Zaproszenie na X sesję Rady Miasta

X Sesja w dniu 29 maja 2019, godz. 12:00 w Urzędzie Miasta przy ul. Gdańskiej 6, sala nr 102

Porządek obrad

 1. Otwarcie X sesji Rady Miasta.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Zmiany do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Miasta.
 5. Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta.
 6. Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2019.
 7. Sprawozdanie z wykonania w 2018 roku Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta Starogard Gdański 2013-2020.
 8. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2018 r. – prezentacja.
 9. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Miejskiej Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – na rok 2018”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2019 rok (zmiana 5):

1) prezentacja projektu uchwały;

2) dyskusja;

3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych, Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej, Komisji Edukacji, Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska;

4) podjęcie uchwały.

 1. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 2019-2031 (zmiana 5):

1) prezentacja projektu uchwały;

2) dyskusja;

3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych, Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska;

4) podjęcie uchwały.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Starogardzkiemu:

1) prezentacja projektu uchwały;

2) dyskusja;

3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych;

4) podjęcie uchwały.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyznawania nagrody Rady Miasta Starogard Gdański dla najlepszego strażaka Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim oraz najlepszego strażaka Ochotniczej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim:

1) prezentacja projektu uchwały;

2) dyskusja;

3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych, Komisji Samorządności, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa;

4) podjęcie uchwały.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania:

1) prezentacja projektu uchwały;

2) dyskusja;

3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej;

4) podjęcie uchwały.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego:

1) prezentacja projektu uchwały;

2) dyskusja;

3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej;

4) podjęcie uchwały.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego w celu wyłonienia kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień w Starogardzie Gdańskim:

1) prezentacja projektu uchwały;

2) dyskusja;

3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej;

4) podjęcie uchwały.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie wzniesienia pomnika upamiętniającego generała Józefa Hallera:

1) prezentacja projektu uchwały;

2) dyskusja;

3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska, Komisji Kultury i Promocji Miasta;

4) podjęcie uchwały.

 1. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Starogard Gdański:

1) prezentacja projektu uchwały;

2) dyskusja;

3) podjęcie uchwały.

 1. Informacja Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 2. Wolne wnioski i informacje – w tym przedstawienie treści zapytań i interpelacji radnych wraz z odpowiedziami.
 3. Zakończenie obrad X sesji Rady Miasta.

Joanna Jaśkowiak

Wydział Informacji Społecznej
tel.: 58 530 6028
joanna.jaskowiak@um.starogard.pl