Regulamin

REGULAMIN STAROGARDZKIEJ RADY ROWEROWEJ

Załącznik do zarządzenia nr 323/09/2015 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 8.09.2015 r.

§ 1
Regulamin Starogardzkiej Rady Rowerowej określa zasady powoływania jej członków, tryb pracy
oraz sposób zwoływania posiedzeń i podejmowania rozstrzygnięć.
§ 2
Starogardzka Rada Rowerowa, zwana w dalszej części Regulaminu ,,Radą Rowerową”, jest
organem opiniodawczo-doradczym Prezydenta Miasta Starogard Gdański w zakresie polityki
rowerowej.
§ 3
1.Rada Rowerowa składa się z członków powoływanych przez Prezydenta Miasta Starogard
Gdański.
2.W skład Rady Rowerowej wchodzą:
1) Przedstawiciele Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska,
Komisji Samorządności, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa oraz Komisji Sportu,
Rekreacji i Turystyki Rady Miasta Starogard Gdański,
2) Pracownicy Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego oraz Wydziału Planowania
i Urbanistyki Urzędu Miasta,
3) Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych, Dzieci i Młodzieży i Osób
Niepełnosprawnych,
4) Przedstawiciel Straży Miejskiej w Starogardzie Gdańskim,
5) Przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim,
6) Przedstawiciel Urzędu Gminy Starogard Gdański,
7) Przedstawiciel Ośrodka Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim,
8) Przedstawiciele organizacji pozarządowych i mieszkańców.
3. Imienny skład Rady Rowerowej ustala Prezydent Miasta Starogard Gdański w drodze
odrębnego zarządzenia.
4. Prezydent wyznacza – spośród pracowników Urzędu Miasta wchodzących w skład Rady
Rowerowej – osobę odpowiedzialną za realizację polityki rowerowej w Starogardzie
Gdańskim.
§ 4
1.Rada Rowerowa powoływana jest na czas trwania kadencji Prezydenta Miasta Starogard Gdański.
2.W czasie trwania kadencji Rady Rowerowej Prezydent Miasta Starogard Gdański może
dokonywać zmian w jej składzie na wniosek organizacji i instytucji realizujących zadania w
zakresie promowania aktywności związanej z tematyką rowerową lub z własnej inicjatywy.
§ 5
Członkowie Rady Rowerowej wykonują swoje funkcje społecznie. Za udział w posiedzeniach nie
przysługuje wynagrodzenie, ani rekompensata za utracone zarobki.
§ 6
1.Prezydent Miasta Starogard Gdański powołuje i odwołuje Przewodniczącego Rady Rowerowej.
2.Rada ze swego składu wybiera Zastępcę Przewodniczącego.
§ 7
1.Rada Rowerowa obraduje na posiedzeniach.
2.Posiedzenia Rady Rowerowej zwoływane są przez Przewodniczącego lub na wniosek co najmniej
1/3 członków Rady.
3.Posiedzenie Rady Rowerowej może zostać zwołane na wniosek Prezydenta Miasta Starogard
Gdański.
4.Pierwsze posiedzenie Rady Rowerowej zwołuje Prezydent Miasta Starogard Gdański.
5.Posiedzenia Rady Rowerowej odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz
na kwartał.
§ 8
1.Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia przekazuje się członkom Rady Rowerowej na co najmniej
5 dni przed terminem posiedzenia.
2.Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia może być dokonane telefonicznie, SMS-em lub za
pośrednictwem poczty elektronicznej.
3.W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin, określony w ust. 1 może ulec skróceniu.
§ 9
1.Obrady Rady Rowerowej prowadzi Przewodniczący, a w razie jego nieobecności
Wiceprzewodniczący.
2.Pierwsze posiedzenie Rady Rowerowej prowadzi Prezydent Miasta Starogard Gdański do czasu
przekazania prowadzenia obrad wskazanemu przez siebie Przewodniczącemu Rady
Rowerowej.
3.Przewodniczący może zapraszać na posiedzenia z głosem doradczym inne osoby,
w szczególności spośród osób posiadających wiedzę i doświadczenie w danej dziedzinie,
przedstawicieli zainteresowanych instytucji oraz stowarzyszeń.
4.W posiedzeniach Rady Rowerowej może brać udział Prezydent Miasta Starogard Gdański,
Zastępca Prezydenta Miasta Starogard Gdański oraz Naczelnicy Wydziałów Urzędu Miasta.
5.Posiedzenia Rady Rowerowej są jawne.
§ 10
1.Rozstrzygnięcia, opinie i wnioski Rada Rowerowa podejmuje w formie uchwał.
2.Rada Rowerowa rozstrzyga sprawy zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy
swych członków.
3.W przypadku równości głos decydujący ma Przewodniczący Rady Rowerowej.
4.Uchwały podjęte przez Radę Rowerową wraz z protokołem Przewodniczący obrad przekazuje w
terminie 14 dni od daty posiedzenia Prezydentowi Miasta Starogard Gdański.
§ 11
1.Z przebiegu każdego posiedzenia Rady Rowerowej sporządza się protokół. Protokół sporządza
pracownik Wydziału Techniczno – Inwestycyjnego, a podpisuje się pod nim osoba
przewodnicząca obradom.
2.Do protokołu załącza się listy obecności członków i innych osób uczestniczących
w posiedzeniu oraz wszystkie podjęte uchwały.
3.Protokół powinien odzwierciedlać przebieg realizacji tematyki obrad oraz wyniki głosowania nad
podjętymi uchwałami.
4.Protokoły z posiedzenia Rady Rowerowej umieszczane są na stronie internetowej Urzędu Miasta
w zakładce Rada Rowerowa.
§ 12
Rejestr członków Rady Rowerowej prowadzi Wydział Techniczno-Inwestycyjny, który
jednocześnie zapewnia obsługę kancelaryjną i organizacyjną Rady Rowerowej.
§ 13
Zmiany w Regulaminie Rady Rowerowej mogą być dokonywane w trybie przewidzianym dla jego
ustalenia.