Regulamin

Załącznik
do Zarządzenia Nr 110/03/2016
Prezydenta Miasta Starogard Gd.
z dnia 10 marca 2016 r.
Regulamin
Rady Gospodarczej
przy Prezydencie Miasta Starogard Gdański
§1
Regulamin określa szczegółowy tryb pracy Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Starogard
Gdański.
§2
Ilekroć w regulaminie jest mowa o :
1) Prezydencie – należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Starogard Gdański,
2) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Gospodarczą przy Prezydencie Miasta Starogard
Gdański.
§3
1. Rada jest organem opiniodawczo-doradczym Prezydenta w zakresie konsultowania spraw
dotyczących sfery gospodarczej Gminy Miejskiej Starogard Gdański.
2. Rada wspiera zamierzenia i plany Prezydenta poprzez wiedzę, doświadczenie oraz
znajomość problemów społecznych i gospodarczych miasta.
§4
Do zakresu działań Rady należy w szczególności :
1) udział lokalnych podmiotów gospodarczych w procesie tworzenia strategicznych
programów gospodarczych miasta,
2) wspólna aktywizacja gospodarcza miasta,
3) wspólne podejmowanie działań w zakresie promocji miasta,
4) opiniowanie przedsięwzięć dotyczących rozwoju gospodarczego miasta, spraw związanych
z ochroną środowiska oraz innych spraw zgłoszonych przez Prezydenta, członków Rady
i inne organizacje środowiska gospodarczego.
§5
1. Członków Rady powołuje Prezydent.
2. Kadencja Rady jest równa kadencji Prezydenta.
3. W skład Rady wchodzą przedstawiciele podmiotów działających na terenie Gminy Miejskiej
Starogard Gdański, działających na rzecz rozwoju gospodarczego miasta.
4. Prezydent powołuje członków Rady spośród kandydatów zgłoszonych przez podmioty,
o których mowa w ust.3.
5. Liczbę członków Rady ustala Prezydent.
6. Prezydent może odwołać obecnego członka Rady lub powołać nowego z własnej inicjatywy
lub na wniosek Przewodniczącego Rady.
§6
1. Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje Prezydent niezwłocznie po powołaniu członków Rady.
2. Na pierwszym posiedzeniu Rada, spośród swoich członków, wybiera :
1) Przewodniczącego,
2) Zastępcę Przewodniczącego.
3. Wybór na funkcje określone w ust. 2 następuje zwykłą większością głosów, w głosowaniu
jawnym.
§7
1. Rada obraduje na posiedzeniach.
2. Posiedzenie Rady odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.
3. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności – Zastępca
Przewodniczącego.
4. Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego, zobowiązany jest
zwołać posiedzenie Rady także na pisemny wniosek :
1) Prezydenta,
2) członków Rady stanowiących co najmniej połowę jej składu.
§8
1. Zawiadomienia członków Rady o posiedzeniu Rady dokonuje się nie później niż 3 dni przed
terminem posiedzenia.
2. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Rady może być dokonane pisemnie, mailem lub za
pośrednictwem faksu.
3. W zawiadomieniu należy wskazać termin, miejsce oraz proponowany porządek obrad.
4. Posiedzenie Rady prowadzi zgodnie z przyjętym na początku posiedzenia porządkiem obrad
Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego.
W przypadku nieobecności obu tych osób, posiedzenie prowadzi wskazany przez
Prezydenta członek Rady.
5. W posiedzeniu Rady mogą uczestniczyć osoby spoza jej składu zaproszone przez
Przewodniczącego lub Prezydenta, jeżeli wymaga tego ranga spraw będących przedmiotem
obrad.
6. Porządek obrad i tematykę spotkań ustala Przewodniczący Rady w porozumieniu
z Prezydentem.
7. Rada ustala roczny plan pracy w porozumieniu z Prezydentem.
§9
1. Rada przedstawia swoje stanowisko w formie opinii.
2. Przewodniczący obrad przedkłada Prezydentowi ustalenia podjęte na posiedzeniu
w terminie 14 dni od daty odbycia posiedzenia.
§10
1. Z posiedzenia Rady sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący obrad.
2. Protokół winien odzwierciedlać przebieg realizacji tematyki posiedzenia oraz wypracowane
opinie.
3. Do protokołu załącza się listy obecności członków Rady i innych osób uczestniczących
w posiedzeniu oraz wszystkie podjęte opinie.
§11
Uczestnictwo w Radzie ma charakter społeczny. Za udział w posiedzeniach i pracach Rady nie
przysługuje wynagrodzenie, dieta ani rekompensata za utracone zarobki.
§12
1. Obsługę kancelaryjną Rady zapewnia Wydział Inicjatyw Gospodarczych Urzędu Miasta
w Starogardzie Gdańskim.
2. W ramach obsługi, o której mowa w ust. 1, merytoryczny Wydział zapewnia :
1) prowadzenie spraw organizacyjnych Rady,
2) sporządzenie protokołów z posiedzeń Rady,
3) przygotowania materiałów niezbędnych do wykonywania zadań Rady, projektów opinii
i innych dokumentów oraz przekazywania ich członkom Rady,
4) powiadamianie członków Rady oraz innych zaproszonych osób o terminie oraz tematyce
posiedzenia,
5) przekazywanie ustaleń Rady Prezydentowi,
6) archiwizowanie dokumentów Rady,
7) udostępnienie pomieszczeń do przeprowadzenia posiedzeń Rady.
§13
Zmiany Regulaminu Rady wymagają stosownego Zarządzenia Prezydenta.