Zgłaszanie kandydatów na członków Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz osób  niepełnosprawnych do zgłaszania kandydatów na członków Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Członków Rady powołuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego na wniosek Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, z tym że powołanie członków Rady reprezentujących organizacje pozarządowe, związki i porozumienia organizacji pozarządowych, o których mowa powyżej, następuje spośród kandydatów, z których każdy ma poparcie co najmniej 15 organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych lub co najmniej 3 związków i porozumień organizacji zrzeszających co najmniej 5 organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych.

Zgłoszenia wraz z załącznikami adresowane do Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, należy przesłać do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa w terminie 21 dni od dnia opublikowania ogłoszenia o naborze w Biuletynie Informacji Publicznej (decyduje data wpływu), z dopiskiem na kopercie „KRKON”.

Szczegółowe informacje na stronie
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/inne/art,8611,nabor-kandydatow-na-czlonkow-krajowej-rady-konsultacyjnej-do-spraw-osob-niepelnosprawnych.html

WIS

Wydział Informacji Społecznej
tel.: 58 530 6061
wis@um.starogard.pl