Zarządzenie powołujące

Zarządzenie nr 110/03/2016
Prezydenta Miasta Starogard Gdański
z dnia 10 marca 2016 r.
w sprawie powołania Rady Gospodarczej
przy Prezydencie Miasta Starogard Gdański.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) zarządza się, co następuje :
§ 1
Mając na względzie zapewnienie udziału przedstawicieli środowisk gospodarczych w kształtowaniu
polityki gospodarczej Gminy Miejskiej Starogard Gdański powołuję się Radę Gospodarczą przy
Prezydencie Miasta Starogard Gdański, zwaną dalej Radą, w następującym składzie :
1) Borzeszkowski Grzegorz – Starogardzki Klub Biznesu – Związek Pracodawców,
2) Kinder Henryk – Starogardzki Klub Biznesu – Związek Pracodawców,
3) Lubawski Stefan – Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.,
4) Łepek Jacek Piotr – Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim,
5) Nowak Danuta – Kociewskie Stowarzyszenie Kupców w Starogardzie Gdańskim,
6) Podsiadło Barbara -Wojewódzkie Zrzeszenie Handlu i Usług Biuro Rejonowe w Starogardzie
Gdańskim,
7) Popławski Mariusz – Prezes Zarządu Spółki GAMA,
8) Szwarc Mariusz – Starogardzki Klub Biznesu – Związek Pracodawców,
9) Świadek Zbigniew – Cech Rzemiosł Różnych w Starogardzie Gdańskim.
§ 2
Zasady i tryb funkcjonowania Rady określa Regulamin Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta
Starogard Gdański stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 3
Traci moc zarządzenie Nr 129/03/2015 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia
30 marca 2015 r. w sprawie powołania Rady Społeczno – Gospodarczej przy Prezydencie Miasta
Starogard Gdański, zmienione zarządzeniem Nr 247/06/2015 Prezydenta Miasta Starogard Gdański
z dnia 24 czerwca 2015 r.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miasta.

Uzasadnienie
Współpraca samorządu lokalnego z przedstawicielami środowiska gospodarczego jest jednym
z podstawowych elementów kształtowania postaw społeczeństwa obywatelskiego.
Współdziałanie obu stron prowadzi do lepszego, bardziej świadomego i odpowiadającego
potrzebom społecznym planowania i podejmowania działań pro-rozwojowych.
Mając na względzie zapewnienie udziału przedstawicieli środowiska gospodarczego
w kształtowaniu polityki gospodarczej Gminy Miejskiej Starogard Gdański, a także rozwoju
przedsiębiorczości na jego obszarze, zostaje powołana Rada Gospodarcza, która powstaje poprzez
wydzielenie pionu gospodarczego z funkcjonującej dotąd Rady Społeczno-Gospodarczej przy
Prezydencie Miasta Starogard Gdański.
Celem Rady jest współpraca środowiska gospodarczego w zakresie konsultowania spraw, wyrażania
opinii, podejmowania inicjatyw oraz rozwiązań odnoszących się do funkcjonowania sfery
gospodarczej Gminy Miejskiej Starogard Gdański.