Procedury inwestycyjne

Procedury inwestycyjne

1. Tryb zbywania nieruchomości komunalnych

Sprzedaż nieruchomości lub oddanie w wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowej następuje w drodze przetargu lub na drodze bezprzetargowej, zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz.U. nr 115, póz. 741).

 

2. Tryb przetargowy

Formy przetargów:

  • przetarg ustny nieograniczony
  • przetarg ustny ograniczony
  • przetarg pisemny nieograniczony
  • przetarg pisemny ograniczony

Zasady i tryb przeprowadzania przetargów na nieruchomości reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 roku, w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy (Dz.U. nr 9, póz. 30).

Wadium możecie Państwo wpłacić gotówką lub czekiem potwierdzonym na konto Gminy Miejskiej.

 

3. Tryb bezprzetargowy

Z przetargu wyłączone są nieruchomości przeznaczone do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste, jeżeli:

  • nieruchomość zbywana jest na rzecz osoby, której przysługuje prawo pierwszeństwa jej zakupu,
  • nieruchomość zbywana jest osobom fizycznym lub prawnym, prowadzącym działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, wychowawczą, naukową, badawczo-rozwojową lub sportowo-rekreacyjną, w celach nie związanych z działalnością zarobkową,
  • zbycie następuje w drodze zamiany lub darowizny sprzedaż nieruchomości następuje na rzecz jej użytkownika wieczystego przedmiotem zbycia są części nieruchomości, niezbędne do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność lub oddanej w użytkowanie wieczyste osobie, która zamierza te części nabyć – jeżeli nie mogą być zbyte jako odrębne nieruchomości,
  • nieruchomości przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej lub innych celów publicznych, jeżeli cele te będą realizowane przez podmioty, dla których są celami statutowymi, i których dochody przeznacza się w całości na działalność statutową.