Protokół Nr 4 z posiedzenia Rady Seniorów

Starogard Gdański, 12.01.2016 r.

PROTOKÓŁ NR 4 Z POSIEDZENIA RADY SENIORÓW GMINY MIEJSKIEJ SATROGARD GDAŃSKI

 1. Imiona i nazwiska osób obecnych na posiedzeniu:
 1. Jan Brdak
 2. Bogdan Adam
 3. Ryszard Chabior
 4. Bogdan Grzela
 5. Danuta Kozikowska
 6. Irena Krzykowska
 7. Henryk Kurkowski
 8. Sylwia Ossowska
 9. Agata Kurkowska
 1. Porządek obrad:
 1. Odczytanie protokołu z poprzedniego posiedzenia
 2. Omówienie przez Panią Sylwię Ossowską informacji nt. organizacji pozarządowych;
 3. Dyskusja nad poruszanymi tematami;
 4. Poddanie pod głosowanie Starogardzkiego Programu Senioralnego na lata 2015 – 2018.
 1. Streszczenie referowanych spraw:
 1. Przedstawienie przez Panią Sylwię Ossowską informacji nt. organizacji pozarządowych działających na terenie Starogardu Gdańskiego.
 2. Omówienie różnych programów, do których seniorzy mogliby przystapić, aby uzyskać dofinansowanie.
 3. Pan Henryk Kurkowski zaproponował, aby Rada Seniorów wystąpiła do Prezydenta Miasta o dofinansowanie działalności Klubu Hodowców Gołębi Pocztowych
  i Ozdobnych;
 4. Omówienie przez członków Rady spraw, z którymi spotykają się w swoim środowisku;
 5. Omówienie przez Pana Bogdana Adama spotkania z Prezydentem Januszem Stankowiakiem.
 1. Oświadczenia złożone do protokołu:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Wyniki głosowania:

Głosowanie nad Starogardzkim Programem Senioralnym na lata 2015 – 2018, 6 głosów za przyjęciem Programu przy 6 obecnych członkach Rady.

 1. Opinie oraz wnioski:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Załącznik: Lista obecności z dnia 12.01.2016 r.