Zaproszenie na XXX sesję Rady Miasta

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 poz. 446)   31 sierpnia (środa) 2016 r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbędzie się XXX sesja Rady Miasta

z następującym proponowanym porządkiem obrad:
1. Otwarcie XXX sesji Rady Miasta.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Zmiany do porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXVII, XXVIII i XXIX sesji Rady Miasta.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) przyznania nagrody Rady Miasta Starogard Gdański dla najlepszego maturzysty,
2) przyznania medalu „Za zasługi dla Starogardu”,
– stanowisko Komisji Sportu, Rekreacji i Turystyki,
3) o zmianie uchwały w sprawie wyróżnień i nagród za wyniki sportowe.
– stanowisko Komisji Sportu, Rekreacji i Turystyki,
– stanowisko Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych.
6. Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta za okres od 13 czerwca 2016 r. do 22 lipca 2016 r.
7. Interpelacje radnych (pisemne).
8. Informacja o odpowiedziach udzielonych na interpelacje radnych złożone na poprzed- niej sesji.
9. Zapytania radnych.
10. Wręczenie medalu „Za zasługi dla Starogardu Gdańskiego” Panu Izydorowi Genczy. (godz. 13.00)
11. Wręczenie nagród najlepszym maturzystom.
12. Odpowiedzi na zapytania radnych.
13. Sprawozdanie z wykonania w 2015 roku Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarcze go Miasta Starogard Gdański 2013 – 2020.
14. Informacja na temat sytuacji w starogardzkiej oświacie.
15. Podjęcie uchwał w sprawie:
1)zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2016 rok (zmiana 7),
stanowisko Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych,
stanowisko Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska,
stanowisko Komisji Edukacji,
stanowisko Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej,
stanowisko Komisji Sportu, Rekreacji i Turystyki,
– stanowisko Komisji Kultury i Promocji Miasta,
2) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 2016 – 2026 (zmiana 7),
stanowisko Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych,
stanowisko Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska,
stanowisko Komisji Edukacji,
stanowisko Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej,
stanowisko Komisji Sportu, Rekreacji i Turystyki,
stanowisko Komisji Kultury i Promocji Miasta,
3) o zmianie uchwały w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej,
stanowisko Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych,
4) zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Starogardzkiemu na realizację zadania „Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatu starogardzkiego poprzez przebudowę dróg powiatowych – etap I”,
– stanowisko Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych,
5) upoważnienia Prezydenta Miasta Starogard Gdański do zawarcia umowy partnerstwa dla realizacji projektu dofinansowanego w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” (dot. przebudowy ul. Kościuszki etap II),
` – stanowisko Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych,
6) upoważnienia Prezydenta Miasta Starogard Gdański do zawarcia umowy partnerstwa dla realizacji projektu dofinansowanego w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” (dot. przebudowy skrzyżowania),
– stanowisko Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych,
7) szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania,
– stanowisko Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych,
– stanowisko Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej,
8) ustalenia szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych,
– stanowisko Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych,
` – stanowisko Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej,
9) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Starogard Gdański, uchwalonego uchwałą Nr LXIII/547/2010 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 28 października 2010r. (publikacja: Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 161 z 20 grudnia 2010r. poz. 3268), zmienionego uchwałą nr XXIII/196/2012 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 28 marca 2012r. (publikacja: Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 25 kwietnia 2012r. poz. nr 1500), zmienionego uchwałą nr XLIV/411/2013 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 25 września 2013r. (publikacja: Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 25 października 2013r. poz. Nr 3657) – dla obszaru oznaczonego w obowiązującym planie miejscowym symbolem „A.146.ZP”, „A.142.P2”, „A.141.U1”, „A.139.U1”, „A.140.UC”, KDW , położonego w rejonie ulicy Skarszewskiej i Sadowej,
– stanowisko Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska
10) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Kolejowej w Starogardzie Gdańskim – uchwalonego uchwała Nr XIX/166/2012 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 25 stycznia 2012r.  (publikacja Dz. Urz. Woj. Pom. z 15.02.2012 r. poz. 681) – dla obszaru oznaczonego w tym planie symbolem „6.ZP”,
– stanowisko Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska
11) przystąpienia do sporządzenia uchwały określającej na terenie Miasta Starogard Gdański zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych z jakich mogą być wykonane,
– stanowisko Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska
12) wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy na kolejne okresy do 3 lat,
– stanowisko Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska
13) zmieniająca uchwałę nr XXVIII/257/2016 w sprawie przyjęcia programu tymczasowego utwardzania płytami YOMB dróg gruntowych na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański,
– stanowisko Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska
14) uzyskania opinii Zarządu Powiatu Starogardzkiego w związku z zamiarem zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu,
– stanowisko Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska
15) ustanowienia roku 2017 Rokiem Kazimierza Deyny,
– stanowisko Komisji Sportu, Rekreacji i Turystyki,
16) przyznania medalu „Za zasługi dla Starogardu Gdańskiego”,
stanowisko Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska.
16. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
17. Wolne wnioski i informacje.
18. Zakończenie obrad XXX sesji Rady Miasta.

Podstawa prawna do udzielenia zwolnienia z pracy zawodowej w celu umożliwienia wzięcia udziału w pracach organów gminy – art. 25, ust. 3 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 poz.446).

Przewodniczący Rady Miasta
Starogard Gdański

Jarosław Czyżewski

Anna Więckiewicz

Wydział Informacji Społecznej anna.wieckiewicz@um.starogard.pl