Otwarty konkurs ofert w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Na podstawie Uchwały Nr LXV/736/2023 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie „Programu współpracy Gminy Miejskiej Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024” Prezydent Miasta Starogard Gdański ogłasza otwarty konkurs ofert w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Szczegółowy podział zadań i środków w ramach niniejszego konkursu przedstawia się następująco:
1. Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej i specjalistycznej w ramach Społecznego Centrum Wsparcia Rodziny – 88.200,- zł.
2. Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie podwórkowej w ramach Społecznego Centrum Wsparcia, prowadzenie placówki specjalistycznej – 15.000,- zł.
3. Specjalistyczne poradnictwo rodzinne w ramach Społecznego Centrum Wsparcia Rodziny – 40.000,- zł.

Termin realizacji zadania: od 01 lipca 2024 r. do 30 września 2025 r.

ogłoszenie o konkursie umieszczone jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta, www.starogard.pl, bip.starogard.pl i Witkac.pl. Informacji w sprawie konkursu udziela pracownicy urzędu: Sylwia Ossowska – tel. 58 530 6134, sylwia.ossowska@um.starogard.pl.

Ofertę należy sporządzić za pośrednictwem serwisu Witkac.pl do dnia 19 lipca 2024 r. do godz. 14.00

Potwierdzenie złożenia oferty lub wydrukowaną ofertę zawierającą sumę kontrolną zgodną z sumą wskazaną w serwisie Witkac.pl, w wersji papierowej należy złożyć do dnia 22 lipca 2024 r., do godz. 15.30 do siedziby Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6, po uprzednim podpisaniu przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta lub ustanowionego pełnomocnika, zgodnie z zapisami wynikającymi z dokumentu określającego osobowość prawną.

Szczegółowe informacje znajdują się w zarządzeniu o ogłoszeniu konkursu oraz w załączniku do zarządzenia stanowiących załączniki do niniejszego ogłoszenia.

Treść ogłoszenia znajduje się pod linkiem: https://bip.starogard.pl/a,25775,otwarty-konkurs-ofert-w-zakresie-wspierania-rodziny-i-systemu-pieczy-zastepczej.html