Protokół Nr 5 z posiedzenia Rady Seniorów

Starogard Gdański, 16.03.2016 r.

PROTOKÓŁ NR 5 Z POSIEDZENIA RADY SENIORÓW GMINY MIEJSKIEJ STAROGARD GDAŃSKI

 1. Imiona i nazwiska osób obecnych na posiedzeniu:
 1. Jan Brdak
 2. Stanisław Kubkowski
 3. Bogdan Adam
 4. Ryszard Chabior
 5. Bogdan Grzela
 6. Danuta Kozikowska
 7. Irena Krzykowska
 8. Henryk Kurkowski
 9. Krystyna Badźmierowska
 10. Leszek Badźmierowski
 11. Leszek Krzykowski
 12. Agata Kurkowska
 1. Porządek obrad:
 1. Omówienie przez Pana Leszka Krzykowskiego-pracownika Wydziału Planowania i Urbanistyki Urzędu Miasta w Starogardzie Gdańskim Programu rewitalizacji;
 2. Informacje nt. działalności Klubów Seniora działających przy Spółdzielni Mieszkaniowej „KOCIEWIE” przez Pana Kazimierza Zimnaka oraz Leszka Badźmierowskiego;
 3. Informacje o działalności Centrum Psychologiczno-Pastoralnego „WIĘŹ”, które przedstawiła Pani Danuta Kozikowska;
 4. Podjęcie Uchwały w sprawie przystąpienie do Programu Senior-Wigor;
 5. Omówienie przez poszczególnych członków Rady spraw, które były omawiane na komisjach Rady Miasta;
 6. Wolne wnioski.
 1. Streszczenie referowanych spraw:
 1. Omówienie przez Pana Leszka Krzykowskiego problemu rewitalizacji, Uchwały w sprawie wyznaczenie obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Starogard Gdański.
 2. Omówienie przez Pana Kazimierza Zimnak działalności Klubów Seniora działających przy Spółdzielni Mieszkaniowej „KOCIEWIE”. Pan Zimnak wyraził ubolewanie na temat zmian, które zachodzą w spółdzielni, które będą miały wpływ na działalnośc Klubów Seniora.
 3. Omówienie przez Pana Leszka Badźmierowskiego działalności Klubów Seniora działających przy Alei Wojska Polskiego.
 4. Omówienie przez Panią Danutę Kozikowską działalności Centrum Psychologiczno-Pastoralnego „WIĘŹ”.
 5. Omówienie przez Pana Bogdana Adama przystąpienia do Programu „Senior-Wigor”.
 6. Omówienie przez poszczególnych członków Rady spraw, które były omawiane na komisjach Rady Miasta.
 1. Oświadczenia złożone do protokołu:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Wyniki głosowania:

1) Głosowanie nad projektem rewitalizacji – Członkowie Rady nie wnoszą żadnych uwag do projektu Uchwały w sprawie wyznaczenie obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Starogard Gdański.

2) Głosowanie nad uchwałą Nr 1/03/2016 z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia do Programu „Senior-Wigor”. Głosowało 9 członków Rady – jednogłośnie.

 1. Opinie oraz wnioski:
 1. Pan Henryk Kurkowski zaproponował zaproszenie Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej na najbliższe spotkanie Rady Seniorów w celu omówienia obecnej i przyszłej sytuacji Klubów Seniora działających przy Spółdzielni;
 2. Pani Danuta Kozikowska zwróciła uwagę na to, że brakuje ogólnodostępnych informacji nt. działalności seniorów, Klubów seniora na terenie miasta;
 3. Pan Bogdan Grzela zawnioskował o to, aby wraz z zawiadomieniami o posiedzeniach komisji Rady Miasta otrzymywać materiały;
 4. Pan Bogdan Grzela zaproponował również, aby na posiedzenie Rady Seniorów zaprosić członków-radnych Związku Gmin Wierzyca tj. Pana Jarosława Janaszka oraz Pana Przemysława Bieska-Talewskiego.
 5. Członkowie Rady zaproponowali, aby przygotować pismo w sprawie wznowienia działalności telewizji kablowej na terenie miasta.

Załącznik: Lista obecności z dnia 16.03.2016 r.