Zaproszenie na L sesję Rady Miasta

Zapraszam na  L sesję Rady Miasta, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w dniu 21 lutego (środa) 2018 r. o godz. 12:00 z następującym proponowanym porządkiem obrad:

1.  Otwarcie L sesji Rady Miasta.
2.  Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.  Zmiany do porządku obrad.
4.  Przyjęcie protokołu z XLIX sesji Rady Miasta.
5.  Informacja na temat studium przebiegu obwodnicy Starogardu Gdańskiego.
6.  Wystąpienie przedstawiciela Starogardzkiej Rady Organizacji Pozarządowych – przedstawienie programu SROP na rok 2018.
7.  Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta za okres od 29.12.2017 r. do 26.01.2018 r.
8.  Interpelacje radnych.
9.  Informacja o odpowiedziach udzielonych na interpelacje radnych złożone na poprzedniej sesji.
10. Zapytania radnych.
11. Odpowiedzi na zapytania radnych.
12. Podjęcie uchwał w sprawie:
    1) w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2018 rok (zmiana 1),
    – stanowisko Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych,
    – stanowisko Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska,
    – stanowisko Komisji Edukacji,
    – stanowisko Komisji Sportu, Rekreacji i Turystyki,
    – stanowisko Komisji Kultury i Promocji Miasta,
    2) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 2018-2031 (zmiana 1),
    – stanowisko Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych,
    – stanowisko Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska,
    – stanowisko Komisji Edukacji,
    – stanowisko Komisji Sportu, Rekreacji i Turystyki,
    – stanowisko Komisji Kultury i Promocji Miasta,
    3) w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego Ziemi Kociewskiej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, objęcie przez Gminę Miejską Starogard Gdański udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym oraz pokrycie objętych udziałów wkładem pieniężnym,
    – stanowisko Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych,
    4) w sprawie przyjęcia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Miejskiej Staro-gard Gdański na rok 2019,
    – stanowisko Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych,
    5) w sprawie współdziałania z Powiatem Starogardzkim (profilaktyka HPV),
    – stanowisko Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych,
    – stanowisko Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej,
    6) w sprawie współdziałania z Powiatem Starogardzkim (wady postawy),
    – stanowisko Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych,
    – stanowisko Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej,
    – stanowisko Komisji Edukacji,
    7) zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania,
    – stanowisko Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych,
    – stanowisko Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej,
    8) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Miejską Starogard Gdański nieruchomości Skarbu Państwa
    – stanowisko Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych
    9) w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy elewacji frontowej budynków wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków,
    – stanowisko Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych,
    – stanowisko Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska,
  10) w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Starogard Gdański uchwalonego uchwałą Nr LXIII/547/2010 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 28 października 2010 r. (publikacja: Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 161 z 20 grudnia 2010 r. poz. 3268), zmienionego uchwałą nr XXIII/196/2012 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 28 marca 2012 r. (publikacja: Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 25 kwietnia 2012 r. poz. nr 1500), zmienionego uchwałą nr XLIV/411/2013 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 25 września 2013 r. (publikacja: Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 25 października 2013 r. poz. Nr 3657) – dla obszaru oznaczonego symbolem „A.144.U1” w rejonie ul. Sadowej,
    – stanowisko Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska.
13. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
14. Wolne wnioski i informacje.
15. Zakończenie obrad L sesji Rady Miasta.

Przewodniczący Rady Miasta
        Starogard Gdański

       Jarosław Czyżewski

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl