Protokół Nr 1 z posiedzenia Rady Seniorów

Starogard Gdański, 16.09.2015 r.

PROTOKÓŁ NR 1 Z POSIEDZENIA RADY SENIORÓW GMINY MIEJSKIEJ STAROGARD GDAŃSKI

 1. Imiona i nazwiska osób obecnych na posiedzeniu:
 1. Jan Brdak
 2. Stanisław Kubkowski
 3. Bogdan Adam
 4. Ryszard Chabior
 5. Bogdan Grzela
 6. Danuta Kozikowska
 7. Irena Krzykowska
 8. Henryk Kurkowski
 9. Kazimierz Zimnak
 10. Maciej Kalinowski
 11. Agata Kurkowska
 1. Porządek obrad:
 1. Powitanie i otwarcie I posiedzenia przez Zastępcę Prezydenta Miasta ds. społecznych Pana Macieja Kalinowskiego;
 2. Wybór Przewodniczącego
 3. Wybór Zastępcy Przewodniczącego;
 4. Wybór Sekretarza Rady Seniorów;
 5. Przemówienie nowo wybranego Przewodniczącego;
 6. Członkowie Rady Seniorów przedstawili swoje propozycje działań;
 1. Streszczenie referowanych spraw:

Wybór Przewodniczącego: Pan Bogdan Grzela zgłosił kandydaturę Pana Bogdana Adama, Pan Henryk Kurkowski zgłosił kandydaturę Pana Jana Brdaka, Pan Stanisław Kubkowski zgłosił kandydaturę Pana Bogdana Adama, Pna Jan Brdak zgłosił kandydaturę Pana Bogdana Adama.

Wybór Zastepcy Przewodniczącego: Pan Bogdan Adam zgłosił kandydaturę Pana Jana Brdaka.

Wybór Sekretarza: Pan Bogdan Adam zgłosił kandydaturę Pani Danutę Kozikowską.

Pani Danuta Kozikowska zwróciła uwagę, że jako inicjatorka powstania Rady Seniorów, nie jest za powielaniem działań senioralnych przez organizacje pozarządowe, Rada Seniorów ma trafić do ludzi starszych, którzy nie są zrzeszeni w żadnej organizacji. Celem działania Rady Seniorów powinno być dotarcie do „zwykłych” ludzi.

Pani Irena Krzykowska również przychyliła się do zdania Pani Kozikowskiej.

Pan Bogdan Grzela wskazał, że Ogródki Działkowe będą realizowały działania na rzecz osób w wieku emerytalnym. Pan Grzela zaproponował, żeby przystąpić do projektów unijnych lub stworzyć projekt na działalność Rady Seniorów i seniorów w ogóle.

Pan Stanisław Kubkowski chce przywrócenia Telewizji Kablowej, która przybliżałaby wydarzenia lokalne.

Pani Irena Krzykowska zwróciła uwagę na to, że Rada Seniorów powinna mieć Regulamin działania Rady Seniorów.

Pani Danuta Kozikowska zaproponowała, żeby członkowie Rady Seniorów pełnili dyżury wzorem radnych Rady Miasta.

Pani Irena Krzykowska zaproponowała żeby Rada podjęła współpracę z m.in. z Kociewskim Centrum Zdrowia, Policją, Pomocą Społeczną, uważa iż należy przygotować plan pracy dla Rady Seniorów na rok lub na pół roku.

Przesyłanie do członków Rady Seniorów planu pracy Rady Miasta, działania z Policją, Strażą Miejską np. w okresie listopada wzmożyć kontrole w okolicach cmentarzy lub ogrodów działkowych.

Pan Bogdan Grzela zaproponował system Teleopieki.

Pan Henryk Kurkowski zaproponował, aby członkowie Rady Seniorów brali udział w posiedzeniach Komisji Rady Miasta Starogard Gdański, żeby seniorzy mogli wypowiedzieć się w sprawach, które są tam omawiane, że opinie Rady Seniorów są wiążące, żeby głos Rady Seniorów był słyszalny w trakcie obrad Rady Miast.

Propozycję do Komisji:

 1. Komisja Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych: Bogdan Adam, Bogdan Grzela;
 2. Komisja Samorządności, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa: Bogdan Grzela, Stanisław Kubkowski;
 3. Komisja Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska: Henryk Kurkowski, Ryszard Chabior;
 4. Komisja Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej: Irena Krzykowska, Kazimierz Zimnak;
 5. Komisja Edukacji: Irena Krzykowska, Jan Brdak;
 6. Komisja Kultury i Promocji Miasta: Danuta Kozikowska, Kazimierz Zimnak;
 7. Komisja Sportu, Rekreacji i Turystyki: Henryk Kurkowski, Jan Brdak.

Pan Stanisław Kubkowski zaproponował, aby stadion „włókniarza” nosił imię Kazimierza Kropidłowskiego.

Pan Henryk Kurkowski zaproponował, aby Rada Seniorów nawiązała współpracę z Radą Społeczno-Gospodarczą.

 1. Oświadczenia złożone do protokołu:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Wyniki głosowania:

W głosowaniu jawnym członkowie Rady Seniorów zagłosowali w następujący sposób:

Pan Bogdan Adam – 6 głosów za, 3 głosy wstrzymujące się.

Pan Jan Brdak – 7 głosów za, 2 głosy wstrzymujące się.

Pani Danuta Kozikowska – 7 głosów za, 2 głosy wstrzymujące się.

 1. Opinie oraz wnioski:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Załącznik: Lista obecności z dnia 16 września 2015 r.