Protokół nr 2/2016

Protokół nr 2/2016
z posiedzenia Rady Gospodarczej
przy Prezydencie Miasta Starogard Gdański

odbytego w siedzibie Urzędu Miasta w Starogardzie Gdańskim przy ul. Gdańskiej 6, dnia 29 czerwca 2016 r.
Stan składu Rady Gospodarczej – 9
Obecni członkowie Rady Gospodarczej:

 1. Kinder Henryk
 2. Łepek Jacek Piotr
 3. Lubawski Stefan
 4. Nowak Danuta
 5. Podsiadło Barbara
 6. Popławski Mariusz
 7. Szwarc Mariusz

Członkowie nieobecni usprawiedliwieni:

 1. Borzeszkowski Grzegorz
 2. Świadek Zbigniew

Pozostałe osoby uczestniczące w posiedzeniu oraz przedstawiciele Urzędu Miasta:

 1. Przemysław Biesek-Talewski – Zastępca Prezydenta Miasta
 2. Tadeusz Błędzki – Naczelnik Wydziału Inicjatyw Gospodarczych
 3. Agnieszka Gwizdała – Podinspektor Wydziału Inicjatyw Gospodarczych

Do protokołu załączono podpisane listy obecności.
Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przywitanie zaproszonych gości.
 2. Informacja na temat przedłożonego wniosku dotyczącego sprzedaży kina Sokół
  w Starogardzie Gdańskim.
 3. Ogólna informacja na temat zmian w systemie gospodarowania odpadami na terenie miasta Starogard Gdański.
 4. Plany przedsiębiorców i ich wpływ na rozwój przedsiębiorczości w regionie – sposób pozyskania danych.
 5. Wolne wnioski.
 6. Podsumowanie i zakończenie posiedzenia.

Ad.1-2
Przewodniczący Stefan Lubawski – po przywitaniu zgromadzonych gości oraz przedstawieniu porządku spotkania, przeszedł do omówienia kwestii związanych z budynkiem obecnego kina Sokół. Z uzyskanych przez niego informacji wynika, że wiele osób jest zdania, że bardziej racjonalnym byłaby sprzedaż obiektu i budowa nowego w wyższym standardzie, spełniającego wymagania mieszkańców. Idea ta ma też swoich przeciwników, uważających budynek ten za zabytek.
Zastępca Prezydenta Przemysław Biesek-Talewski – powiedział, że po otrzymaniu przez Prezydenta Miasta pisma od Rady Gospodarczej wnoszącego o ponowne rozpatrzenie propozycji sprzedaży budynku kina „Sokół”, było ono omawiane na jednym ze spotkań kierownictwa urzędu. Z kolei sprawozdanie ze spotkania stanowiło załącznik do dokumentów przygotowywanych na sesję, na której Prezydent był pytany o stanowisko w sprawie. Zgodnie z przeprowadzoną analizą kosztów – wycena budynku w obecnym stanie opiewa na kwotę ok. 2 mln zł, natomiast szacunkowy koszt remontu opiewa na kwotę ok. 4 -5 mln zł. Z rozeznania rynku wynika, że koszt podobnej sali widowiskowej, mieszczącej 300 osób, w innych miastach, kształtuje się na poziomie kilkunastu milionów złotych. Na sesji Radni uzasadnili swój brak akceptacji tłumacząc, że dotąd budynek kina spełniał ważną funkcję społeczną, był budynkiem miejskim i chcieliby, aby tak pozostało. Obecnie trwają przymiarki do zmiany funkcji tego obiektu i włączenia go do projektu rewitalizacyjnego, który w głównej mierze dotyczy rewitalizacji społecznej, a w znacznie mniejszym zakresie będzie możliwość pozyskania funduszy na infrastrukturę. Przy finansowaniu tylko ze środków budżetowych nie ma możliwości przeprowadzenia remontu na skalę zaspokajającą potrzeby mieszkańców. Obecnie w Urzędzie Marszałkowskim trwają ustalenia, co do zakresu dofinansowania, o które będzie można się ubiegać w ramach projektów rewitalizacyjnych. W związku z tym podjęcie decyzji, co do przyszłych losów kina „Sokół” jest uzależniona od możliwości pozyskania dofinansowania i zostaje wstrzymana do końca roku. Skierował pytanie do obecnych, czy w opinii zebranych, znajdzie się inwestor, który kupi budynek za 2 mln zł, mając na uwadze wysokie koszty remontu.
Przewodniczący Stefan Lubawski – uważa, że łatwiej byłoby to zburzyć i budować od nowa. Ma nadzieję, że zarówno wniosek Rady Gospodarczej jak i podobny złożony przez SKB ZP, znajdzie zrozumienie i ostatecznie powstanie w tym miejscu coś nowego.
Zgodnie z wypowiedzią Zastępcy Prezydenta, temat kina zostaje odłożony do końca roku.
Henryk Kinder – zadał pytanie, czy Radni patrząc na obiekt z góry i na otaczające go budynki, mają wizję, że kino Sokół nie komponuje się z otoczeniem.
Mariusz Szwarc – uważa, że temat sprzedaży kina Sokół powinien być przedstawiony Radnym mając już jakąś wizję i pomysł na to co mogłoby się tam zadziać, wówczas łatwiej jest to zobrazować, a tym samym przekonać niezdecydowanych.
Przewodniczący Stefan Lubawski – podsumowując, potwierdził, że Rada Gospodarcza podtrzymuje swoje stanowisko, co do sprzedaży budynku obecnego kina Sokół.
Ad.3.
Przewodniczący Stefan Lubawski – poprosił Prezydenta o przedstawienie nadchodzących zmian w systemie gospodarowania odpadami w gminie miejskiej.
Zastępca Prezydenta Przemysław Biesek-Talewski – powiedział, że Rada Miasta podjęła uchwałę o wystąpieniu miasta Starogard Gdański z koncernu Związku Gmin Wierzyca, z dniem 01 stycznia 2017 r. Mówił o tym, że nie ma gwarancji na to, że będzie taniej. Zaapelował żeby płacić, gdyż od tego ile wpłynie opłat z tytułu gospodarowania odpadami zależy, ile Miasto będzie musiało dopłacić Związkowi, po dokonaniu bilansu zamknięcia. W ubiegłym roku była to kwota rzędu 800 tys. zł. Obecnie trwają prace organizacyjne nad wprowadzeniem nowego modelu gospdarowania odpadami. W lipcu podjęte zostaną trzy uchwały: 1. O objęciu nieruchomości niezamieszkałych systemem. Tu planuje się wyłączenie z systemu cmentarze, targowisko, publiczne tereny zieleni – tam wywóz śmieci będzie się odbywał na zasadzie odrębnie zawieranych umów z przewoźnikiem zawieranych we własnym zakresie. 2. Regulamin utrzymania porządku i czystości w gminie. Tu określona zostanie częstotliwość, jakie frakcje będą wywożone oddzielnie. Plan jest taki, aby pozostawić podział funkcjonujący do tej pory, dodatkowo wprowadzając kosz na szkło. Nieco zmniejszyć się ma częstotliwość wywozu, co wynika z powziętej informacji o wywożeniu pojemników zapełnionych w połowie. 3. Szczegółowe zasady odbioru i transportu odpadów. Po podjęciu tych uchwał zostanie ogłoszony przetarg z nadzieją, że Starkom wygra dając cenę dużo niższą niż cena, za którą obecnie są świadczone usługi na rzecz Związku Gmin Wierzyca. Znając już te koszty będzie można mówić o przyjęciu metody naliczania opłat.
W opinii Zastępcy Prezydenta Związek Gmin Wierzyca na pewno będzie istniał przez najbliższe lata.
Przewodniczący Stefan Lubawski – zadał pytanie, czy nie ma zagrożenia dla miasta w przypadku przegrania przetargu przez Starkom.
Zastępca Prezydenta Przemysław Biesek-Talewski – odpowiedział, że jeśli ktoś da niższą cenę niż Starkom, to z cała pewnością będzie to z korzyścią dla mieszkańców. Dodał, że dla nieruchomości niezamieszkałych przewiduje się powrót do stawek obowiązujących do końca czerwca br. Zakłada się brak wzrostu cen pobieranych obecnie od mieszkańców z uwagi na fakt zmniejszenie częstotliwości wywozu.
Ad.4
Przewodniczący Stefan Lubawski – zaproponował, aby zwrócić się do SKB, w celu opracowania schematu pytań, które pomogą w pozyskaniu danych. Dodał, że tak opracowaną ankietę dobrze jest skierować do firm na przełomie września i października, wówczas firmy opracowują swoje plany biznesowe na rok następny. Posiadając taką wiedzę, łatwiej będzie dopasować do potrzeb pracodawców chociażby kierunki kształcenia w szkołach. Na przykładzie Polpharmy wie, że brakuje chemików, stąd na ich prośbę i przy współudziale finansowym, w Zespole Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim, powstają dwie klasy chemiczne.
Mariusz Szwarc – powiedział, że problem ze znalezieniem fachowców jest już powszechny, stąd zmiany płynące z góry są jak najbardziej wskazane.
Piotr Jacek Łepek – po spotkaniu z kuratorem oświaty dowiedział się, że są przymiarki do powrotu do systemu sprzed lat m.in. do szkół przyzakładowych. Egzamin zawodowy także miałby wyjść ze szkół. W jego opinii może być to trudne, ponieważ szkoły wyposażyły swoje pracownie, natomiast w tym układzie taki koszt spadnie na pracodawców.
Mariusz Szwarc – też wspiera finansowo klasy handlowe w szkole ekonomicznej, ponieważ przeważają rozmowy branży produkcyjnej, natomiast niewiele o handlu, tymczasem jest on równie ważny.
Henryk Kinder – dużo mówi się o emigracji za granicę, natomiast na przykładzie Zblewa czy Kalisk, można zauważyć, że problemem jest również przejmowanie pracowników zatrudnianych przez duże firmy działające w okolicy np. STEICO z Czarnej Wody, w związku z czym małe zakłady borykają się z brakiem pracowników.
Przewodniczący Stefan Lubawski – podsumowując uważa, że należy wystosować ankietę do przedsiębiorstw dotyczącą ich planów rozwojowych np. na lata 2017- 2020. Zaproponował, aby każdy z członków przesłał propozycje pytań, które po zebraniu i aprobacie Prezydenta zostaną rozesłane do przedsiębiorstw.
Mariusz Szwarc – zaproponował, aby sondaż dotyczący zapotrzebowań zawodowych przesłać do szkół ponadgimnazjalnych.
Ad.5.
Przewodniczący Stefan Lubawski – skierował do Zastępcy Prezydenta kolejno pytania otrzymane od mieszkańców. Pierwsze z nich dotyczyło planowanego przez miasto zakupu telebimu mobilnego.
Zastępca Prezydenta Przemysław Biesek-Talewski – odpowiedział, że kwota, ok. 200 tys. zł, jest zaplanowana w budżecie i obecnie trwają poszukiwania telebimu spełniającego wszystkie wymagania.
Przewodniczący Stefan Lubawski – zadał kolejne pytanie, które dotyczyło przebiegu ogłoszonej przez komornika, w marcu, licytacji młynów.
Taduesz Błędzki – poinformował, że nie była to licytacja, a przystąpienie do oszacowania wartości – procedura prawna wymaga, aby najpierw określić wartość majątku, który będzie ogłoszony do licytacji. Polega to na publicznym informowaniu całego społeczeństwa, aby Ci którzy mieli wobec młynów zobowiązania i na odwrót zgłaszali się z takimi informacjami. Na tej podstawie rzeczoznawca przystępuje do oszacowania wartości. Ogłoszenie o licytacji nieruchomości powinno ukazać się jesienią tego roku.
Przewodniczący Stefan Lubawski – następnie zapytał o plany w stosunku do budynku dawnej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5.
Zastępca Prezydenta Przemysław Biesek-Talewski – poinformował, że jest to również jeden
z obiektów, który miałby być objęty projektem rewitalizacyjnym, jednakże jest to temat dyskusyjny, gdyż koszt jego modernizacji wynosi ponad 2 mln zł., przy stosunkowo niewielkiej powierzchni, dodatkowo są przymiarki powrotu do koncepcji przedłużenia ulicy Pelplińskiej. Obecnie budynek ten wykorzystywany jest jako zaplecze placu budowy modernizacji ulicy Kościuszki.
Mariusz Szwarc – zauważył, że przy planowaniu kosztów inwestycji należy pamiętać o kosztach jej utrzymania w przyszłości. Przed przystąpieniem do prac warto się zastanowić, czy taki obiekt będzie potrzebny.
Mariusz Popławski – zapytał, czy jest jeszcze koncepcja budowy ronda w tym miejscu.
Zastępca Prezydenta Przemysław Biesek-Talewski – potwierdził fakt istnienia koncepcji, która była opracowana przed budową ulicy Unii Europejskiej, stąd wpływ na układ komunikacyjny należałoby opracować od nowa. Aktualnie jest opracowywana koncepcja przebudowy ulicy Jana III Sobieskiego, natomiast rejony ulic Owidzkiej, Kanałowej i Tczewskiej są pozostawione do czasu kiedy będzie nowy właściciel młynów i będzie znana koncepcja ich zagospodarowania tak, aby dopasować do niej układ komunikacyjny.
Przewodniczący Stefan Lubawski – zadał kolejne pytanie mieszkańca, tym razem dotyczące Stada Ogierów.
Zastępca Prezydenta Przemysław Biesek-Talewski – odpowiedział, że póki co nie ma nacisku ze strony Zarządu Rzecznej, aby to miasto przejmowało stado ogierów, wręcz jest zapewnienie z ich strony, że miejsce to będzie funkcjonowało. Brak jest sygnałów o sprzedaży bądź likwidacji obiektu. Pewną inicjatywę podjął SKB ZP, proponując, aby zmienić charakter z hodowlano-rolniczej na muzealno-rekreacyjny w tym celu będą prowadzone rozmowy, w konsekwencji których obiekt ten mógłby przejść pod opiekę Ministerstwa Kultury bądź Ministerstwo Obrony Narodowej.
Henryk Kinder – zadał pytanie o starogardzką obwodnicę i o to czy jest już wybrany wariant, którędy będzie ona przebiegała.
Zastępca Prezydenta Przemysław Biesek-Talewski – zakończył się etap I – studium korytarzowe- w wyniku którego odrzucono wariant IV północny, natomiast pozostałe trzy będą poddawane szczegółowym analizom. O tym, który wariant jest najbardziej optymalny będzie wiadomo dopiero na początku roku 2017. Wyraził swa nadzieję, że będzie to wariant III.
Mariusz Szwarc – powiedział, że na spotkaniu w ministerstwie sugerowano, aby wybrać taki wariant, który będzie rodził najmniej protestów czy konfliktów.
Przewodniczący Stefan Lubawski – podsumował, że ostateczna decyzja należy do GDDKiA.
Mariusz Szwarc – w imieniu wszystkich przedsiębiorców poprosił o wyznaczenie przez władze miasta odgórnych wytycznych czy też wskazanie konkretnych dziedzin sportu, jakie miasto chciałoby, aby było dofinansowywane przez starogardzkie firmy. Wynika to z ogromu próśb kierowanych do właścicieli zakładów pracy. Sytuacja przybrała taki rozmiar, że ciężko jest nad tym zapanować. Zachęca, aby miasto jeszcze bardziej włączyło się medialnie i finansowo w działania odnoszące się do piłki nożnej. W jego opinii może się okazać za jakiś czas, że mamy bazę, a nie ma kto na niej grać. Jednocześnie uważa, że należy docenić działaczy sportowych z uwagi na setki godzin przepracowanych społecznie. Przy tym mało przedsiębiorców angażuje się w takie działania, tłumacząc się tym, że jest kryzys. Dodatkowo ten, który wspiera finansowo jest źle odbierany przez pozostałych przedsiębiorców. Zastanawia się, czy poprzez działania marketingowe miasta, udało by się zmienić podejście do sponsoringu i biernej postawy społeczeństwa.
Zaproponował zorganizowanie spotkania dyrektorów szkół z osobami działającym na rzecz sportu zainicjowane przez urząd.
Przewodniczący Stefan Lubawski – powiedział, że kwota jaką Polpharma S.A. przeznacza na wspieranie sportu znacznie przekracza poziom 3 mln. zł. Łatwiej jest wydać pieniądze na zakup czegoś, aniżeli przekazać komuś pieniądze. Zgadza się, że proszących jest coraz więcej natomiast brak jest od lat, strategii na temat działania sportu w Starogardzie Gdańskim.
Mariusz Popławski – powiedział, że po organizacji imprezy pn. Street Basket w spotkała się ona z bardzo małym zainteresowaniem w Starogardzie Gdańskim w przeciwieństwie do Pelplina, gdzie zgłosiło się 80 zespołów. W Starogardzie Gdańskim tylko 20.
Piotr Jacek Łepek – uważa, że takie wydarzenia są mało nagłośnione medialnie.
Mariusz Szwarc – widzi potrzebę większego zaangażowania się rodziców w sport oraz całego społeczeństwa w wydarzenia, któremu następnie warto publicznie podziękować.
Piotr Jacek Łepek – widzi też dodatkowy problem, jakim jest konflikt między KP i Beniaminkiem. Proponuje, aby zorganizować wspólny turniej.
Henryk Kinder – zaproponował, aby zwrócić uwagę prasie, aby podczas wydarzeń większa uwagę zwracali na sponsorów.
Przewodniczący Stefan Lubawski – poparł pomysł przedmówcy, aby zorganizować spotkanie osobami odpowiedzialnymi za wychowanie fizyczne oraz z szefami klubów sportowych i prasą
w celu wywołania burzy mózgów, przedyskutowania tematu sportu w naszym mieście.
Termin kolejnego posiedzenia 13, 14 lub 15 wrzesień.
W N I O S K I :

 1. Przedstawienie propozycji pytań przez członków Rady Gospodarczej, które pozwolą na opracowanie ankiety dot. planów rozwojowych przedsiębiorstw w regionie.
 2. Skierowanie pisma do SKB z prośbą o opracowanie ankiety i skierowanie jej do przedsiębiorców.
 3. Wniosek do Prezydenta o wskazanie wytycznych dot. sponsoringu na rzecz sportu.
 4. Organizacja konferencji prasowej z udziałem działaczy sportowych, nauczycieli wychowania fizycznego, dyrekcji szkól oraz prezesów klubów sportowych.

Na tym posiedzenie Rady Gospodarczej zakończono.

Protokolant Agnieszka Gwizdała
Przewodniczący Rady Gospodarczej Stefan Lubawski