy czasem wieszają takie reklamy bez większego uzasadnienia bądź z przyzwyczajenia.
Mariusz Szwarc – zauważył, że są też miejsca, gdzie taka reklama pomaga. Tu podał przykład szpecącego budynku przy galerii handlowej NEPTUN, gdzie w uzgodnieniu ze Starostwem zasłonięto go reklamą, co znacznie poprawiło wizerunek okolicy.
Mariusz Popławski – opowiedział się za uregulowaniem kwestii wieszania reklam w pierwszej kolejności w obrębie Rynku, ze względów estetycznych. Przy okazji można by wrócić do pomysłu przekonania właścicieli kamienic do odnowienia elewacji kamienic Rynku poprzez np. zastosowanie ulgi w podatkach,. Uważa, że można regulować wygląd i zasady wieszania, jednak poddaje pod wątpliwość zasadność ich opodatkowania.
Zastępca Prezydenta Przemysław Biesek-Talewski – powiedział, że taki zapis dotyczący odnowy elewacji kamienic pojawił w projekcie dotyczącym rewitalizacji Rynku, ale czy to będzie ulga
w podatkach czy wprost dofinansowanie z budżetu miasta – nie zostało to jeszcze ustalone.
Mariusz Popławski – zwrócił uwagę na fakt, że wieszanie reklam to nie tylko kwestie biznesowe. Często na jego budynku na Rynku, wieszane są reklamy wydarzeń miejskich, dlatego też warto byłoby pomyśleć, aby zaoferować coś w zamian, gdyż obecnie nie ma alternatyw,
a informacja o takim wydarzeniu daje gwarancje na liczny udział mieszkańców.
Grzegorz Borzeszkowski – zaproponował, aby nie rezygnować z możliwości wieszania, a jedynie uregulować kwestie wizualne i graficzne, tak aby reklama komponowała się z otoczeniem.
Mariusz Popławski – odnosząc się do budynku przy ul. Gdańskiej poinformował, że właścicielami tego budynku jest 200 spadkobierców, stąd uregulowanie sytuacji prawnej jest prawie niemożliwe.
Mariusz Szwarc – zaproponował, aby urząd miasta stworzył bazę obiektów szpecących. Poprzez takie działanie mogłoby się okazać, że jest osoba, która taki budynek chce zbyć. Zważywszy na fakt, że obecnie jest dużo inwestorów lokujących kapitał w takie nieruchomości uważa, że jest to dobry kierunek na połączenie dwóch stron – kupujący i sprzedający.
Henryk Kinder – uważa, że propozycja Przewodniczącego, aby zasięgnąć porady prawnej
w kwestii ustalenia własności budynków szpecących jest jak najbardziej trafiona.
Przewodniczący Stefan Lubawski – podsumowując temat zachęcał do podjęcia działań zmierzających w kierunku zmian estetyki obiektów szpecących miasto.
Ad.3c
Przewodniczący Stefan Lubawski – na temat sportu młodzieżowego, powtórzył swoją propozycję o możliwości udostępnienia sal w budynku POLPHARMY. Poinformował, że obecnie starają się ukierunkować właściciela, aby wsparcie sportu młodzieżowego ze strony Polpharmy było jeszcze większe. W związku z licznymi zapytaniami o możliwość dofinansowania sportu skierowane w jego kierunku, zadał pytanie Zastępcy Prezydenta: kto jest przedstawicielem miasta od organizowania imprez sportowych? Uważa, że warto byłoby tę kwestię uporządkować. Widzi potrzebę wskazania jednej instytucji w Starogardzie Gd., która zajęłaby się koordynowaniem działań związanych z pozyskiwaniem środków na cele sportowe.
Grzegorz Borzeszkowski – zgadzając się z przedmówcą potwierdza fakt, że chętnych przychodzących do firm jest już tak dużo, że zaczyna tworzyć się problem. Przy tym młodzież coraz bardziej się aktywizuje, każdy zaczyna coś uprawiać i osiągać wyniki. Stąd niesamowite parcie ze strony sportu. Jako dobry przykład rozwiązania problemu wskazał działalność fundacji Grupy Energa do której o środki finansowe można ubiegać się wyłącznie poprzez ogłaszane przez nich konkursy.
Jednocześnie wyraził swe obawy co do wspólnego kierunku działania Powstałej Rady Organizacji Pozarządowych, gdyż w jego odczuciu każdy będzie chciał działać
w swoim interesie.
Zastępca Prezydenta Przemysław Biesek-Talewski – podpowiedział, aby przedsiębiorcy między sobą ustalili politykę finansowania i powołali Radę Sponsorów.
Ad. 3d
Zastępca Prezydenta Przemysław Biesek-Talewskipoinformował, że Prezydent deklaruje gotowość wniesienia korekt w sposobie naliczania podatków tam gdzie jest to możliwe, stąd pytanie do członków rady o podpowiedź w jakich obszarach myśleć o korekcie tak, aby było to
z korzyścią dla przedsiębiorców, ale też dla miasta. Przy czym należny pamiętać, że miasto potrzebuje pieniędzy na rozwój, dlatego nie można pozwolić sobie na ich obniżenie o np. połowę. Jednakże tam gdzie wysokość stawek podatków nie wpłynie na wysokość wpływów do budżetu można pomyśleć o wprowadzeniu takich korekt. Jako przykład podał podatek od środków transportowych, który w Starogardzie Gd. jest stosunkowo wysoki efektem czego jest uciekanie
z rejestracją i opłatami do gmin, gdzie ten podatek jest niższy. Uważa, że gdybyśmy byli konkurencyjni mogliby powrócić do nas Ci, którzy prowadzą obecnie działalność w innych miejscowościach.
Grzegorz Borzeszkowski – zaproponował, aby stopniowo wprowadzać zmiany w naszym systemie wzorując się na przykładach innych gmin np.: ulgi dla przedsiębiorców lub całkowite wyłączenie
z opłat podatkowych terenów zielonych przyległych do przedsiębiorstw, obniżenie stawki podatku za pomieszczenia socjalne.
Mariusz Szwarc – wypowiadając się w kwestii podatków transportowych potwierdził, że on sam ze swoją firmą szuka tańszych rozwiązań i jednym z nich jest opłacanie podatku w gminie, gdzie jest on niższy niż w Starogardzie Gdańskim. Zaproponował, aby ściągnąć do miasta firmę leasingową, która będzie świadczyła swoje usługi na wysokim poziomie, tu na miejscu.
Henryk Kinder – poruszył problem podłączeń do infrastruktury miejskiej, która jest inwestycją wymagającą pewnych nakładów finansowych ze strony przedsiębiorcy. Proponuje, aby w tym zakresie również wprowadzić ulgi inwestycyjne np. na okres 2-3 lat.
Ad. 3e
Przewodniczący Stefan Lubawski – odnośnie propozycji działań przyczyniających się do rozwoju przedsiębiorczości w regionie powrócił do pomysłu przekazywania przez przedsiębiorców ich planów i kierunków działania na najbliższe lata, co przyczyni się do łatwiejszego planowania
na poziomie samorządu. Zasugerował, aby poprzez urząd miasta czy tez SKB wystąpić do większych zakładów z takim zapytaniem.
Grzegorz Borzeszkowski – zadeklarował, że SKB-ZP opracuje ankietę dotyczącą zamierzeń rozwojowych, którą roześle wśród swoich członków.
Ad. 4
Przewodniczący Stefan Lubawski – przechodząc do tematu obchodów 90 – lecia Starogardzkiego Klubu Sportowego poinformował, że jest w kontakcie z panem Paturalskim, jednakże problemem okazuje się odnalezienie osób, które przez ten czas działały w klubie. Zwrócił się z prośbą o możliwość zdobycia informacji co do miejsca ich przebywania tak, aby można było zaprosić ich do udziału w tym wydarzeniu. Zaproponował, że prześle listę z nazwiskami.
Na tym posiedzenie Rady Gospodarczej zakończono.
Wnioski i przedstawione propozycje:

 1. Wprowadzenie odgórnych, ujednoliconych zasad wieszania reklam na terenach/obiektach kluczowych dla miasta.
 2. Wniosek do Rady Miasta o ponowne rozpatrzenie sprzedaży budynku obecnego Kina „Sokół”.
 3. Uporządkowanie kwestii organizacji imprez sportowych i wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za pozyskiwanie dofinansowań na ten cel.
 4. Sporządzenie listy osób – działaczy SKS – celem przygotowania zaproszeń na obchody 90-lecia klubu.
 5. Propozycje wprowadzenia korekt do obowiązującego systemu podatkowego:
 • obniżenie stawki podatku od środków transportowych,
 • obniżenie stawki podatku od terenów zielonych przyległych do przedsiębiorstw,
 • obniżenie stawek podatku od lokali socjalnych przeznaczonych pod potrzeby pracowników typu: stołówki, szatnie.
 • wprowadzenie ulg w przypadku ponoszenia kosztów inwestycyjnych związanych
  z przyłączeniem przedsiębiorstwa do sieci infrastrukturalnej miasta.
 1. Przygotowanie przez SKB – ZP ankiety skierowanej do przedsiębiorców dotyczącej planów działalności firm na najbliższe lata.

Protokolant Agnieszka Gwizdała
Przewodniczący Rady Gospodarczej Stefan Lubawski