Protokół nr 1/2016

Protokół nr 1/2016

posiedzenia Rady Społeczno-Gospodarczej/Rady Gospodarczej
przy Prezydencie Miasta Starogard Gdański

odbytego w siedzibie Urzędu Miasta w Starogardzie Gdańskim dnia
10 marca 2016 r.
Stan składu Rady Społeczno-Gospodarczej – 12
Obecni członkowie Rady Społeczno-Gospodarczej:

 1. Banach Marek
 2. Borzeszkowski Grzegorz
 3. Kinder Henryk
 4. Lubawski Stefan
 5. Nowak Danuta
 6. Orlikowska-Płaczek Maria
 7. Podsiadło Barbara
 8. Smuda Bernadeta
 9. Świadek Zbigniew
 10. Wąsowicz Magdalena

Członkowie nieobecni usprawiedliwieni:

 1. Dittmer Magdalena
 2. Szwarc Mariusz

Pozostałe osoby uczestniczące w posiedzeniu oraz przedstawiciele Urzędu Miasta:

 1. Janusz Stankowiak – Prezydent Miasta
 2. Przemysław Biesek-Talewski – Zastępca Prezydenta Miasta
 3. Edward Sobiecki – Przedstawiciel Starogardzkiego Klubu Biznesu
 4. Tadeusz Błędzki – Naczelnik Wydziału Inicjatyw Gospodarczych
 5. Sylwia Ossowska – Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych, Dzieci i Młodzieży
 6. Agnieszka Gwizdała – Podinspektor Wydziału Inicjatyw Gospodarczych

Do protokołu załączono podpisane listy obecności.
Porządek obrad:

 1. Wystąpienie Prezydenta Miasta dotyczące rozdziału Rady Społeczno-Gospodarczej.
 2. Powołanie Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Starogard Gdański.
 3. Ukonstytuowanie się nowo powołanej Rady Gospodarczej.
 4. Określenie planu działania.
 5. Wolne wnioski i zapytania.

Ad.1
Prezydent Miasta Janusz Stankowiak po przywitaniu przybyłych gości poinformował zebranych o rozdziale Rady Społeczno-Gospodarczej na dwie odrębne tj. Radę Społeczną oraz Radę Gospodarczą uzasadniając tę decyzję ilością i złożonością spraw i obszarów, które warto poddać pod dyskusję podczas kolejnych spotkań. Po wręczeniu imiennych podziękowań dotychczasowym członkom Rady Społeczno-Gospodarczej, zachęcał do współdziałania wszystkich członków obu rad.
Podział Rady Społeczno-Gospodarczej spotkał się z ogólnym uznaniem zebranych członków.
Prezydent poinformował o otrzymanej pisemnej rezygnacji pani Magdaleny Dittmer z członkostwa w radzie.
Naczelnik Tadeusz Błędzki przedstawił zakres prac, którymi obecnie zajmuje się Wydział Inicjatyw Gospodarczych. Są to m.in.:

 • wprowadzenie zajęć z zakresu przedsiębiorczości do starogardzkich szkół gimnazjalnych dzięki realizowanemu projektowi „Otwarci na sukces”, współfinansowanemu przez Narodowy Bank Polski,
 • sporządzenie i złożenie wniosku w ramach poddziałania 3.2.1 RPO WP mającego na celu podniesienie jakości nauczania w szkołach podstawowych oraz gimnazjach m.in. poprzez wprowadzenie zajęć z doradcą zawodowym, wizyty w zakładach pracy oraz udział w lekcjach dodatkowych prowadzonych innowacyjnymi metodami nauczania bądź w oparciu o przeprowadzanie doświadczeń i eksperymentów. Działaniem dodatkowym ma być doposażenie sal matematyczno-przyrodniczych w pomoce naukowe.

Powyższe projekty realizowane i przygotowywane są we współpracy ze Starogardzkim Klubem Biznesu.

 • przystąpienie do projektu 5.7 nastawionego na powstawanie nowych mikroprzedsiębiorstw. Z uwagi na specyfikę projektu, o środki dla naszego regionu, stara się Lokalna Grupa Działania – Chata Kociewia w partnerstwie z innymi instytucjami otoczenia biznesu, funkcjonującymi na terenie województwa pomorskiego.

Dziękując wszystkim zebranym za dotychczasową udaną współpracę, zachęcał do przedstawiania propozycji tematów istotnych dla gospodarki regionu, które warto przedyskutować na kolejnych spotkaniach.
Ad.2
Prezydent Miasta Janusz Stankowiak przedstawił nowych członków zaproszonych do składu Rady Gospodarczej: Pana Jacka Piotra Łepek przedstawiciela Pomorskiej Szkoły Wyższej
w Starogardzie Gdańskim oraz Pana Mariusza Popławskiego Prezesa Spółki Gama. Akty powołania zostały wręczone niżej wymienionym osobom wchodzącym w skład nowo utworzonej Rady:

 1. Borzeszkowski Grzegorz
 2. Kinder Henryk
 3. Lubawski Stefan
 4. Łepek Jacek Piotr
 5. Nowak Danuta
 6. Podsiadło Barbara
 7. Popławski Mariusz
 8. Szwarc Mariusza
 9. Świadek Zbigniew

Prezydent Miasta na Przewodniczącego Rady Gospodarczej zaproponował osobę Pana Stefana Lubawskiego na co wyrazili zgodę pozostali członkowie. Jako Zastępcę Przewodniczącego jednogłośnie wybrano Panią Danutę Nowak.
Zgodnie z wypowiedzią Pani Sylwii Ossowkiej w skład Rady Społecznej wejdą wszyscy dotychczasowi członkowie Rady Społeczno-Gospodarczej reprezentujący pion społeczny oraz przewodniczący: Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, Starogardzkiej Rady Rowerowej, Starogardzkiej Rada Sportu, Rady Organizacji Pozarządowych, Młodzieżowej Rada Miasta oraz Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych, Naczelnik Wydziału Informacji Społecznej, Doradca ds. Spraw Osób Niepełnosprawnych i Pełnomocnik ds. Organizacji Samorządowych, Dzieci
i Młodzieży.
Pan Grzegorz Borzeszkowski – zapytał o możliwość wspólnego wypowiadania się obu rad na niektóre tematy, które są ważne zarówno z punktu widzenia sfery gospodarczej jak i społecznej. Już teraz zaproponował, aby wspólnie przedyskutować tematykę związana ze szkolnictwem zawodowym. Chciałby, aby nie tylko starostwo, ale także miasto włączyło się do wspólnych działań na rzecz szkolnictwa, już na poziomie gimnazjum.
Pan Jacek Piotr Łepek – wspomniał o otrzymanej przez uczelnię propozycji utworzenia nowego kierunku umożliwiającego zdobycie kwalifikacji doradcy zawodowego dla grupy zebranej przez Starostwo, co podyktowane jest zamiarem wprowadzenia tego typu zajęć na stałe do szkół ponadgimnazjalnych. Chwaląc ideę tego przedsięwzięcia, wyraził nadzieję, że osobami decydującymi się na podjęcie kształcenia w tym kierunku, będą z osoby powołaniem.
Zaproponował, aby umożliwić pracodawcom prezentowanie swojej firmy przed uczniami szkół gimnazjalnych i organizowanie wycieczek zawodoznawczych do zakładów pracy.
Pani Magdalena Wąsowicz – poparła propozycje przedmówcy, jako przykład podając świetnie zorganizowaną przez właścicieli wycieczkę do firmy STIECO w Czarnej Wodzie. Firma ta, jak podkreśliła, jasno przedstawiła uczniom wymagania i szanse na zatrudnienie w przyszłości. Za ich przyczyną powstanie piętnastoosobowa klasa przegotowująca do wykonywania zawodu zakładzie STEICO. Jednak na realne zatrudnienie mogą liczyć 3 osoby. Korzystając z okazji podziękowała zebranym za dotychczasową, udaną współpracę.
Ad. 3
Przewodniczący Rady Stefan Lubawski – odnosząc się do planu działania na kolejne miesiące funkcjonowania Rady zaproponował, aby po analizie protokołów z dotychczas odbytych posiedzeń wyodrębnić te problemy, które należy poddać jeszcze pod dyskusję.
Pan Henryk Kinder – w jego opinii powołana przez Prezydenta Rada spełnia nie tylko funkcję doradczą, ale również jest doskonałym kontaktem ze społeczeństwem. Chwaląc władze za podejmowane działania na rzecz miasta stwierdził, że informacje zdobyte podczas posiedzeń znacznie ułatwiają dyskusje na rożnych szczeblach. Uważa, że niewiedza przyczynia się do powstawania przeróżnych sugestii, gdyż często ludzie nie zdają sobie sprawy ze złożoności problemu. Natomiast społeczeństwo doinformowane jest spokojniejsze. W jego odczuciu Rada doskonale sprawdza się w roli łącznika między władzą, a społeczeństwem. Poparł również podział Rady Społeczno-Gospodarcezj uważając, że przyczyni się to do większego skupienia na dyskusji merytorycznej.
Zaproponował, aby kolejne posiedzenie Rady zorganizować w formie wyjazdowej.
Z-ca Prezydenta Przemysław Biesek-Talewski – zadeklarował, że na kolejne spotkanie przygotuje informacje o stanie realizacji inwestycji w mieście. Zaproponował zebranym, aby wskazać jakie działania samorządu mogłyby przyczynić się do rozwoju przedsiębiorczości
w regionie.
Przewodniczący Rady Stefan Lubawski – uważa, że korzystnym byłoby zdobyć informacje od funkcjonujących przedsiębiorców odnośnie ich zamierzeń i kierunków działania na najbliższe 2-3 lata, co znacznie ułatwiłoby planowanie na szczeblu samorządowym.
Kolejny termin posiedzenia – między 4 – 10 kwietnia.
Na tym posiedzenie zakończono.
Protokolant Przewodniczący Rady Społeczno-Gospodarczej
Agnieszka Gwizdała Stefan Lubawski