Współpraca zagraniczna i miasta partnerskie

CZŁONKOSTWO STAROGARDU GDAŃSKIEGO W ORGANIZACJACH I STOWARZYSZENIACH

Związek Miast Polskich – ZMP

Członkostwo Starogardu Gdańskiego w ZMP od 1990 roku.
Przedstawiciel – Prezydent Miasta Starogard Gdański

ZMP ma na celu wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz dążenie do gospodarczego i kulturalnego rozwoju miast polskich. Od 1991 roku przedstawiciele ZMP uczestniczą w delegacji polskiej do Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Europy (CLRAE) przy Radzie Europy.

Związek jest także członkiem Rady Gmin i Regionów Europy (CERM) w Paryżu, europejskiej sekcji IULA (Światowego Związku Władz Lokalnych).
ZMP przyjął stanowisko ws. Przestrzegania w Polsce Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego.
Forum Rewitalizacji Miast

Członkostwo Starogardu Gdańskiego w Forum Rewitalizacji Miast od 2000r.
(Uchwała RM nr XXVI /269/2000 z dnia 29.11.2000 r.)
Przedstawiciel  – Prezydent Miasta Starogard Gdański
Oddelegowana –  p. Maria Brzozowska, Naczelnik Wydziału Planowania i Urbanistyki

Udział w pracach Forum służy między innymi zdobyciu wiedzy o procesach i procedurach rewitalizacji, ułatwia pozyskiwanie krajowych i zagranicznych środków na opracowanie dokumentacji i przygotowanie programów rewitalizacji.
Programy rewitalizacji obejmują najczęściej historyczne centra miasta, bazują na założeniu, że wspólne programy i działania władz lokalnych, mieszkańców, instytucji zlokalizowanych na danym obszarze i innych zainteresowanych partnerów, pozwalają na osiągnięcie większych efektów rzeczowych, większą akceptację społeczności lokalnej prowadząc do rozkwitu społeczno -kulturalnego i gospodarczego tego obszaru i całej jednostki osadniczej.

W latach 2003-2006 pracownicy WPiU Urzędu Miasta uczestniczyli w szkoleniach organizowanych przez miasta członkowskie Forum Rewitalizacji.

W r. 2005 został opracowany i przyjęty „Lokalny program rewitalizacji”
Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu „Bałtyk”

Członkostwo Starogardu Gdańskiego od 1998 roku.
Przedstawiciel  – Prezydenta Miasta Starogard Gdański

Euroregionu „Bałtyk”, utworzony w dniu 22 lutego 1998 roku, obejmuje obszary gmin i województw położonych na terytorium 6 krajów: Polski, Litwy, Łotwy, Rosji, Danii oraz Szwecji. Przyjęta w umowie o utworzeniu Euroregionu nazwa „Bałtyk” nawiązuje do wspólnego dziedzictwa kulturowego, historycznego oraz położenia geograficznego. Po stronie polskiej umowę powołującą Euroregionu podpisało Stowarzyszenie Gmin Rzeczypospolitej Polskiej Euroregionu „Bałtyk”, w którego skład wchodzi kilkadziesiąt gmin z województw pomorskiego i warmińsko-mazurskiego, a także władze regionalne.
„QeC – ERAN” Dzielnice w kryzysie
Europejska Sieć Obszarów Objętych Regeneracją

Starogard Gdański przystąpił do tego Międzynarodowego Stowarzyszenia z siedzibą w Brukseli w dniu 29.08.2001 roku
Przedstawiciel – Prezydent Miasta Starogard Gdański

Do Stowarzyszenia „Quartiers en Crise – European Regeneration Area’s Network” (Dzielnice w Kryzysie – Europejska Sieć Obszarów Objętych Regeneracją” z siedzibą w Brukseli, należą między innymi miasta takie jak: Amsterdam, Roterdam, Anderlecht, Vanta, Belfast, Mediolan, Wenecja, Toledo.

Starogard Gdański jest jedynym  miastem z Polski należącym do tego stowarzyszenia i nasz przedstawiciel zajmuje miejsce we władzach stowarzyszenia – w komitecie administracyjnym (odpowiednik naszej rady nadzorczej).
Lokalna Organizacja Turystyczna „Kociewie”

Starogard Gdański przystąpił do LOT „KOCIEWIE” w dniu 26 listopada 2003r.
(Uchwała RMj Nr XIII/137/2003)
Przedstawiciel – Prezydent Miasta
Oddelegowana  – p. Bożena Bielińska, Zastępca Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych

Lokalna Organizacja Turystyczna „KOCIEWIE” realizuje swoje cele poprzez współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej, Polską Organizacją Turystyczną, regionalnymi i lokalnymi organizacjami turystycznymi oraz podmiotami gospodarczymi, a także z organizacjami społecznymi działającymi na rzecz rozwoju turystyki.
Fundacja „Fundusz Rozwoju Samorządności Lokalnej”

Starogard Gdański jest członkiem Fundacji od czerwca 1992r.
Przedstawiciel – Prezydent Miasta Starogard Gdański
Kapituła Najstarszych Miast i Miejscowości w Polsce

Zgodnie z uchwałą Starogard Gdański jest członkiem Fundacji od czerwca1992r.
Przedstawiciel – Prezydent Miasta Starogard Gdański
Stowarzyszenie „Związek Miast Autostrady Bursztynowej A-1”

Starogard Gdański uczestniczy w działaniach Stowarzyszenia od 02.04.1998r.
Przedstawiciel – Prezydent Miasta Starogard Gdański

Po dwuletnim okresie zawieszenia działalności Stowarzyszenie reaktywowało swoją działalność w lutym 2003 roku.

Stowarzyszenie „Związek Miast Autostrady Bursztynowej” zawiązane zostało w celu utworzenia lobby inicjującego i wspierającego działania zmierzające do budowy Autostrady oraz rozwoju Gmin położonych na trasie jej przebiegu. Wymienione działania będą zmierzać do umocnienia wśród osób i instytucji podejmujących decyzje przekonania o priorytecie realizacji tej inwestycji w rządowym programie budowy autostrad i dróg ekspresowych dla rozwoju kraju, integracji europejskiej i rozwoju komunikacji społecznej, w tym turystyki.
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Dolnej Wisły

Starogard Gdański przystąpił do Stowarzyszenia w 2001r.
(Uchwała RM Nr XXIX/309/2001 z 04.04.2001r.)
Przedstawiciel – Prezydent Miasta Starogard Gdański
Związek Samorządów na Rzecz Modernizacji Drogi Tranzytowej nr 22, nr 50
na odcinku od przejścia granicznego zachód do przejścia granicznego wschód

Starogard Gdański jest członkiem Związku od 26.05.1999r.
Przedstawiciel – Prezydent Miasta Starogard Gdański

Działające od końca 1999 roku Stowarzyszenie „Związek Samorządów na Rzecz Modernizacji Dróg Krajowych nr 22, nr 50 i nr 508”, liczy obecnie 10 gmin i 6 powiatów i podjęło już szereg działań mających na celu zarówno udrożnienie wspomnianej drogi, jak i poprawę bezpieczeństwa. Jednak są to wszystko działania o ograniczonym zakresie odnoszące się jedynie do poszczególnych miejscowości na odcinku drogi od Gorzowa Wielkopolskiego do Malborka, co nie rozwiązuje sprawy całościowo.

Już w latach 1999 i 2000 przy współpracy z samorządami Chojnic Człuchowa, Starogardu Gdańskiego zostały opracowane „Analizy funkcjonowania i bezpieczeństwa ruchu drogowego”, które pozwoliły określić zakres i sposób działania na lata następne. Modernizacja drogi nr 22 wraz z wykonaniem obejść miejscowości została wpisana do „Strategii rozwoju dróg krajowych i wojewódzkich województwa pomorskiego”.

Porozumienie o nawiązaniu stosunków bliźniaczych z miastem Foshan

Kontakty z miastem Foshan zostały nawiązane w 2009 roku z inicjatywy strony
chińskiej oraz przy wsparciu Pomorskiego Oddziału Towarzystwa Przyjaźni Polsko-
Chińskiej. 14 grudnia 2009 roku w Foshan został podpisany list intencyjny o współpracy
pomiędzy obydwoma miastami.

Zawarcie umowy z Foshan jest zgodne z priorytetami współpracy międzynarodowej
województwa pomorskiego, które wymieniają regiony chińskie jako jedne z ważniejszych
partnerów naszego województwa. Rolą samorządu miejskiego jest stworzenie ram prawnych
umożliwiających i ułatwiających nawiązanie bezpośredniej współpracy z partnerami
chińskimi podmiotom starogardzkim, w tym przede wszystkim podmiotom gospodarczym.
Informacje pozyskane od firm starogardzkimi obecnych na rynku chińskim od wielu lat
wskazują, że umowa partnerska pomiędzy miastami i wsparcie administracyjne mają
w rozmowach handlowych z partnerami chińskimi bardzo istotne znaczenie, zwłaszcza jeżeli
chodzi o kwestie zaufania i wiarygodności.

Zawarcie umowy z Foshan będzie służyło zacieśnieniu partnerstwa i przyczyni się do
pogłębienia przyjacielskich relacji pomiędzy samorządami, stanie się też czynnikiem
wzmacniającym działanie regionalnych władz uchwałodawczych i wykonawczych w zakresie
współpracy z partnerami chińskimi.