2016

1 kwietnia 2016 r.
Otwarty konkurs ofert w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym na 2016 r.

Na podstawie Uchwały Nr XVI/162/2015 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie „Programu współpracy Gminy Miejskiej Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi i
podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016” Prezydent Miasta Starogard Gdański ogłasza otwarty konkurs ofert w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym na 2016 r.

Treść ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na stronie http://bip.starogard.pl/ w zakładce Organizacje pozarządowe/Otwarte konkursy ofert/2016 r. lub pod linkiem http://bip.starogard.pl/Article/get/id,19607.html


3 marca 2016 r.
Otwarty konkurs ofert w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej na 2016 rok.

Na podstawie uchwały Nr XVI/162/2015 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie „Programu współpracy Gminy Miejskiej Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016” Prezydent Miasta Starogard Gdański ogłasza otwarty konkurs ofert w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej na 2016 rok.

Treść ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się bip.starogard.pl w zakładce Organizacje Pozarządowe/ Otwarte konkursy ofert/ rok 2016 lub pod linkiem http://bip.starogard.pl/Article/get/id,19555.html


16 lutego 2016 r.
Otwarty konkurs ofert w zakresie turystyki i krajoznawstwa na 2016 rok.

Na podstawie uchwały Nr XVI/162/2015 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie „Programu współpracy Gminy Miejskiej Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016” Prezydent Miasta Starogard Gdański ogłasza otwarty konkurs ofert w zakresie turystyki i krajoznawstwa na 2016 rok.

Treść ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się bip.starogard.pl w zakładce Organizacje Pozarządowe/ Otwarte konkursy ofert/ rok 2016 lub pod linkiem http://bip.starogard.pl/Article/get/id,19529.html


15 lutego 2016 r.
Ogłoszenie otwartego  konkursu ofert w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania ma 2016 r.

Treść ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się bip.starogard.pl w zakładce Organizacje Pozarządowe/ Otwarte konkursy ofert/ rok 2016 lub pod linkiem http://bip.starogard.pl/Article/get/id,19526.html


2 lutego 2016 r.
Otwarty konkurs ofert w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego na 2016 rok.

Na podstawie uchwały Nr XVI/162/2015 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie „Programu współpracy Gminy Miejskiej Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016” Prezydent Miasta Starogard Gdański ogłasza otwarty konkurs ofert w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego na 2016 rok.

Treść ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się bip.starogard.pl w zakładce Organizacje Pozarządowe/ Otwarte konkursy ofert/ rok 2016 lub pod linkiem http://bip.starogard.pl/Article/get/id,19509.html


2 lutego 2016 r.
Otwarty konkurs ofert w zakresie podtrzymania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. na 2016 rok.

Na podstawie uchwały Nr XVI/162/2015 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie „Programu współpracy Gminy Miejskiej Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016” Prezydent Miasta Starogard Gdański ogłasza otwarty konkurs ofert w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na 2016 rok.

Treść ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się bip.starogard.pl w zakładce Organizacje Pozarządowe/ Otwarte konkursy ofert/ rok 2016 lub pod linkiem http://bip.starogard.pl/Article/get/id,19501.html


15 stycznia 2016 r.
Otwarty konkurs ofert w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na 2016 r.

Na podstawie uchwały Nr XVI/162/2015 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 25 listopada
2015 r. w sprawie „Programu współpracy Gminy Miejskiej Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016” Prezydent Miasta Starogard Gdański ogłasza otwarty konkurs ofert w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na 2016 r.

Treść ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na stronie http://bip.starogard.pl/ w zakładce Organizacje pozarządowe/Otwarte konkursy ofert/2016 r. lub pod linkiem http://bip.starogard.pl/Article/get/id,19469.html


15 stycznia 2016 r.
Otwarty konkurs ofert w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych osób na 2016 r.

Na podstawie uchwały Nr XVI/162/2015 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 25 listopada
2015 r. w sprawie „Programu współpracy Gminy Miejskiej Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016” Prezydent Miasta Starogard Gdański ogłasza otwarty konkurs ofert w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych osób na 2016 r.

Treść ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na stronie http://bip.starogard.pl/ w zakładce Organizacje pozarządowe/Otwarte konkursy ofert/2016 r. lub pod linkiem
http://bip.starogard.pl/Article/get/id,19470.html


15 stycznia 2016 r.
Otwarty konkurs ofert w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka na 2016 r.

Na podstawie uchwały Nr XVI/162/2015 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 25 listopada
2015 r. w sprawie „Programu współpracy Gminy Miejskiej Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016” Prezydent Miasta Starogard Gdański ogłasza otwarty konkurs ofert w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka na 2016 r.

Treść ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na stronie http://bip.starogard.pl/ w zakładce Organizacje pozarządowe/Otwarte konkursy ofert/2016 r. lub pod linkiem http://bip.starogard.pl/Article/get/id,19471.html


11 stycznia 2016 r.
Otwarty konkurs ofert w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2016 r.

Na podstawie Uchwały Nr XVI/162/2015 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie „Programu współpracy Gminy Miejskiej Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016” Prezydent Miasta Starogard Gdański ogłasza otwarty konkurs ofert w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2016 r.

Treść ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na stronie bip.starogard.pl w zakładce Organizacje pozarządowe/Otwarte konkursy ofert/2016 lub pod linkiem http://bip.starogard.pl/Article/get/id,19465.html


11 stycznia 2016 r.
Otwarty konkurs ofert w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych na 2016 r.

Na podstawie Uchwały Nr XVI/162/2015 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie „Programu współpracy Gminy Miejskiej Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016” Prezydent Miasta Starogard Gdański ogłasza otwarty konkurs ofert w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych na 2016 r.

Treść ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na stronie bip.starogard.pl w zakładce Organizacje pozarządowe/Otwarte konkursy ofert/2016 lub pod linkiem http://bip.starogard.pl/Article/get/id,19464.html